Inženýrské sítě k RD - vodovodní, plynová a kanalizační přípojky a domovní čerpací šachta v obci Urbanice

Vyvěšeno:   26.03.2010
Sejmuto:    12.04.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 aţ 91 stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11.2.2010 podala Věra Fiedlerová, nar. 4.4.1956, Na Hrázce 216/3, 500 09 Hradec Králové (dále jen "ţadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y " Inženýrské sítě k RD - vodovodní, plynová a kanalizační přípojky a domovní čerpací šachta v obci Urbanice "

rozhodnutí uvedeno v příloze

PřílohaVelikost
VV_Vera_Fiedlerova_2010_025820.pdf1.15 MB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov