Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Veřejná vyhláška Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Urbanice

Veřejná vyhláška  Oznámení o projednávání návrhu zadání  Změny č. 1 Územního plánu obce Urbanice

Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu.  Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec Králové na žádost obce Urbanice Změnu č. 1 Územního plánu (dále jen Změny č.1 UPO) Urbanice.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 a za použití § 20 stavebního zákona doručuje Magistrát města Hradec Králové návrh zadání Změny č. 1  UPO Urbanice.

Návrh zadání Změny č. 1 Urbanice bude ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Hradec Králové,  ul. Československé armády 408, na odboru hlavního architekta, v kanceláři č.103 ve 2.patře, na www.hradeckralove.org  a na Obecním úřadě Urbanice k veřejnému nahlédnutí. Návštěvu mimo úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit.

Do 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky. K požadavkům a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. Dle ust. § 25 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

PřílohaVelikost
oznameni_o_projednani_zmeny_c.1_upo_urbanice_-_ud.pdf409.46 KB
1.1_graficka_priloha_zadani_c._1_upo_urbanice.pdf593.04 KB