Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Původ obce

První zmínka o obci je z roku 1549. To koupil Libčany pan Jindřich V., rytíř z Vysoké. V roce 1561 přikoupil Práskačku, Sedlici, Chrástnici (Krásnici), Drbanice (dnešní Urbanice), které k Libčanům přidal. Po jeho smrti byla majitelkou až do roku 1574 jeho paní Anna.

Potom panství přešlo na majitele Petra Nejedlého do roku 1589. Po jeho smrti se provdala jeho choť za rytíře Tobiáše Nejedlého. Ten v roce 1620 i se ženou zemřel. Zůstali po nich děti Johanna Dorota a Teodor Maxmilian. Roku 1616 připadlo panství sestře Dorotě, jako nejstarší. Provdala za Jana V. Zárubu z Hustířan. Tomuto pánovi byl celý jeho statek roku 1622 vzaty v plán a přiděleny ke Královské komoře. Bylo to pro účast v povstání proti králi Ferdinandu II. v roce 1618 a po bitvě bělohorské (svedené dne 8. listopadu 1620). Nešťastný pán z Hustířan zemřel hořem a bídou roku 1629 v Sasku jako vyhnanec, oloupen o své statky a majetek.

Kdo v dalších letech naší osadu s Praskačkou, kde bývala zemanská tvrz, od Královské komory odkoupil není známo. Ani jak pozdější majitelé v poddanost k panství Libčanskému připadli.

Až o něco později se dostalo toto panství do rukou hraběte Jana Straky, pána z Nedabilic. O něm vypráví pověst, že byl na své poddané velice zlý. Hrabě Straka zemřel v roce 1720. K panství Libčanskému patřili také svěčenské statky Okrouhlice a Horni Teplice. Opět se stalo panství majetkem Královské komory.

Jméno zmiňovaného hraběte Straky bylo vyryto na jednom zvonu v Praskačce v kostele. Ten byl v té době vystavěn a náležel pod Libčanský patronát. Jeho jméno bylo na zvonu až do roku 1917. V tento rok zvony, stejně jako i mnoho jiných zrekvírovány starou rakouskou vládou k vojenským účelům. Byly odvezeny do Vídně a rozlity. Až v roce 1872 (1886) je koupil majitel hrabě Jan Harrach.

V době kdy větší část pozemků naší vesničky patřila ke královské komoře, koupili někteří občané z Urbanic větší části těchto pozemků. V době, kdy přešlo toto panství na pana Hraběte Harracha, nezůstalo nic z naší vesnice pod Libčanským panstvím.

Další zmínka o naší osadě se uvádí v 17. století. Ještě tzv. císařská silnice nebyla. Cesta pro formany k Praze vedla od Kuklen přes Turavy, kde stával větrný mlýn (majetek Libčanského panství) dále přes dnešní Průhon k Urbanicím - vedle staré kovárny (č. p. 28) ke Lhotě a dále na Prahu.

V č. p. 1, které stálo na místě dnešních Urbanic zřejmě jako vůbec první, byla zřízena zájezdní hospoda. Hospoda pamatovala již rok 1818, tehdy byla stavěna zmiňovaná císařská silnice.