Obecně závazná vyhláška č.3/2005 o závazné části Územního plánu obce Urbanice

Zastupitelstvo obce Urbanice, příslušné podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo dne 15.12.2005 Územní plán obce Urbanice. Při tom vymezilo závaznou část tohoto územního plánu a na základě ustanovení § 10 písm. d) téhož zákona vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

1. Úvodní ustanovení - účel vyhlášky a rozsah platnosti

  1. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje tato vyhláška závaznou část Územního plánu obce Urbanice ( dále jen ÚPO ), která určuje základní zásady uspořádání a koncepci územního rozvoje obce.

  2. Vyhláška stanovuje funkční využití ploch, jejich uspořádání, a určuje základní regulaci území, t.j. základní podmínky pro umisťování staveb. Vymezuje územní systém ekologické stability a pozemky veřejně prospěšných staveb.

  3. Vyhláška platí pro správní území obce Urbanice, vymezené hranicemi katastrálního území Urbanice.

  4. Vyhláška je závazná pro Obecní úřad Urbanice, všechny orgány státní správy, fyzické a právnické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití území, při přípravě a realizaci staveb nebo jejich změn, při užívání, údržbě a odstraňování staveb.

  5. Aktualizace územního plánu bude prováděna průběžně dle rozvoje obce, minimálně ve čtyřletých cyklech (jedenkrát v průběhu volebního období zastupitelstva). Aktualizaci bude třeba provést po ukončení projektové části komplexních pozemkových úprav.

2. Závazná část územního plánu

  1. Závazná část územního plánu obce Urbanice je uvedena v příloze této vyhlášky s názvem "Závazná část územního plánu obce Urbanice". Tato příloha, která obsahuje 12 stran, je nedílnou součástí této vyhlášky.

3. Závěrečná ustanovení

  1. Schválený územní plán je uložen na Obecním úřadě Urbanice, na Magistrátu města Hradec Králové (v odboru hlavního architekta a v odboru stavebním) a na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje (v odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu).

  2. Změny závazné části územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce Urbanice po řádném projednání.

  3. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Josef Andrašovský, starosta obce a Richard Bílek, místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 16.12.2005; Sejmuto dne: 2.1.2006

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov