Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č.2/2004 o místních záležitostech veřejného pořádku

S odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a § l0 téhož zákona Zastupitelstvo obce Urbanice schválilo svým usnesením ze dne 21.11.2004 tuto obecně závaznou vyhlášku o místních záležitostech veřejného pořádku na území obce Urbanice.

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 1. Udržovaní pořádku a čistoty v obci je společnou záležitostí všech obyvatel obce Urbanice jejich návštěvníků a všech právnických i fyzických osob pohybujících se na jejím území.
 2. Za veřejné prostranství se podle vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání. Jsou to zejména komunikace (komunikace, ulice, chodníky a stezky pro cyklisty, parkoviště), zelené plochy kolem obytných a jiných objektů, dětská hřiště a sportoviště na území obce Urbanice, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

Článek 2 - Udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích

 1. V zájmu zdraví, bezpečnosti občanů a vzhledu obce je znečišťování veřejného prostranství zakázáno. Není zejména dovoleno:

  odhazovat a rozhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a jiné odpadky a vytvářet nepovolené skládky z jakéhokoliv materiálu
  znečišťovat veřejné prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami, zejména údržbou a mytím motorových vozidel saponátovými prostředky
  nechat psy nebo jiná zvířata znečišťovat především chodníky a stezky pro cyklisty, komunikace a ostatní veřejná prostranství a místa na nichž se obvykle pohybují děti, pokud k takovému znečištění přesto dojde, je osoba doprovázející zvíře a nebo jeho majitel povinna znečištěné místo neprodleně odklidit.
 2. Provozovatelé obchodů, provozoven, stánků a kiosků jsou povinni zajistit pořádek a čistotu v jejich bezprostřední blízkosti, zejména po skončení prodeje.

 3. Stání vozidel na chodnících, stezce pro pěší a cyklisty a veřejné zeleni, a to jak celým vozidlem, tak jeho částí, pokud není dopravním značením stanoveno jinak, je zakázáno. Dále je zakázáno tyto plochy používat k parkování, příp. jízdě vozidel.

 4. Je zakázáno ponechávat na komunikacích a veřejných prostranstvích vraky motorových vozidel, umisťovat přístřešky pro vozidla (skládací garáže apod.) a jiná zařízení. Náklady spojené s odstraněním a likvidací uložených věcí budou vyúčtovány k úhradě jejich majiteli.

 5. Za udržování čistoty chodníků, odklízení sněhu, posyp nezávadným materiálem k zajištění jejich schůdnosti, jsou odpovědni vlastníci přilehlých nemovitostí.

Článek 3 - Čistota ovzduší

Čistota ovzduší

 1. Není dovoleno vypalovat rostlinné porosty

Článek 4 - Chov zvířat

 1. Vyhláška se vztahuje na chov těchto zvířat:

  drobného a malého hospodářského zvířectva (drůbež hrabavá a vodní , králíci, kožešinová zvířata)
  hospodářských zvířat (koně,hovězí a vepřový dobytek, kozy, ovce atd.)
  psů a koček
  ostatních zvířat (drobní hlodavci, zpěvní ptáci, akvarijní rybky, laboratorní zvířata)
 2. Každý chovatel je povinen jednat tak, aby chovem zvířat nebylo ohroženo zdravé životní prostředí, ohrožen život, zdraví a majetek druhých osob a narušena pravidla občanského soužití, zejména obtěžování okolí nadměrným hlukem, zápachem a jinými negativními vlivy.

 3. Není dovoleno volné pobíhání hospodářského zvířectva a psů po veřejných prostranstvích.

 4. Není dovoleno vodit psy a kočky na dětská hřiště a pískoviště, do prodejen potravinářských výrobků a do prostorů, kam je přístup zvířat označením výslovně zakázán. V souvislé domovní zástavbě musí být psi pod dozorem doprovázející osoby na vodítku.

Článek 5 - Pohyb zvířat po veřejných prostranstvích

Ustanovení se vztahuje na chov těch zvířat, jež mohou být potencionálně nebezpečná člověku svými projevy agresivity:

 1. Zvíře, které se bude pohybovat po veřejně přístupných prostorách je chovatel povinen opatřit ochranným náhubkem (košíkem) a vždy ho doprovázet, tak, aby bylo úspěšně ovládáno připnutým vhodným vodítkem.

 2. Zvíře musí být bezpečně uvázáno, volně se může pohybovat jen v prostorách dokonale uzavřených nebo tam, kde k ohrožení dojít nemůže. Volné pobíhání je možné pouze na takových místech, která jsou pro tento účel vhodná a kde nebudou narušeny zdravotní a estetické zájmy lidí.

Článek 6 - Ochrana proti hluku

 1. Organizace i občané jsou povinni zabezpečit, aby se při provozu zařízení a jejich používání zamezilo vzniku a šíření hluku, jehož se lze vyvarovat, zejména musí dodržovat návody a jiné pokyny pro obsluhu, provoz a údržbu zařízení. Není dovoleno používat hlučné stroje nebo zkoušet opravené nebo upravené stroje mimo budovy dostatečně chránící okolí před hlukem. To platí i pro jinou činnost, při níž může vznikat hluk.

 2. Hlučnost projevu osob se musí ve všech místech jejich pobytu omezit na míru přiměřenou místu pobytu a jeho podmínkám. To platí zejména o noční době (od 22 do 06 hodin).

 3. Hudební nástroje, rozhlasové a televizní přístroje a jiná zařízení k produkci zvuku se smějí používat jen takovým způsobem, aby nezúčastněné osoby nebyly rušeny.

 4. K ochraně obyvatel před hlukem a dalšími rušivými vlivy, které provázejí provozováni hudebních produkcí ve venkovních prostorách, se stanoví konec produkce hudby na třetí hodinu ranní.

Článek 7 - Vylepování plakátů a tištěných reklam

 1. K vylepování plakátů a tištěných reklam jsou výhradně určeny plakátové plochy

 2. Vylepování, přibíjení nebo jakékoliv umisťování plakátů a reklam mimo určené plochy je zakázáno, pokud nejde o plochy v soukromém vlastnictví.

Článek 8 - Umísťování poutačů a reklamních tabulí

 1. Umísťování poutačů, reklamních tabulí, transparentů a podobných reklamních zařízení se řídí ustanoveními zákona č. 50/19976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších novel.

 2. 2.Obec na základě zmocnění v zákoně č. 50/1976 Sb. stanoví tyto další podmínky pro umístění reklamních zařízení na svém území.

  na veřejném prostranství, pokud nejsou zařízení pevně spojena se stavbou nebo s pozemkem, umisťovatel oznámí záměr instalování poutače nebo reklamní tabule obecnímu úřadu
  informační a reklamní zařízení, která jsou pevně spojena se stavbou nebo pozemkem, lze umístit jen se souhlasem vlastníka a na základě povolení dle příslušného předpisu
  vlastníci reklamních zařízení se v oznámení o umístění reklamních zařízení zaváží na svůj náklad provádět opravy a údržbu těchto zařízení. Přechodně umístěná zařízení po uplynutí povolené lhůty odstraní na své náklady

Článek 9 - Ostatní záležitosti veřejného pořádku

 1. Činnosti, které se dále považují za narušení veřejného pořádku v obci Urbanice jsou:

  nabízení sexuálních služeb na veřejně přístupných místech
  malování tzv. graffiti, nápisů a jiných zobrazení,jakož i jakékoliv jiné poškozování bez souhlasu vlastníka po objektech a zařízeních na území obce Urbanice
 2. Činnosti, uvedené v odst. 1. tohoto článku jsou na území obce Urbanice zakázány.

Článek 10 - Dohled a sankce

 1. Na dodržování této obecně závazné vyhlášky dohlíží orgány zastupitelstva obce příp. jimi zmocněné osoby.

 2. Za porušení této vyhlášky lze uložit sankce dle zákona č. 370/2000 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků.

 3. Za porušení této vyhlášky právnickými osobami a podnikateli může obecní úřad uložit pokutu podle zák.č. l28/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení, účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.11.2004

V Urbanice dne 21.10.2004