Urbanice
18.5 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202407:45
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Ochrana proti nebezpečí

První pomoc

Co je první pomoc

První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

Obecné zásady první pomoci
 • Zajistíme bezpečnost sobě i postiženému.
 • Vyšetříme postiženého.
 • Zavoláme tísňovou linku 155 nebo 112.
 • Poskytneme první pomoc.
 • Kontrolujeme postiženého až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci.

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak, aby škody na zdraví i následky úrazu byly co nejmenší. Na každém stálém pracovišti musí být lékárnička, která musí být vybavena s přihlédnutím k povaze prováděné činnosti. Za obsah (doplňování a výměnu prošlých léků) odpovídá určená osoba, zpravidla vedoucí pracoviště.

Prioritní úkoly první pomoci

Je nutné zajistit základní životní funkce:

 • je nezbytné zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty
 • je nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení
 • dýchání je v případě potřeby možné obnovit a udržovat umělým dýcháním – jen když je na to prostor – důležitější je udržet krevní oběh
Základní pravidla
 • neposkytujte první pomoc, pokud by mohlo dojít k ohrožení Vašeho života
 • nejdříve se zabývejte těmi, kteří mají nejvážnější zranění
 • nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela nutné, mohlo by dojít k podstatnému zhoršení zranění
Podrobná publikace

Podrobná publikace o poskytování první pomoci se dá nalézt na stránkách Českého červeného kříže, kterou si můžete stáhnout zde.

Varování obyvatelstva

Historie

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Možnosti obce Urbanice

Z pohledu naší obce je pro systém varování obyvatelstva využita primárně služba Hlášenírozhlasu.cz, která je schopna ve velmi krátkém čase informovat celou obec (alespoň 1 dospělou osobu v každém domě / bytě) a to SMS zprávami, emailem, prostřednictvím webové stránky, Facebooku, Twitteru a mobilní aplikace. V případě, že by systém selhal, pak na Obecním úřadě je umístěna siréna a ovládání drátového a bezdrátového rozhlasu. Rozhlas může bezobslužně opakovat zadané hlášení dle potřeby.

Obecné druhy varování

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

Doporučená činnost po odeznění „všeobecné výstrahy“

1. Okamžitě se ukryjte

Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. Drží se při zemi).

Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy.

2. Zavřete dveře a okna

V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3. Zapněte rádio nebo televizi

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.

Výše uvedené pokyny jsou mírně odlišné, pokud se jedná o povodně. Ty se ale naší obce zásadně netýkají.

Obecné zásady pro případ ohrožení

V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání vás a vaše blízké a zároveň pomohou záchranným složkám při zásahu:

 • Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)
 • Netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • Nepodceňujte vzniklou situaci
 • Pomáhejte dle možností sousedům a lidem ve svém okolí
 • Uvědomte si, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek
 • Uposlechněte pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy

  Prosím čekejte...