Vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 11.12.1997 vydat podle §16 a §36 písm. h) zákona č.367/90 Sb. a jeho novely č. 302/92 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 365/90 Sb., o místních poplatcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Obec vybírá tyto místní poplatky:

 • poplatek za užívání veřejného prostranství

 • poplatek ze psů

 • poplatek ze vstupného

Část I. - Poplatek ze psů

Čl. 2

Poplatek ze psů platí vlastníci psa, kteří mají trvalé bydliště v územním obvodu obce, a to ze psů starších 6 měsíců.

Čl. 3

Sazby poplatků činí ročně:

 • za 1. psa 40,- Kč

 • za 2. psa a každého dalšího psa téhož vlastníka 100,- Kč

Čl. 4

Poplatek se neplatí - ze psů používaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP-P.

Čl. 5

Přiznání poplatku a ohlašovací povinnost:

 1. Poplatník je povinen podat přiznání poplatku u obecního úřadu v Urbanicích do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti ze všech psů v domácnosti chovaných.

 2. Vznikne-li poplatníkovi povinnost během roku, platí se poplatek počínaje prvním měsícem následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla.

 3. Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém byl důvod zániku povinnosti oznámen obecnímu úřadu.

Čl. 6

Splatnost poplatku:

 1. Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do konce února každého roku.

 2. Vznikne-li poplatníkovi poplatková povinnost během roku, platí se poplatek do 15. dne prvního měsíce, který následuje po dni, kdy poplatková povinnost vznikla.

 3. Poplatek se platí přímo v hotovosti na obecním úřadě v Urbanicích.

Část II. - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 7

 1. Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství k jinému účelu, než pro který byl určen, a to umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů ap., užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce ap.

 2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny plochy ve vlastnictví obce.

 3. Vzniknou-li pochybnosti, zda jde o veřejné prostranství, rozhoduje o jejich odstranění obecní úřad.

Čl. 8

Sazby poplatku:

 1. Za použití veřejného prostranství k odložení stavebního a jiného materiálu oznámené obecnímu úřadu za 1 m2 a den 0,50 Kč.

 2. Za použití veřejného prostranství k reklamním účelům ročně 4% ceny Kč za provádění reklamy.

 3. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení ročně 100,- Kč po dobu platnosti stavebního povolení.

Čl. 9 - Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí:

 • z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného

 • z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a jiné veřejně prospěšné účely

Čl. 10

Ohlašovací povinnost a stanovení poplatku:

 1. Užívání veřejného prostranství je každý povinen oznámit obecnímu úřadu před začátkem jeho užívání.

 2. Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání až do doby, kdy poplatník oznámil obecnímu úřadu, že prostranství uvedl do původního stavu.

 3. Při stanovení poplatku se považuje část dne za celý den a každý započatý m2 za celý m2. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství více uživatelů společně, je

Čl. 11

každý z nich poplatníkem. Všichni odpovídají společně a nerozdílně k zaplacení celého poplatku.

Čl. 12

Splatnost poplatku:

 1. Při dlouhodobém užívání se poplatek platí předem na celý rok nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 2. Při jednorázovém užívání se poplatek platí předem v den zahájení.

 3.  

Část III. - Poplatek ze vstupného

Čl. 13

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce prováděné jednorázově i opakovaně /diskotéky ap./

Čl. 14

Poplatek se stanoví z úhrnné částky vstupného a ostatních úplat a sazba činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného po zaplacení prokazatelně vzniklých nákladů.

Čl. 15

Poplatek se nevybírá z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní účely a veřejně prospěšné účely. Poplatek platí občané, organizace nebo sdružení osob, kteří hradí náklady spojené s pořádáním zábavy.

Čl. 16

 • do 10 dnů ode dne konání pořadu

 • do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce /u opakovaných akcí/

Část IV. - Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 17

Poplatníci jsou povinni sami si výši poplatku dle sazeb stanovených touto vyhláškou vypočítat a bez výzvy zaplatit. Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. 18

Osvobození a úlevy:

 1. Obecní úřad v Urbanicích na řádně zdůvodněnou žádost poplatníka o zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech:

  • snížit nebo prominout poplatek

  • povolit splátky nebo stanovit lhůtu k zaplacení poplatku, jestliže by neprodlené zaplacení poplatku bylo pro poplatníka spojeno s vážnou újmou

 2. Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku musí poplatník uplatnit a důvody prokázat u obecního úřadu před započetím splatnosti poplatku.

 3. Osvobození od poplatku nebo jeho snížení zaniká, zanikne-li důvod, pro který snížení nebo osvobození bylo povoleno.

Čl. 19

Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se obec dozvěděla o skutečnosti, která je předmětem poplatků. Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od obce dozvěděl o úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatků, běží nová tříletá lhůta. Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat, uplynulo-li od konce kalendářního roku, v němž skutečnost nastala, která je předmětem poplatku, 10 let.

Část V. - Sankce

Čl. 20

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří Obecní úřad v Urbanicích poplatek platebním výměrem. Může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.

 2. Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

Čl. 21

O řízení ve věcech poplatků platí zákon č. 565/90 Sb. o řízení ve věcech daní a poplatků a zák. č. 71/67 Sb. o správním řízení.

Čl. 22

Ruší se vyhláška č. 1/91 Obce Urbanice o místních poplatcích a její dodatek č. 1/93.

Čl. 23

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. prosince 1997

Kratochvíl Pavel, starosta obce Urbanice a Ing. Včelák Vladimír zást.starosty obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov