Vyhláška č. 1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecní zastupitelstvo obce Urbanice schválilo dne 5.5.1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Oddíl I. - Základní ustanovení

Čl.1

 1. Obec URBANICE vybírá ve smyslu § 1 písm. g) zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

 2. Výkon správy tohoto poplatku provádí obecní úřad v Urbanicích

Oddíl II. - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl.2 - Předmět poplatku

Předmětem poplatku je každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj ve smyslu zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.3 - Poplatník

Poplatníkem je česká právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Čl.4 - Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě ( do 5 kalendářních dnů ) oznámit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu a doložit toto písemné oznámení tzv. zahajovacím protokolem (vznik poplatkové povinnosti). V případě, že provoz některých výherních hracích přístrojů byl zahájen před platností této obecně závazné vyhlášky, doloží tuto skutečnost provozovatel uvedeným způsobem.

 2. Poplatník je rovněž povinen oznámit písemně správci poplatku ve lhůtě (5 kalendářních dnů) ukončení provozu výherního hracího přístroje a doložit toto oznámení tzv. ukončovacím protokolem (zánik poplatkové povinnosti).

 3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku přesný název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 4. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a rovněž je povinen oznámit správci poplatku změnu ve vedení účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl.5 - Sazba poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce.

V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Čl.6 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla tj. dnem zahájení provozu výherního hracího přístroje (zahajovací protokol).
 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje (ukončovací protokol).

Čl.7 - Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

  1. při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do 15-tého dne po zahájení provozu výherního hracího přístroje.

  2. při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6-ti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu výherního hracího přístroje v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy do 15-tého dne po začátku příslušného čtvrtletí.

  3. při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu výherního hracího přístroje v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy do 15-tého dne po začátku příslušného čtvrtletí.

 1. Poplatek může být zaplacen i jednorázově v termínu do 15 dnů po zahájení provozu výherního hracího přístroje.

Oddíl III. - Ustanovení společná a závěrečná

Čl.8

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.,

 2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou vyhláškou, může nu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37 a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.9

 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Čl.10

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl.11 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 6.5.1998.

starosta obce Kratochvíl Pavel; zástupce starosty Ing.Včelák Vladimír

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov