Vyhláška č. 2/93 o problematice daní z nemovitostí

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 25.3.1993 vydat podle § 16 zákona č. 367/90 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku k problematice daně z nemovitostí.

Čl. 1

Kód katastrálního území obce Urbanice : 732 923

Čl. 2

Příslušný finanční úřad: Hradec Králové

Čl. 3

Cena pozemku za 1 m2 v katastrálním území obce Urbanice podle § 5 odst. 1 a 2 je 8,78 Kč

Čl. 4

Řádek číslo 24 daňového přiznání - koeficient dle § 6 odst. 4 zákona č. 338/92 Sb., o dani z nemovitosti je 0,3 platný pouze pro přepočet u druhu pozemku F - stavební pozemek

Čl. 5

Řádek číslo 45 daňového přiznání - koeficient dle § 11 odst.3 a 4 zákona č.338/92 Sb. ,o dani z nemovitosti je 0,3 platný pouze pro přepočet u druhu stavby H - obytný dům a I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu /nevztahuje se na garáž jako součást příslušenství vedeného u druhu stavby I, ani na druh stavby L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu/.

Čl. 6

Poplatník daně doplní daňové přiznání o samostatný list s jednoduchým náčrtem a základními údaji o stavbách jemu náležejících a rozvržení ploch pozemků s nimi souvisejících (zahrada, okrasná zahrada, ostatní zastavěná plocha - zpevněná plocha apod.).

Čl. 7

Poplatník daně z nemovitostí po obdržení tiskopisu jej zodpovědně a pravdivě vyplní, současně s tiskopisem obdrží složenku pro za placeni výše uvedené daně. V roce 1993 zaplatí tuto daň do 31.5. a každý následující rok potom do 31.3. běžného zdaňovacího období na příslušný finanční úřad pro katastrální území Urbanice. Daňové přiznání podává podle skutečnosti ke stavu k 1.1.1993, každý následující rok vždy jen při změnách v uběhlém období k 1.1. běžného zdaňovacího období.

Čl. 8

Poplatník má možnost požádat zástupce obecního úřadu o spolupráci a pomoc při vyplňování daňového přiznání.

Čl. 9

Vyplněné daňové přiznání odevzdá do 30.4.1993 na obecní úřad a ten tyto soustředí a jako jednu zásilku doručí na finanční úřad. Každý následující rok jen při změnách odevzdá daňové přiznání do 28.2. běžného zdaňovacího období na obecní úřad Urbanice a ten jej předá na finanční úřad.

Čl. 10

Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku daně nejpozději v den její splatnosti. Penále se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně a za každý den prodlení penále činí 0,3 % z nedoplatku daně, platí se příslušnému finančnímu úřadu.

Čl. 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Kratochvíl Pavel, starosta obce Urbanice a Ing.Včelák Vladimír, zástupce starosty obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov