Urbanice
11.6 °C
Dnes je Neděle
14. 04. 202401:07
15. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Rekonstrukce vodních nádrží v obci Urbanice - PD

kralovehradecky-kraj.png (4 KB)

Název projektu:

Rekonstrukce vodních nádrží v obci Urbanice – projektová dokumentace (21ZPD02–0010)

Cíl projektu:

Cílem projektu je získat projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci/re­vitalizaci vodních nádrží v obci vč. hráze, výpustných a nápustných zařízení a na úpravu vodních koryt. Projekt navrhne opatření, které zajistí správnou funkci rybníků i vodních koryt a jejich využití pro život živočichů a růst rostlin, které do tohoto ekosystému patří. Nejdůležitější je potom zajištění funkce retence a zejména akumulace vody v krajině/obci.

Rád bych, aby po provedení stavebních prací v budoucnu v rybnících plavaly ŽIVÉ ryby, aby podél břehů rostly rostliny, co normálně u potůčků a rybníků mají být, aby kolem vodních ploch byla místa pro odpočinek obyvatel a v zimě aby mohla děcka na zamrzlých plochách bruslit. Aby se s vodou neplýtvalo a zdržovala se co nejvíce v obci.

Dokumentace by měla sloužit i jako celkové koncepční řešení pro revitalizaci vodních ploch a koryt v obci Urbanice.

Obsah projektu:

V obci Urbanice není žádný zdroj vody (vodní tok). Veškerá voda, která se do obce dostane, je buď dešťová anebo vypouštěná ze dvou obecních čistíren odpadních vod. Dá se tedy říci, že obec je na vodu chudá a ve své podstatě obec nemá žádnou vodu, ze které by se dala trvale udržovat fauna a flóra v přirozeném stavu.

Stávající 3 rybníčky (před 250 lety bylo v obci 11 rybníčků – viz císařské mapy) jsou technicky ve špatném stavu. Jsou netěsné – propouštějí vodu, nemají funkční výpustní objekty, u jednoho z rybníčků se sesouvá hráz, po které je vedena komunikace. Dva ze tří rybníčků jsou napájeny odpadní vodou z ČOV. Třetí je napájen z dešťových vod, ale zcela nedostatečně, navíc je netěsný a každoročně v létě vysychá.

Je tedy zřejmé, že ve stávajícím stavu není řádně zajištěna ani retenční ani akumulační funkce rybníků, stav rybníků a vodních koryt navíc nedovoluje, aby v rybnících něco žilo. Vodní koryta, která jsou plná kalů a bahna bez trvalého přítoku, nebo naopak úplně suché, jsou také bez života. Cílem bude navrhnout pro koryta takové úpravy, které jednak budou zadržovat vodu a současně umožní život např. ryb.

V rámci souvisejících akcí zahájila obec Urbanice v prosinci 2020 projekční práce na nové čistírně odpadních vod. Nová čistírna odpadních vod bude jedna namísto dvou malých. Nová ČOV bude realizována v souladu s principy BAT. Důraz návrhu je kladen zejména na dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Cílem je přečištěnou vodu zpětně vracet do rybníků v obci – do prvního rybníku v pořadí a tím zlepšit cirkulaci vody v krajině.

Předpokládá se, že do rybníků budou zaústěny i dešťové kanalizace a stávající povrchové příkopy. Dále se předpokládá, že rybníčky č. 2 a 3 budou využity v zimě pro rekreační bruslení dětí a dospělých, rybníček č. 3 také jako požární nádrž. V letních měsících budou všechny tři rybníčky využity pro zalévání stromů – dle možností.

Přínos pro KHK:

Přínosem tohoto projektu – resp. prací, které na jeho základě v budoucnu vzniknou, bude pro KHK a současně i pro obec a obyvatele obce zlepšení retence a zejména akumulace vody v krajině a zkrášlení centra obce. Kolem revitalizovaných vodních ploch mohou vzniknout místa pro odpočinek obyvatel obce, v létě se navíc nabízí využití pro zalévání obecní zeleně a v zimě rekreační využití pro zimní sporty – bruslení.

Náklady:

Poskytnutá dotace: 162 000 Kč (podíl: 70%)

Celkové náklady projektu: 231 750 Kč

Datum realizace:

leden 2021 – listopad 2022

Stav realizace

Hotovo, vyúčtováno

Štítky:
Dotace, Královéhradecký kraj
  Prosím čekejte...