Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Dostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Urbanice - etapa I. a II. okres Hradec Králové

Vyvěšeno:  12.04.2011

Sejmuto: 28.04.2011

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Magistrát města Hradec Králové, odbor životní prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel podáním ze dne 15.2.2011 od žadatele, kterým je:
Obec Urbanice, IČ 00528986, Urbanice 40, 503 27 Lhota pod Libčany, žádost ve věci:  Dostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Urbanice - etapa I. a II. okres Hradec Králové, na parc. č. 3/5, 3/6, 40, 41, 42/14, 89/4, 89/6, 150/1, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 196, 206/9, 303/6 v katastrálním území Urbanice u Praskačky.
Popis:
Vodovodní řady - vodovodní řad "V" DN 100 mm je z molekulárně orientovaného PVC (MOpvc). Vodovodní řady "Vl", "V2" a "V4" DN 80 mm jsou navrženy z tlakových vodovodních trub z PVC. Vodovodní řad "V3" DN 50 mm je z vodovodního polyetylénového potrubí 63 x 8,6 mm. V km 0,233 na řadu "V" DN 100 mm a v km 0,005 na řadu "V2" DN 80 mm budou osazeny nadzemní hydranty. V nejnižších a nejvyšších místech nivelety vodovodního potrubí budou osazeny podzemní hydranty pro odkalení (odvzdušnění) potrubí.  Celková délka vodovodních řadů "V" - "V4" je 713 m.
Splaškové stoky - splaškové stoky DN 250 mm. Revizní vstupní kanalizační šachty z betonových prefabrikátů o průměru 1 m, poklopy těţké litinové třídy "D 400" s odvětráním. Stávající nemovitosti budou na navržené kanalizační stoky napojeny bud' do připravených otvorů v navržených revizních šachtách nebo do připravených odboček DN 250/150. Celková délka kanalizačních řadů "S" - "S4" je 641 m. Uvedeným dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), zahájeno vodoprávní řízení. V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad oznamuje zahájení vodoprávního řízení ve věci Dostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Urbanice - etapa I. a II. okres Hradec Králové dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení.

PřílohaVelikost
muhk_vodni_2011_029455.pdf208.33 KB