Oznámení koncepce Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014-2020

Dobrý den, jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že oznámení koncepce

"Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014-2020"

(dále též jen "oznámení koncepce"), zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona, bude podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Vás žádáme o následující:

- neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a      nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Královéhradeckého kraje.   Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Ke zveřejnění je dostatečné vyvěsit první dvě stránky dopisu zaslaného v příloze e-mailu,

- neprodlené zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace Ministerstvu životního prostředí. Vyrozumění je možno zaslat elektronicky na emailovou adresu: Jan.Rican@mzp.cz. 

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP193K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Povinnost zveřejnit informaci o oznámení koncepce připadá všem dotčeným územně samosprávným celkům, tedy i všem obeslaným obcím, nacházející se v Královéhradeckém kraji.

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov