Urbanice
14.1 °C
Dnes je Pondělí
20. 05. 202423:45
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Zápisy ze Zastupitelstva obce

14. 3. 2022

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce

Zákon č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 „O obcích (obecní zřízení)“ v § 95 uvádí, že:

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva ob­ce.

Přičemž nahlížet do rozpočtu obce, do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy má právo občan obce (tj. osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu) nebo fyzická osoba, která v obci vlastní nemovitost.

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce jsou přístupny dle výše uvedených pravidel v úřadovně obecního úřadu v úředních hodinách.

Zveřejněné zápisy ze zastupitelstva obce Urbanice

  Prosím čekejte...