Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Vyhláška č. 2/94 o volném pobíhání drobného zvířectva a psů po veřejných prostranstvích

Obecní zastupitelstvo v Urbanicích se usneslo dne 01.02.1994 vydat podle § 16 zákona č.367/90 Sb. a jeho novely č. 302/92 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku o volném pobíhání drobného zvířectva a psů po veřejných prostranstvích.

Čl. 1

Touto vyhláškou se zakazuje volné pobíhání a pasení domácího zvířectva (hus, kachen, slepic, krůt, perliček, koz, ovcí, krav, koní, apod.) na veřejných prostranstvích. Dále se zakazuje jakékoliv volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích.

Čl. 2

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

Čl. 3 - Sankce

Neuposlechnutí a nerespektování tohoto zákazu je důvodem, aby:

  1. byla uplatněna sankce dle § 48,50 zak. č. 367/90 Sb. a novely č. 302/92 Sb.

  2. Byla uplatněna sankce dle zák. č. 200/90 Sb. ve znění jeho všech pozdějších novel.

Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Kratochvíl Pavel, starosta obce a Ing.Včelák Vladimír, zástupce starosty obce Urbanice