Zřizovací listina Místní knihovny Urbanice

vydává, na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 1. 8. 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem.

Místní knihovna Urbanice, organizační složka obce (dále jen knihovna).

§ 1

Označení zřizovatele

Obec Urbanice, okres Hradec Králové, IČO 00 528 986

§ 1

Název a sídlo organizační složky

Název organizace: Místní knihovna Urbanice, organizační složka Obce Urbanice

Sídlo: Urbanice

Adresa organizace: Urbanice 40, PSČ 503 27, Lhota pod Libčany

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

§ 3

Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zřízení:

 • Místní knihovna v Urbanicích, je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k vestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti:

 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační).
 4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).
 5. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 6. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má placený přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 7. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi v obci a školou v obci Praskačka.
 8. Bude-li knihovna zaregistrována v registru veřejných knihoven, vedeného MK ČR, pak při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Městskou knihovnou v Hradci Králové, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí Urbanice a Městskou knihovnou v Hradci Králové pověřenou regionálními funkcemi.
 9. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu případně Výpůjčním řádu schváleným obecním zastupitelstvem obce Urbanice.

§ 4

Vedení knihovny

(Označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku)

 1. Knihovník je oprávněn jednat za knihovnu ve věcech organizačních, týkajících se hlavní činnosti knihovny, ve věcech týkajících se financování a majetku knihovny jedná starosta obce Urbanice nebo jeho zástupce.
 2. Knihovník je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce, jmenování má písemnou formu.
 3. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
 4. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 5. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

§ 5

Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

Vybavení knihovny inventářem, včetně prostor určených pro její provoz je majetkem obce Urbanice a je knihovně poskytován bezplatně včetně PC vybavení a příslušného software.

Knihovní fond - veškerý základní výpůjční fond knihovny je majetkem obce Urbanice.

Knihovna spravuje svěřený majetek podle příslušných správních předpisů.

Náklady na činnost a provoz knihovny (osvětlení, otop, úklid, cestovné, poštovné, nákup materiálu, služby a.j. ) jsou kryty z rozpočtu obecního úřadu.

Obecní úřad hradí nákup knihovního fondu do výše stanovené rozpočtem obce schváleným obecním zastupitelstvem.

Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

§ 6

Hospodaření knihovny

 1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce.
 3. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 4. Knihovně jsou poskytovány zálohy na pokladnu až do výše stanovených rozpočtových prostředků, vždy po vyčerpání předchozí zálohy. Své výdaje hradí knihovna z těchto záloh. V těchto zálohách nejsou zahrnuty platby za elektřinu, vodné, zemní plyn a telekomunikační poplatky, které obec proplácí samostatně.
 5. Nevyčerpanou provozní zálohu je knihovna povinna vrátit zřizovateli nejpozději do 25.12. běžného kalendářního roku.
 6. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti viz ceník Výpůjčního řádu Místní knihovny Urbanice a Řád o používání internetu, o kterých vede evidenci a odevzdává je vždy k 31. 3, 30. 6., 30. 9. a k 25.12. běžného kalendářního roku do rozpočtu obce.
 7. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití a vždy jsou přijímány a vydávány prostřednictvím rozpočtu Obce Urbanice a jejího účtu.
 8. Průběh hospodaření vede knihovna v peněžním pokladním deníku v členění podle rozpočtové skladby. Údaje z peněžního deníku jsou převáděny do rozpočtu příjmů a výdajů zřizovatele v termínu k 31. 3, 30. 6., 30. 9. a k 25.12. běžného kalendářního roku do rozpočtu obce.
 9. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje. Kontrolu provádí finanční výbor čtyřikrát ročně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a k 31.12. (běžného kalendářního roku) a na vyžádání zastupitelstva nebo starosty obce.

§ 7

Závěrečné ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou
 2. Ruší se Statut Místní knihovny Urbanice ze dne 19. 12. 1996, čj. ---.
 3. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 1. 8. 2002.

Urbanice dne 1. 8. 2002

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov