Veřejná vyhláška návrh změny č.1 Územního plánu obce Urbanice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu.  Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec Králové, na žádost Obce Urbanice, Změnu č.1 Územního plánu obce Urbanice.
Magistrát města Hradec Králové v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), doručuje touto veřejnou vyhláškou
návrh Změny č.1 Územního plánu obce Urbanice

Vzhledem k rozsahu výše uvedené dokumentace není možné tyto zveřejnit na úřední desce v plném rozsahu. Ve smyslu ustanovení § 172 odst.2 správního řádu je úplné znění návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Urbanice zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.hradeckralove.org (úřad, odbory magistrátu, odbor hlavního architekta, územní plány obcí). 
Do uvedených dokumentů je možno nahlížet rovněž u pořizovatele na Magistrátu města Hradec Králové (kancelář č.103) a na Obecním úřadě Urbanice po dobu ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do konce zákonné lhůty. Návštěvu mimo úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit.
V zákonné lhůtě 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

PřílohaVelikost
1_verej._vyhl._spolecne_jednani_z_1_upo_urbanice_-_ud-1.pdf203.7 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov