Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Místní knihovny Urbanice

Místní knihovna Urbanice (dále jen knihovna) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 101/200 sb., o ochraně osobních údajů a je registrována jako správce osobních údajů.

Účelem zpracování a správy osobních údajů o uživatelích knihovny je:

  • Přesná identifikace uživatele jako nezbytný předpoklad poskytování výpůjčních služeb a ochrany majetku spravovaného knihovnou
  • Statistická analýza vzdělanostní skladby uživatelů, sloužící profilaci knihovních fondů

Základním dokumentem, který písemně stvrzuje smluvní vztah mezi uživatelem a knihovnou je přihláška. Uživatel na ní uvádí svoje osobní údaje a podpisem se zavazuje dodržovat knihovní řád. Zároveň dává souhlas s tím, že knihovna bude svěřené osobní údaje využívat k výše uvedeným účelům. Za nezletilé uživatele podepisují přihlášku rodiče.

Podle § 5 uvedeného zákona je knihovna povinna zpracovávat pouze, přesné a ověřené osobní údaje. Jedná se o:

  • příjmení a jméno,
  • datum narození,
  • adresa místa trvalého pobytu, adresa místa pobytu, které není s místem trvalého pobytu shodné.

Evidence uživatelů, která obsahuje osobní údaje, je neveřejná a slouží výhradně k interním účelům. Pracovníci knihovny jsou v pracovní smlouvě zavázáni mlčenlivostí o získaných osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud čtenář neobnoví 2 roky registraci (a má zároveň vypořádány všechny závazky vůči knihovně), má se členství v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:

  1. Originální písemnosti (přihlášky čtenáře) jsou fyzicky zlikvidovány podle Skartačního řádu Obecního úřadu Urbanice.
  2. Údaje v počítačové databázi jsou vymazány.

V Urbanicích dne 1.8.2002

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov