O místním poplatku z odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Urbanice vydává dne 17.01.2002 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad Urbanice (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2 - Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí a to:

  1. do 15.1. příslušného kalendářního roku

  2. od 30 dnů ode dne, kdy nastala změna rozhodná pro výpočet poplatku

 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Pro rok 2002 bude provedeno oznámení jména a data narození osob uvedené v čl.2 odst. a), za které bude poplatek odváděn do 15.2.2002

Čl. 3 - Podnikající fyzické či právnické osoby

Pokud neuzavře podnikající fyzická či právnická osoba prokazatelně individuální smlouvu s firmou provádějící svoz a likvidaci vzniklého komunálního odpadu, má možnost se přihlásit do systému provozovaného obcí Urbanice.

V případě vzniku požadavku ze strany podnikající fyzické či právnické osoby ( žadatel ) na užívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Urbanice, bude s žadatelem uzavřena individuální smlouva na odvoz komunálního odpadu dle časového harmonogramu platného pro Obec Urbanice.

Podkladem sloužícím k uzavření této smlouvy je program odpadového hospodářství firmy a množství vznikajících odpadů.

Platby dle takto uzavřené smlouvy budou prováděny bankovním převodem na účet obce Urbanice vedený u ČS a.s. HK č. 1080825399/0800, do variabilního symbolu bude uvedeno IČO firmy.

Čl. 4 - Sazba poplatku

 1. sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 300 Kč a je tvořena

  1. sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a)
  2. z částky 240 Kč za poplatníka a kalendářní rok, stanovena je na základě skutečných nákladů obce Urbanice předchozího roku na sběr a svoz netříděného odpadu komunálního odpadu; rozúčtování je stanoveno v příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5 - Splatnost poplatku

Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:

 1. najednou, nejpozději do 25.února příslušného kalendářního roku

 2. činí-li poplatková povinnost společného zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu více jak 1000 Kč, je možno poplatek platit ve dvou, případně ve čtyřech splátkách, a to nejpozději do 25. února, do 25. června, do 25. září a do 25. prosince příslušného kalendářního roku.

 3. pokud by poplatková povinnost společného zástupce, vlastníka nebo správce domu činila více jak 5000 Kč, je možno poplatek platit ve dvanácti stejných splátkách a to nejpozději do 25. dne příslušného měsíce

 4. Poplatek může být zaplacen i jednorázově do konce února příslušného roku

Čl. 6 - Placení poplatku

 1. Poplatek může za poplatníka uhradit:
  1. společný zástupce domácnosti
  2. vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu, popřípadě jiné nemovitosti, ve které jsou fyzické osoby s trvalým pobytem
 2. Poplatek bude možno hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, hotově v pokladně správce poplatku nebo bankovním převodem na bankovní účet správce poplatku.
 3. V případě platby na bankovní účet č. 1080825399/0800 správce poplatku ( Obce Urbanice ) je nutno uvést do variabilního symbolu číslo popisné objektu, k němuž se poplatek vztahuje.

Čl. 7 - Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku jsou osvobozeni
  1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale v posledních pěti letech se na katastru obce nevyskytovala
 2. Úlevy z placení poplatku se snižuje sazba poplatku na 50 %
  1. je-li poplatníkem osoba která v kalendářním roce nedovršila 6 let;
  2. je-li poplatníkem osoba, která dovrší v kalendářním roce 70 let a více;
 3. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
 4. Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 8 - Ohlašovací povinnost

 1. poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne kdy tato změna nastala.
 2. poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.
 3. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci měsíce.

Čl. 9 - Sakce

 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 2. Nesplní-li poplatník svou poplatkovou nebo oznamovací povinnost podle této obecně závazné vyhlášky, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém tato povinnost vznikla.
 3. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č, 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.2.2002.

starosta obce Urbanice Josef Andrašovský, zást.starosty obce Urbanice Richard Bílek

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov