Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č. 1/2004

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Urbanice schválilo dne 21.10.2004 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad Urbanice (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2 - Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí a to

  do 15.01. příslušného kalendářního roku
  do 30 dnů ode dne, kdy nastala změna rozhodná pro výpočet poplatku
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3 - Podnikající fyzické či právnické osoby

Pokud neuzavře podnikající fyzická či právnická osoba prokazatelně individuální smlouvu s firmou provádějící svoz a likvidaci vzniklého komunálního odpadu, má možnost se přihlásit do systému provozovaného obcí Urbanice.

V případě vzniku požadavku ze strany podnikající fyzické či právnické osoby ( žadatel ) na užívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Urbanice, bude s žadatelem uzavřena individuální smlouva na odvoz komunálního odpadu dle časového harmonogramu platného pro Obec Urbanice.

Podkladem sloužícím k uzavření této smlouvy je "Program odpadového hospodářství firmy" a množství vznikajících odpadů.

Platby dle takto uzavřené smlouvy budou prováděny bankovním převodem na účet obce Urbanice vedený u ČS a.s. HK č. 1080825399/0800, do variabilního symbolu bude uvedeno IČO firmy.

Čl. 4 - Sazba poplatku

 1. sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 400 Kč a je tvořena

  1. z částky 29 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
  2. z částky 371 Kč za poplatníka a kalendářní rok, stanovena je na základě skutečných nákladů obce Urbanice předchozího roku na sběr a svoz netříděného odpadu komunálního odpadu
  3. rozúčtování je stanoveno v příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 3. Pokud má poplatník potřebu zakoupit další známku na odvoz netříděného odpadu, na kterou nemá dle přijatých pravidel obce nárok, bude mu prodána za aktuální cenu smluvního partnera pro likvidaci odpadů na příslušný rok t.j 225,-- Kč v roce 2004 (např. dvě a více samostatných domácností v jednom č.p.).

 4. V bytových domech je poplatníkem každá samostatná domácnost.

Čl. 5 - Splatnost poplatku

Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:

 1. najednou, nejpozději do 25.února příslušného kalendářního roku
 2. činí-li poplatková povinnost společného zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu více jak 1000 Kč, je možno poplatek platit ve dvou, případně ve čtyřech splátkách, a to nejpozději do 25. února, do 25. června, do 25. září a do 25. prosince příslušného kalendářního roku.
 3. pokud by poplatková povinnost společného zástupce, vlastníka nebo správce domu činila více jak 5000 Kč, je možno poplatek platit ve dvanácti stejných splátkách a to nejpozději do 25. dne příslušného měsíce
 4. Poplatek může být zaplacen i jednorázově do konce února příslušného roku

Čl. 6 - Placení poplatku

 1. Poplatek může za poplatníka uhradit:

  1. společný zástupce domácnosti
  2. vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu, popřípadě jiné nemovitosti, ve které jsou fyzické osoby s trvalým pobytem
 2. Poplatek bude možno hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, hotově v pokladně správce poplatku nebo bankovním převodem na bankovní účet správce poplatku.

 3. V případě platby na bankovní účet č. 1080825399/0800 správce poplatku ( Obce Urbanice ) je nutno uvést do variabilního symbolu číslo popisné objektu, k němuž se poplatek vztahuje.

Čl. 7 - Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku jsou osvobozeni

  1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale v posledních pěti letech se na katastru obce nevyskytovala
 2. Úlevy z placení poplatku

  1. je-li poplatníkem osoba která v kalendářním roce nedovršila 6 let; a
  2. je-li poplatníkem osoba, která dovrší v kalendářním roce 70 let a více; snižuje se sazba poplatku na 50 %
 3. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

 4. 4) Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 8 - Ohlašovací povinnost

 1. poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne kdy tato změna nastala.

 2. poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

 3. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci měsíce.

Čl.9 - Sankce

 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona .č 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 3. Nesplní-li poplatník svou poplatkovou nebo oznamovací povinnost podle této obecně závazné vyhlášky, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém tato povinnost vznikla.

 4. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č, 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10

Závěrečné ustanovení, účinnost

 1. 1. Řízení ve věcech poplatku platí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 2. 2. Ruší se vyhláška 1/2002 ze dne 01.02.2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16.11.2004.