Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Obec Urbanice

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 vznikla obec jakožto samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec Urbanice je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů,
 • chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obecní úřad

 • starosta - Ing. Martin Fejks
 • místostarosta – Ladislav Štoček
 • účetní - Ing. Vladimír Včelák

Zastupitelstvo

 • Richard Bílek
 • Petr Chvojka
 • Luděk Chvojka
 • Stanislav Kohout
 • Milan Košťál st.
 • Jana Růžová, Ing.
 • Jiří Včelák, Ing.

Finanční výbor

 • předseda:
 • členové:

Kontrolní výbor

 • předseda:
 • členové:

4. Kontaktní spojení

Obec Urbanice
Urbanice 40, 503 27 Lhota pod Libčany

Úřední hodiny: čtvrtek 18.00–20.00 hod.

Telefon - pevná linka: 495 588 120

Adresa internetové stránky: http://www.urbanice.cz

Email: ou@urbanice.cz

5. Případné platby

Česká spořitelna a.s. Hradec Králové, č.ú. 1080825399/0800

6. IČO

00528986

7. DIČ

ne

8. Dokumenty

Viz svislé menu, sekce Dokumenty a její části

9. Žádost o informace

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

10. Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací

13. Popisy postupů

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

Místní vyhlášky

Nejdůležitější předpisy pro jednání a rozhodování

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • nařízení č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 128/2012 Sb., o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

15. Úhrady za poskytování informací

 • hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) - bezplatně
 • fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - bezplatně
 • Ověřování podpisů a listin - dle zákoníku

16. Licenční smlouvy

nejsou

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy a formulář/informace k poskytování informací

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov