Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Slavomil Lichtenberk

Vyvěšeno: 19.02.2011
Sejmuto: 08.03.2011

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 22.12.2010 podali

"Soubor staveb - zahradní domek, zahradní pergola a sklípek v obci Urbanice"

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření -r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: "Soubor staveb - zahradní domek, zahradní pergola a sklípek v obci Urbanice" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 303/4 v katastrálním území Urbanice u Praskačky.

PřílohaVelikost
vv_slavomil_lichtenberk_2010-02-09_224440.pdf420.9 KB