Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Kanalizační řád obce Urbanice

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách, zakotvil zásadu, že je nutné zabezpečit zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.

Obsah

 1. Úvod
 2. Technicky popis kanalizace
 3. Požadavky vodohospodářského orgánu na množství a jakost, vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace
 4. Údaje o stávajícím množství a jakosti přitékajících odpadních vod z roku 1994
 5. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
 6. Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství OV vypouštěných do veřejné kanalizace z jednotlivých nemovitostí
 7. Měření vody vypouštěné do kanalizace
 8. Kontrola kvality vypouštěné vody
 9. Obecné hodnoty maximálního znečištění odpadních vod
 10. Individuelní limity znečištění
 11. Zásady pří haváriích a poruchách veřejné kanalizace
 12. Vztahy mezi správcem kanalizace a producentem odpadní vody
 13. Aktualizace kanalizačního řádu
 14. Použité podklady
 15. Příloha - situace kanalizace

Úvod

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách, zakotvil zásadu, že je nutné zabezpečit zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.

Za tímto účelem byl vypracován tento kanalizační rád, jehož, cílem je podle § 24 zákona č. 138/73 Sb. stanovení ukazatelů kvality a množství odpadních vod, které jsou rozhodující pro přípustný stupeň znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, a to ve vztahu k dodržení povoleného množství a kvality vypouštěných vod z kanalizace do toku ve smyslu § 23 zákona č. 138/73 Sb.

U těchto vod nesmí být překročeny, dle uvedeného stanovení, ukazatelé přípustného znečištění v recipientu, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 171/92 Sb.

Kanalizační řád ve smyslu § 24 odst. 3 zákona č. 138/73 Sb. tedy rozlišuje:

 1. Odpadní vody, jejichž znečištění nepřesahuje při jejich vzniku nejvyšší přípustnou míru znečištění, stanovenou kanalizačním řádem.
 2. Odpadní vody, jejichž znečištění přesahuje při jejich vzniku míru znečištění stanovenou kanalizačním řádem, případně nejvyšší přípustné množství těchto vod, a které proto vyžadují předchozí čištění, bez něhož jejich vypouštění do veřejné kanalizace není přípustné - toto rozlišení odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, určuje hranici, od které odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace, uvedené v odst. b) podléhají povolení vodohospodářských orgánů podle §24 odst. 3 zákona č. 138/78 Sb., zatímco k vypouštění odpadních vod, které nepřekračují nejvyšší přípustnou míru znečištění stanovenou kanalizačním řádem, postačí pouze dohoda se správcem kanalizace.
 3. Látkám, jejichž seznam je uveden v kanalizačním řádu, které nejsou odpadními vodami (např. močuvka, silážní šťávy, apod.), musí byt jejich vniknutí do veřejné kanalizace zabráněno.

Technický popis kanalizace

Převážná část obce Urbanice je odvodněna splaškovou kanalizační soustavou skládající se ze dvou páteřních stok "SA" a "SB", na které jsou napojeny pobočné stoky "A", "B", "C", "D", "E", "F" a jednotlivá přípojná místa. Počet plánovaných napojených obyvatel bude v konečné fázi cca 340 EO.

Obec je mimo tuto splaškovou síť vybavena i dešťovou kanalizací, která v minulých letech sloužila jako jednotná kanalizační síť. Z té doby zůstala pouze jedna ulice zvaná "K Pašátu", která nebyla dosud převedena do samostatné splaškové sítě, stane se tak až obec nashromáždí dostatek finančních prostředků.

Dešťová kanalizační soustava, se skládá ze stok "A" a hlavních sběračů "B", "C","D", "E", "F" s příslušnými sběrači, stokami a uličními vpustěmi. Součástí celého systému odvádění dešťových vod i meliorační svodnice procházející obcí, na níž leží jedna ze tří vodních nádrží (rybníků). Celý systém je doplněn o dvě další vodní nádrže které slouží jako odlehčovací v případě velkých vod.

Do doby, než byl dokončen kanalizační splaškový systému, byla likvidace odpadních vod řešena systémem žump eventuelně septiků s více či méně legálním vypouštěním odpadních vod, či vyvážením fekálním vozem.

Čištění odpadních vod - ČOV I. a II. Urbanice

Jak vyplývá z předcházejícího popisu je odkanalizování území obce řešeno dvěmi samostatnými trasami kanalizačních stok a protože obec leží v rovině, jsou kanalizační stoky vždy zakončeny čerpací šachtou, vstupní čerpací šachty jsou dvě.

Čerpací šachta je vybavena ponorným čerpadlem s drtičem odpadu - výrobce SIGMA typ GFZU 40. Užívaný objem cca 3 m3, možný maximálním využitelný objemu šachty je cca 5 m3.

Za čerpací šachtou jsou umístěny dvě propojené akumulační nádrže o celkovém objemu 32 m3. Zde proběhne zdržení odpadních vod a jejich naočkování biologickým kalem, následně je splašková voda vedena PVC potrubím o DN 150 do biologického filtru BIOCLERE B 150 pro etapu I. a B 115 pro etapu II.

Biologická jednotka BIOCLERE obsahuje biologický filtr válcového provedení ze sklolaminátu s inertním nosičem biomasy ( z plastu ). Na spodní část biologického filtru navazuje válcová nádrž s kuželovým dnem. Tím vytváří s biologickým filtrem kompaktní jednotku. Pod biologickým filtrem jsou instalovaný 2 vestavby. Do vnější vestavby gravitačně natéká odpadní voda z akumulační nádrže a je míchána s čištěnou odpadní vodou proteklou přes biologický filtr. Tato vestavba vytváří podmínky pro usazování biologického kalu splaveného z nosiče a zabraňuje zkratovému toku, tj. že by vstupní odpadní voda protekla do odtoku. Ve vnitřní vestavbě je instalováno ponorné čerpadlo, které čerpá směs čištěné a surové odpadní vody do distributoru na biologický filtr. Distributor zabezpečuje rovnoměrné hydraulické zatížení povrchu biologický filtru po celé jeho výšce.

Biologický kal usazený v kuželové části dosazovacího prostoru je periodicky odčerpáván ponorným čerpadlem, umístěným na dně, do akumulační jímky. Dodávka kyslíku do biologický filtru je zabezpečována ventilátorem umístěným pod horním víkem nádrže. Funkce biologického filtru, tj.čerpání čištěné odpadní vody, dodávka vzdušného kyslíku pro aerobní mikroorganismy a odčerpávání usazeného biologického kalu do akumulační jímky je ovládána řídícím panelem, který obsahuje hlavní vypínač, časové spínače a zařízení signalizující poruchu, tj. že čerpadlo nedodává vodu do distributoru nad biologický filtr.

Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do místních vodních recipientů, kde dojde k opětovnému zdržení vod a následně pak jsou odváděny do meliorační svodnice procházející obcí.

V akumulačních nádržích dochází k aktivaci kalu kalem čerpaným z biologického reaktoru, zde se hromadí za anaerobního vyhnívání a stabilizuje. Stabilizovaný kal se dle potřeby 1x až 2x ročně odváží. Pro likvidaci kalu je uzavřena smlouva s místním Agrodružstvem Lhota pod Libčany.

Vstupní a výstupní potrubí je provedeno z PVC DN 150.

Základním materiálem, ze kterého je čistírna vyrobena je dvouplášťový sklolaminát s tepelně izolační výplní.

Čistírna je určena pro prostředí mokré se zvýšenou agresivitou, označené ve smyslu ČSN značkou 3.2.4 a 3.2.5. Prostředí není výbušné. Krytí biologického filtru BIOCLERE je v provedení pochůzném pro obsluhu.

Požadavky vodohospodářského orgánu na množství a jakost vypouštěných vod do veřejné kanalizace

 1. Vodohospodářské rozhodnutí:

  Referát životního prostředí Okresního úřadu v Hradci Králové jako příslušný vodohospodářsky orgán uděluje Obecnímu úřadu Urbanice povolení k vypouštění odpadních vod z obecních čistíren ČOV I. A ČOV II. odpadních vod do místního recipientu - meliorační svodnice, rozhodnutím č. .............. . ---nic---

 2. Údaje o recipientu ---nic---

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno - odpady:

 1. radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach
 2. narušující materiál stokové sítě
 3. způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz ČOV
 4. hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které tvoří výbušné dusivé nebo otravné směsi
 5. jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky
 6. pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny
 7. sole použité v údobí údržby komunikací v množství přesahujícím v průměru za toto období 300 mg v jednom litru vody, uliční nečistoty v množství přesahujícím 200 mg v jednom litru vody - tato množství se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě a pokud jde o uliční nečistoty, vždy při vyprázdněném koši a usazovacím kalovém prostoru vpustí.
 8. látky radioaktivní v koncentracích přesahujících meze podle platných předpisů (vyhl. MZd č. 5956 z roku 1972) a pokynů orgánů hygienické služby. Látky infekční např. ze zdravotnických lůžkových zařízení, prosektur, veterinárních léčeben, kafilérii, laboratoří, močůvka, kejda, zbytky hnoje.
  1. např. látky kyselé nebo s obsahem síranu, teplejší než 40 ˚C, organická ředidla
  2. s obsahem rychle sedimentujících tuhých příměsí, které mohou způsobovat ucpávání stok
  3. těkavé látky všeho druhu, rozpouštědla a ředidla organického charakteru.

Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství OV vypouštěných do veřejné kanalizace z jednotlivých nemovitostí

Kanalizační řád nestanovuje kromě povolených množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do stokové sítě uvedených v tabulkách žádná další zvláštní omezení.

V případě potřeby budou zvlášť uvedeni větší znečišťovatelé a u nich budou stanoveny limity množství a kvality odpadních vod. Tito producenti musí požádat okresní úřad o povolení k vypouštění OV, kde budou stanoveny podrobně další hodnoty a podmínky, které je nutno dodržovat.

Povolení vodohospodářského orgánu musí vlastnit i další producenti odpadních vod, kteří:

 1. vypouštěli množství odpadních vod nad 15 000 m3/rok
 2. překračují obecné hodnoty znečištění OV stanovené tímto kanalizačním řádem
 3. vypouštějí OV do veřejné kanalizace přes čistící zařízení (septik, sedimentační jímka, lapač tuku, lapač benzinu a olejů apod.)

U všech podniků, bytových jednotek a občanské vybavenosti napojených na kanalizaci svedenou na ČOV je nutno zrušit stávající septiky.

Měření vody vypouštěné do kanalizace

Měření průtoků a znečištění je nutno provádět u producentů odpadních vod podle ČSN 75 7241. "Kontrola odpadních a zvláštních vod". Vybraní producenti, kteří jsou uvedeni zvlášť, budou povinni vybudovat do jednoho roku od schválení KR měrný objekt.

Pokud není množství vypouštěné odpadní vody měřeno, předpokládá se, že odběratel, který používá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody kolik ji skutečně z vodovodu odebral.

Jestliže odběratel vodu odebranou z veřejného vodovodu z části spotřebuje a nevypouští ji do stokové sítě nebo vypouští-li do kanalizace i vodu z jiných zdrojů, bude množství vypouštěných odpadních vod stanoveno odborným výpočtem dohodnutým mezi dodavatelem a odběratelem.

Při poruše měrného zařízení se stanoví množství vypouštěné vody na základě technického propočtu dohodnutého mezi dodavatelem a odběratelem.

Stálá měřící zařízení musí být seřízena (úředně ověřena) a udržována v provozuschopném stavu. Druh měrného zařízení a jeho velikost musí odpovídat přítoku a jakosti odpadní vody a způsobu jejího odtoku - dle ČSN 75 7241 či 15 - 21.

Vzniknou-li pochybnosti o správnosti měřícího zařízení požádá účastník,který má pochyby o správnosti měřícího zařízení provozovatele měřícího zařízení o jeho přezkoušení.

Provozovatel je povinen provést zkoušku měřícího zařízení do 30ti dnů po dojití oznámení účastníka a je-li toto zařízení vadné, vyměnit za správné. Zkouška se provede podle příslušných technických norem. Nelze-li přesně zjistit objem vody vypouštěné za dobu poruchy měřícího zařízení, vypočte se podle objemu vypouštěných vod jako za přibližně stejné období minulého roku.

Jde-li o nové vypouštění odpadní vody nebo o změnu poměrů vypouštění, může dodavatel vypouštěný objem fakturovat podle průměrných objemu vypouštěných vod v dalších dvou odesílacích obdobích, popř. jiným s odběratelem dohodnutým způsobem.

Kontrola kvality vypouštěné vody

Místem odběru vzorku pokud není přesně stanoveno se rozumí předávající místo na přípojce (resp. též hranice mezi veřejnou a soukromou částí přípojky), u vybraných producentu měrný objekt.

Způsob odběru vzorků je stanoven příslušným vodohospodářským rozhodnutím nebo Hospodářskou smlouvou.

Četnost odběrů vzorku je 2 x / rok - pokud není stanoveno VH rozhodnutím nebo HS jinak. Rozsah rozboru je upraven HS nebo vodohospodářským rozhodnutím.

Obecné hodnoty max. znečištění odpadních vod - ukazatel znečištění:

1 BSK 5 mg/l 300,000
2 CHSK (stanoveno dvojchr.) mg/l 600,000
3 Nerozpustné látky mg/1 300,000
4 pH 6,000 - 8,500
5 Rozpuštěné anorganické soli mg/l 1000,000
6 Extrahované látky mg/l 50,000
7 Ropa a ropné látky mg/1 10,000
8 Rtuť Hg mg/l 0,001
9 Měď Cu mg/l 0,100
10 Nikl Ni mg/l 0,150
11 Chrom Cr3+ mg/l 0.300
12 Olovo Pb mg/l 0,100
13 Arsen As mg/l 0,100
14 Zinek Zn mg/l 0,200
15 Selen Se mg/l 0,050
16 Kadmium Cd mg/l 0.015
17 Stříbro Ag mg/l 0,050
18 Kyanidové ionty CN- mg/l 0,200
19 Vanad V mg/l 0,100
20 Baryum Ba mg/l 2,000
21 Fenoly mg/l 10,000
22 Tenzidy PAL mg/l 5,000
23 Lithium Li mg/l 0,010
24 Mangan Mn mg/l 0,500
25 Molybden Mo mg/l 0,004
26 Kobalt Co mg/l 0,100
27 Fluoridy F- mg/l 0,150
28 Sírany SO4 2- mg/l 400,000
29 Hliník Al mg/l 0,400
30 Chlorované uhlovodíky ClU mg/l 0,005
31 Ionty NH4+ mg/1 15,000
32 Celkový dusík mg/l 80,000
33 Teplota vody °C 40,000
34 Radioakt.látky I. Ra 226. Po 228 transurany Bq/1 0,200
35 Radioakt.látky II. Sr 90 Cs 137 a ostatní Bq/1 2,000
36 Radioakt.látky III. C 14, H 3 Bq/1 100,000

Individuelní limity znečištění

Kanalizační řád nepovoluje žádné individuelní limity vypouštění OV do veřejné kanalizace, než je uvedeno na str. 7 a 8 v odstavci obecných hodnot znečištění OV.

Tato část kanalizačního řádu bude vždy živá a může být na základě HS a rozhodnutí zastupitelstva obce kdykoliv aktualizována.

Zásady při haváriích a poruchách veřejné kanalizace

Jakákoliv porucha na veřejné kanalizaci nebo vpustí-li uživatel do kanalizace odpadní látky, které do kanalizace nesmí byt vypouštěny, musí toto oznámit správci kanalizace, který zabezpečí nutné provozní opatření, tj.:

Obecní úřad Urbanice - tel 495 588 120, mobil: 737 385 433

Mimo to neprodleně vyrozumí vodohospodářský orgán Okresního úřadu v Hradci Králové a ČIŽP Hradec Králové, případně Povolí Labe Hradec Králové

V případě ropné havárie se postupuje u významných zdrojů znečištění podle schváleného plánu opatření pro případ ropné havárie, který má zpracován uživatel ropných produktů a v souladu s "Plánem opatření pro případ ropné havárie v okrese Hradec Králové".

V případě havarijního zhoršení jakosti vody způsobené na tocích, bude postupováno podle příslušných ustanovení vyhlášky MLVH ČSR č. 6/77 Sb. o ochraně jakosti povrchových podzemních vod.

Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie hradí viník.

Vztahy mezi správcem kanalizace a producentem odpadní vody

Část. všeobecná a názvoslovná

Kanalizace je zařízení určené k hromadnému odvádění odpadních a srážkových vod z obcí a sídlišť.
kanalizační systém se dělí na kanalizaci dešťovou a splaškovou a dále pak na kanalizaci veřejnou a vnitřní.
kanalizace dešťová slouží na odvádění dešťových (srážkových vod) a kanalizace splašková slouží k odvádění splaškových vod a je zakončena biologickým čištěním těchto vod.
Vnitřní kanalizace je odvodňovací potrubí včetně příslušenství a případně dalších zařízení, která jsou uvnitř budov a objektů (nemovitostí) za kanalizační přípojkou.
Kanalizační přípojka dešťová je svodné potrubí, které odvodňuje pozemek, až po zaústění do veřejné dešťové stoky.
Kanalizační přípojka splašková je svodné potrubí, které odvodňuje objekty umístěné na pozemku, až po zaústění do veřejné splaškové stoky.
Přípojka se dělí na část veřejnou a soukromou, veřejnou částí je část, která je uložena na veřejném prostranství až po místo, kde toto veřejné místo poprvé opouští.
Je-li přípojka napojena na kanalizaci na jiném pozemku, než na veřejném prostranství, je veřejnou částí přípojky její část v délce max. 2 m od potrubí (ostatní majetkoprávní vztahy řeší vyhláška o veřejných vodovodech a kanalizacích).
Uliční vpustě včetně připojovacího potrubí jsou ve správě Obce Urbanice, příp. Okresní správy silnic.
Do veřejné kanalizace lze bez povolení vodohospodářského orgánu vypouštět odpadní vody jejichž znečištění nepřesahuje při jejich vzniku míru znečištění danou kanalizačním řádem.

Patří mezi ně:

 • odpadní vody z domácností, sociálních zařízení
 • vody srážkové

U ostatních druhů odpadních vod nutno prokázat, že stanoveným kritériím vyhovují.

Do kanalizace je možno takové odpadní vody zaústit pouze na základě povolení vodohospodářského orgánu, který toto povolení muže vydat, až když je zajištěno předčištění těchto vod na stupeň odpovídající uvedeným kritériím (týká se též garáží a servisních stanic, mycích ramp, velkokuchyní a zařízení hromadného stravování, příprava polotovaru, nemocnic, prádelen, laboratoří, zkušeben).

Nepřipouští se na kanalizaci připojit vody drenážní, potoky, popřípadě přepady studní.

Podmínky připojení

Do veřejné kanalizace mohou být odváděny jen vody, pro něž je kanalizace určena, za podmínek kanalizačního řádu, rozhodnutí VH orgánu a smluvních podmínek správce kanalizace.

Vypouštění vody do veřejné kanalizace lze pouze kanalizační přípojkou. Tato muže být zřízena jen se souhlasem správce kanalizace a dle platných norem a přepisu. Každá nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanalizační přípojku.

Povinností správce kanalizace

Povinností správce kanalizace je zajišťovat za úplatu odvádění odpadních vod z připojených nemovitostí. Včasnou údržbou předcházet poruchovým stavům a v rámci možností zajišťovat rozšiřování a rekonstrukce stávajícího zařízení.

Omezení nebo přerušení odvádění vod veřejnou kanalizací je nutno oznámit všem dotčeným.

Omezit, popřípadě přerušit odvádění odpadních vod lze při:

 1. haváriích.
 2. z důvodů způsobených živelnými pohromami,
 3. při provádění oprav, údržby a revizních prací, nevyhovil je-li odběratelovo zařízení do té míry, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví, bezpečnosti osob nebo majetku,
 4. zabraňuje-li producent OV provozovateli kanalizace přístup k zařízení vnitrní kanalizace,
 5. vypouští-li producent OV v rozporu s kanalizačním řádem (překračování limitů).

Kromě případů havárie a živelných pohrom musí být přerušení odvádění vod oznámeno s předstihem 15 dní předem.

Povinnosti správce nemovitosti

Správce nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci je povinen:

 1. dodržovat ustanovení Kanalizačního řádu
 2. udržovat aktuelní plány vnitřní kanalizace s vyznačením jednotlivých zdrojů odpadních vod a čistícího zařízení
 3. umožnit pracovníkům provozovatele kanalizace kontroly a odstraňovat dle jejich požadavků zjištěné závady
 4. omezit změny vlastnických vztahů k objektům napojených na kanalizaci, popř. změn subjektivity názvu
 5. sledovat kvalitu odpadních vod
 6. vést záznamy o odběrech z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu a na požádání je předložit provozovateli kanalizace, včetně kopie povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody
 7. zajistit si pokud je třeba povolení VHO k vypouštění OV
 8. vypracovat plán opatření pro případ havarijního uniku látek závadných
 9. objekty stravování produkující nad 500 jídel za den, mohou vypouštět odpadní vody jen po předčištění přes lapač tuků
 10. dodržovat ustanovení ČSN 73 7760
 11. pečovat o dobrý stav vnitřní kanalizace (hlavně těsnost potrubí)
 12. udržovat, v dobrém stavu případné měřící zařízení a zajišťovat přístupnost, a bezpečnost míst určených k odběru kontrolních vzorků
 13. umožnit správci kanalizace kontrolu vnitřní Instalace a způsobu odvodnění objektu, včetně nápravných opatření
 14. dbát, aby nedocházelo k překročení předepsaných limitu nebo k vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami do kanalizace
 15. nahlásit správci kanalizace jakékoliv změny týkající se množství a kvality vypouštěných odpadních vod.

Pokuty

Za poškození veřejné kanalizace se ukládá pokuta ve výši od 5 000,- do 20 000.- Kč podle § 24, písmeno d) uvedeného zákona.

Za neplnění podmínek stanovených kanalizačním řádem lze podle § 24, písmeno e) téhož zákona uložit pokutu ve výši od l 000,- Kč až do 200 000,- Kč, nebo (po předchozím upozornění) přerušit odvádění odpadních vod.

Aktualizace kanalizačního řádu

Dojde-li ke změnám během platnosti kanalizačního řádu, bude proveden jeho doplněk se schválením VH orgánu.

Použité podklady

 • projektová dokumentace - skutečné provedení

Související zákony, nařízení a předpisy

 • zákon č. 138/73 Sb. o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 130/74 Sb. ČSN o státní správě ve vodním hospodářství
 • zákon č. 23/92 Sb. ČNR kterým se mění a doplňuje zákon č. 130/74 Sb. o státní správě ve vod. hospodářství
 • vyhláška č. 42/76 Sb. o vodohospodářích
 • nař. vl. 171/92m Sb. , kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
 • vyhl.č. 6/77 Sb. MLVH ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
 • vyhl.č. 144/78 Sb. MLVH ČSR o veřejných vodovodech a kanalizacích
 • vyhl.č. 185/88 Sb. MLVH ČSR, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/78 Sb.
 • nařízení vlády ČSR č. 2/89 Sb. o úplatách ve vodním hospodářství
 • zákon č. 281/92 Sb. ČNR, kterým se mění a doplňuje nař. vl. č. 2/89
 • směrnice č. 9/73 MLVH a MZd ČSR pro výpočet potřeby vody.

České státní normy a odborové normy VH

 • ČSN Ol 3463 Výkresy kanalizace
 • ČSN 73 6522 Názvosloví a značky ve vodním hospodářství kanalizace
 • ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky
 • ON 73 6710 Provozní řád
 • ON 73 6715 Obsluha a údržba stokových sítí
 • ČSN 73 6716 Zkoušení vodotěsnosti stok
 • ČSN 73 7241 Kontrola odpadních vod
 • ČSN 83 0917 Kanalizace a čištění zaolejovaných vod

Zpracoval: Ing.Vladimír Včelák