Urbanice
18.6 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202407:22
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Povinně zveřejňované informace

20. 1. 2023

Vyhláškou 515/2020 Sb. Ministerstvo vnitra stanovuje podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb. strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy (ve znění vyhlášky č. 275/2021 Sb.). Podrobný rozsah povinně zveřejňovaných informací údává příloha č. 1 výše uvedené vyhlášky 515/2020 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu – Obec Urbanice

1. Oficiální název

Obec Urbanice

2. Důvod a způsob založení

Způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích Obec Urbanice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů) je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů – tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Urbanice je spravována samostatně zastupitelstvem obce, které čítá 9 členů. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Rada obce není zřízena.

Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Obec Urbanice je součástí vyššího územního samosprávného celku – Královéhradeckého kraje.

Nadřízený orgán

Nadřízeným správním orgánem při postupech podle správního řádu a daňového řádu je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dozorovým a kontrolním orgánem ve vztahu k samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené je to Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Obecní úřad

v oblasti samostatné působnosti:

  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo starosta obce,
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;

v oblasti přenesené působnosti:

  • vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce

3. Organizační struktura

Je podrobně popsána zde.

4. Kontaktní spojení

Všechny kontatní informace podrobně naleznete také na stránce „Základní informace o Úřadu a o Obci“ a „Organizační struktura“ a „Důležité kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Urbanice
čp. 40
Urbanice
503 27

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Urbanic
čp. 40
Urbanice
503 27

4.3 Úřední hodiny

Obecní úřad: čtvrtek 18.00 – 20.00 hod v úřadovně obecního úřadu

4.4 Telefonní čísla

Jsou přehledně uvedeny v kontaktních informacích zde

4.5 Adresa internetových stránek

Internetová prezentace obce Urbanic naleznete na www.urbanice.cz

4.6 Adresa podatelny

Podatelna Obecního úřad Urbanic
čp. 40
Urbanice
503 27

Adresa pro doručení písemností v tištěné formě nebo pro doručení v elektronické formě na digitálním nosiči (USB flash disk).

Podrobnosti o formátech elektronicky přijímaných dokumentů naleznete na stránce epodatelny zde

4.7 Elektronická adresa podatelny

Adresa elektronické podatelny je epodatelna@urbanice.cz

Dále je možno využít kontaktní formulář na této stránce: Elektronická podatelna a elektronický úřad

Podrobnosti o formátech elektronicky přijímaných dokumentů naleznete na stránce epodatelny zde

4.8 Datová schránka

Identifikátor datové schránky: ewqa8r

5. Případné platby

Česká spořitelna a.s. – 1 080 825 399 / 0800
Poštovní spořitelna a.s. – 235 073 589 / 0300 (pouze pro úhradu stočného)

Přímou platbu na účet obce můžete provést také naskenováním níže uvedeného QR kódu:

qrplatba-obec-urbanice.png (995 b)

Pro platby poplatků v souvislosti s vyhláškami vydanými obcí na základě výkonu samostné působnosti a pro výběr stočného můžete provést přehledně pomocí poplatkového asistenta, který je přístupný přes tento odkaz: www.urbanice.cz/pa

6. IČO

005 28 986

7. DIČ

Obec Urbanice není plátce daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

Viz svislé menu, sekce Dokumenty a její části

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Dokumenty koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnuty, jsou uvedeny v sekci Dokumenty zde v jednotlivých kategoriích přehledně seřazené.

8.2 Rozpočet

Veškeré informace o ekonomice obce, rozpočtech a rozpočtových opatřeních naleznete na této stránce: Hospodaření obce

9. Žádost o informace

Veškeré informace naleznete na této stránce: Poskytování informací a příjem podání

10. Příjem žádostí a podnětů

Veškeré informace naleznete na této stránce: Poskytování informací a příjem podání

Součástí je také informace o možnosti využití Opravných prostředků

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace nebo které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, je uveden zde: Vyhlášky a zákony

Tyto předpisy jsou přístupné online nebo na obecním úřadě v Úředních hodinách.

11.2 Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných v rámci samostatné (věcné) působnosti obce je uveden zde: Vyhlášky a zákony

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou uvedeny zde: Zápisy se zasedání Zastupitelstva ob­ce

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb naleznete na této stránce: Poskytování informací a příjem podání

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti. Tato rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky.

Nejsou žádná rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací v průběhu dvou poslední let. 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy naleznete zde: Licenční smlouva vzor

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Další informace

Popisy postupů při řešení životních situací / Popis úkonů orgánu veřejné moci

Veškeré potřebné informace a odkaz na portál veřejné správy naleznete zde: Potřebuji si zařídit

GDPR

Podrobné infromace o ochraně osobních údajů naleznete na této stránce: Ochrana osobních údajů (GDPR)

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

  Prosím čekejte...