Urbanice
18.6 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202407:24
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Odpadové hospodářství - obec Urbanice

Původce odpadů

Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určenému. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Od 1. ledna 2025 také textil.

Predcházení vzniku odpadů

Na úrovni obce a jejího odpadového hospodářství nemáme mnoho možností, jak předcházet vzniku odpadu. V rámci strategického plánu obec do budoucna plánuje zřídit prostor, kde by mohly být nepotřebné „movité věci“ uloženy a zde by čekaly na svého nového majitele, který je ještě využije.

Komunální odpady

Jak bylo napsáno na předchozí stránce, tak Komunální odpad se dělí na Směsný komunální odpad (SKO) a tříděný komunální odpad.

Směsný komunální odpad

Je soustřeďován do plastové či plechové popelnice u každého domu. Na veřejných místech pro soustřeďování odpadu kontejnery na SKO nemáme. Směsný komunální odpad se tedy odkládá do sběrných nádob. Sběrnými nádobami se rozumějí:

 • plastové popelnice 120 L
 • kovové popelnice 110 L
 • odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Tříděný komunální odpad

Obec určila místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Jejich poloha je vyznačena na následující mapce. V rámci tříděného komunálního odpadu má obec na svých místech pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu následující kontejnery/po­pelnice. 

 • kontejnery na papír (plastový kontejner s plochým víkem 1100L, modrá barva, s nápisem „Papír“, od roku 2024 pak systém DOOR to DOOR s popelnicemi 240 L u každého domu)
 • kontejnery na plasty, PET lahve, nápojové kartony (plastový kontejner s plochým víkem 1100L, barva žlutá, s nápisem „Plasty“, od roku 2024 pak systém DOOR to DOOR s popelnicemi 240 L u každého domu)
 • kontejnery na bioodpad tj. biologické odpady rostlinného původu (Velkoobjemový kontejner AVIA – 9 m3, barva hnědá, bez nápisů)
 • kontejnery na sklo čiré (sklolaminátový kontejner se spodním výsypem 1100 L, barva bílá, s nápisem „Sklo čiré“)
 • kontejnery na sklo barevné (sklolaminátový kontejner se spodním výsypem 1100 L, barva zelená, s nápisem „Sklo barevné“)
 • kontejnery na kovy (sklolaminátový kontejner se spodním výsypem 1100 L, barva šedá, s nápisem „Kovy“)
 • popelnice na jedlé oleje a tuky (plastová popelnice 240 L, barva oranžová)
 • kontejner na textil (kontejner na textil 2,5 m3, barva modrá, s nápisem „Textil“)
 • popelnice na drobný elektroodpad (plastová popelnice 120L, barva červená, s nápisem „Elektroodpad“)
 • box na baterie a drobný elektroodpad (plechový box, barva šedá, s nápisem „Baterie“ a „Drobný elektroodpad“)

 • Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu – je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce, na internetu, pomocí SMS, emailu, mobilní aplikace a Facebooku. 
 • Svoz objemného odpadu – je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány úřední desce, na internetu, pomocí SMS, emailu, mobilní aplikace a Facebooku

Sběrná místa

V rámci obce máme dvě hlavní sběrná místa a dvě další podružná sběrná místa (dle evidence společností EKO-KOM a Asekol). Separátně jsou ještě umístěny kontejnery na bioodpad, které jsou celkem 3. Přehledně jsou vyznačeny na následujících obrázcích.

Umístění
Možnosti ukládání tříděného opadu na jednotlivých sběrných místech

Box v obchodě je přístupný pouze pokud je otevřený obchod. V obecní stodole jsou ukládány trubicová svítidla (zářivky a výbojky). Stodola je otevřena vždy jen po telefonické domluvě. Velký elektrospotřebič od vás převezmeme a uložíme ho ve „Starých kabinách“ před hřištěm.

Druh \ Místo Místo 1
u KD
Místo 2
u OU
Místo 3
v obchodě
Místo 4
stodola
Místo 5
na hřišti
Místo 6
u čp. 97
SKO (směsný KO – černé popelnice) --- --- --- --- --- ---
Plasty (žluté kontejnery/po­pelnice) --- --- --- --- --- ---
Papír (modré kontejnery/po­pelnice) --- --- --- --- --- ---
Kovy (šedý „zvon“) ANO ANO --- --- --- ---
Sklo barevné (zelený „zvon“) ANO ANO --- --- --- ---
Sklo čiré (bílý „zvon“) ANO ANO --- --- ------ ---
Jedlé oleje a tuky (oranžová popelnice) ANO --- --- --- ------ ---
Textil (modrý plechový kontejner) --- ANO --- --- --- ---
Drobný elektroodpad (červená popelnice) ANO ANO ANO --- --- ---
Baterie (eko BOX) --- --- ANO --- --- ---
„Bioodpad“ – BRKO (hnědý kontejner AVIA 9 m3) --- ANO --- --- ANO ANO
trubicová svítidla – zářivky, výbojky --- --- --- ANO --- ---
Charita – Diakonie Broumov
(oranžový plechový kontejner)
--- ANO --- --- --- ---
  Prosím čekejte...