Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Vyhlášky

Kanalizační řád obce Urbanice

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách, zakotvil zásadu, že je nutné zabezpečit zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.

Koncept urbanistické studie

Obecní úřad Urbanice oznamuje v souladu s § 21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednání konceptu Urbanistické studie.

bude projednán dne 8.listopadu 2001 v 19 hod. v kulturním domě v Urbanicích při zasedání obecního zastupitelstva za přítomnosti zpracovatele Urbanistické studie.

Příloha č.1: Výpočet rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu obce Urbanice

Výpočet rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu obce Urbanice k obecně závazné vyhlášce obce Urbanice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Postup výpočtu

Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2000 na území obce Urbanice jsou 75 483,30 Kč.

Vyhláška č. 1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecní zastupitelstvo obce Urbanice schválilo dne 5.5.1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č.

Vyhláška obce Urbanice č. 2/98 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecní zastupitelstvo obce Urbanice se usneslo podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů dne 05.05.1998 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku.