Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Veřejná vyhláška - MMHK/051028/2012 ST/Svo návrh výroku - umístění stavby: "Nástavba objektu příslušenství s přístavbou schodiště v čp. 61 Urbanice"

Vyvěšeno: 14. 5. 2012

Sejmuto: 30. 5. 2012

Jiří Včelák, nar. 11. 4. 1986, Urbanice 61, 503 27 Urbanice, kterého zastupuje Ing. Vladimír Včelák, nar. 26. 6. 1954, Urbanice 61, 503 27 Urbanice (dále jen "žadatel") podal dne 26. 3. 2012 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby: " Přístavba schodiště, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu příslušenství za účelem vzniku samostatného RD s jednou novou bytovou jednotkou u č.p. 61 v Urbanicích ". Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona. 

Veřejná vyhláška – návrh výroku územního rozhodnutí v příloze

PřílohaVelikost
a9rfb7e.pdf421.03 KB