Obecní teploměr

Přihlášení

Mikroregion urbanická brázda

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Princip čištění odpadních vod v naší obci

Pokud Vás zajímá, jakým způsobem je provedeno čištění odpadních vod v naší obci a co se skrývá za oněmi zelenými nádobami u dvou rybníků, pak je tento článek právě pro Vás.

Odkanalizování území obce řešeno dvěma samostatnými trasami kanalizačních stok a protože obec leží v rovině, jsou kanalizační stoky vždy zakončeny čerpací šachtou. Proto jsou tyto šachty dvě. Čerpací šachta je vybavena ponorným čerpadlem s drtičem odpadu - výrobce SIGMA typ GFZU 40. Užívaný objem cca 3 m3, možný maximální využitelný objemu šachty je cca 5 m3.

Za čerpací šachtou jsou umístěny dvě propojené akumulační nádrže o celkovém objemu 32 m3. Zde proběhne zdržení odpadních vod a jejich naočkování biologickým kalem. Následuje cesta těchto odpadních vod do biologického filtru BIOCLERE B 150 (etapa I.) a B 115 (etapa II.). Biologická jednotka BIOCLERE obsahuje biologický filtr válcového provedení ze sklolaminátu s inertním nosičem biomasy (z plastu). Na spodní část biologického filtru navazuje válcová nádrž s kuželovým dnem. Tím vytváří s biologickým filtrem kompaktní jednotku. Pod biologickým filtrem jsou instalovány 2 vestavby. Do vnější vestavby gravitačně natéká odpadní voda z akumulační nádrže a je míchána s čištěnou odpadní vodou proteklou přes biologický filtr. Tato vestavba vytváří podmínky pro usazování biologického kalu splaveného z nosiče a zabraňuje zkratovému toku, tj. že by vstupní odpadní voda protekla do odtoku. Ve vnitřní vestavbě je instalováno ponorné čerpadlo, které čerpá směs čištěné a surové odpadní vody do distributoru na biologický filtr. Distributor zabezpečuje rovnoměrné hydraulické zatížení povrchu biologický filtru po celé jeho výšce.

Biologický kal usazený v kuželové části dosazovacího prostoru je periodicky odčerpáván ponorným čerpadlem, umístěným na dně, do akumulační jímky. V akumulačních nádržích dochází k aktivaci kalu kalem čerpaným z biologického reaktoru, zde se hromadí za anaerobního vyhnívání a stabilizuje se.

Stabilizovaný kal se dle potřeby 1x až 2x ročně odváží. Pro likvidaci kalu je uzavřena smlouva s místním Agrodružstvem Lhota pod Libčany.

Dodávka kyslíku do biologického filtru je zabezpečována ventilátorem umístěným pod horním víkem nádrže. Funkce biologického filtru, tj. čerpání čištěné odpadní vody, dodávka vzdušného kyslíku pro aerobní mikroorganismy a odčerpávání usazeného biologického kalu do akumulační jímky je ovládána řídícím panelem, který obsahuje hlavní vypínač, časové spínače a zařízení signalizující poruchu, tj. že čerpadlo nedodává vodu do distributoru nad biologický filtr.

Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do místních vodních nádrží, kde dojde k opětovnému zdržení vod a následně pak jsou odváděny do meliorační svodnice procházející obcí. Další detaily o čistírnách, podmínkách, právech a povinnostech uživatelů naleznete na úřední desce obecního úřadu pod slovy Kanalizační řád; fotografie ze stavby zde lze nalézt také ve fotogalerii.