Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - "Dostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Urbanice - etapa I. a II."

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 aţ 91 stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.8.2010 podala Obec Urbanice, IČ 528986, Urbanice 40, 503 27 Urbanice (dále jen "ţadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "Dostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Urbanice - etapa I. a II." (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2, 3/5, 3/6, 40, 41, 42/11, 42/12, 42/14, 89/4, 89/6, 150/1, 150/2, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12, 196, 206/9, 206/10, 303/6 v katastrálním území Urbanice u Praskačky. Druh a účel umisťované stavby:
- Jedná se o provedení dostavby inţenýrských sítí v obci Urbanice a to vodovodních řadů "V, V1, V2, V3, V4" a splaškových stok "S, S1, S2, S3, S4" na pozemcích parcela č. 2, 3/5, 3/6, 40, 41, 42/11, 42/12, 42/14, 89/4, 89/6, 150/1, 150/2, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12, 196, 206/9, 206/10, 303/6 v k.ú. Urbanice u Praskačky. Účelem dostavby vodovodních a kanalizačních řadů je zajištění přívodu pitné vody a odvodu splaškových vod z místních lokalit, kde tyto rozvody chyběly a do lokalit pro budoucí zástavbu rodinnými domy.

Vyvěšeno: 08.11.2010 

Sejmuto: 24.11.2010

PřílohaVelikost
vv_obec_urbanice_2010_148731.pdf931.4 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov