Vyhláška obce Urbanice č. 2/98 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecní zastupitelstvo obce Urbanice se usneslo podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů dne 05.05.1998 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 - Závaznost vyhlášky

 1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem občanů obce Urbanice a Obce Urbanice.

 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

Čl. 2 - Základní pojmy

 1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad je uveden v příloze č.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech.

 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

 3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

 4. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na než se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec Urbanice se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem odpadu.

Čl. 3 - Nakládání s komunálním odpadem

 1. Pro nakládání s komunálním odpadem tj. Jeho shromažďování a třídění jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

  1. Sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání tzv. zbytkového odpadu po vytřídění, tj. popel, škvára, saze, nevytříditelné zbytky nevratných obalů. Každý RD nebo původce odpadů (právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání) musí mít minimálně jednu sběrnou nádobu na ukládání tzv. zbytkového odpadu (popelnici).

   Popelnice se vyváží každý týden vždy v pátek. Nádoba musí být vystavena k okraji vozovky tak, aby nebránila provozu motorových vozidel vždy ráno před 7,00 hod. Nejdéle však před projetím sběrného vozidla, jinak nebude nádoba vyprázdněna.

   V jednotlivých měsících bude vyvážení probíhat takto:

   MěsícPočetTýden
   leden, únor, březen, duben každý týden 1-18
   květen 2x za měsíc 20, 22
   červen, červenec, srpen, září 1x za měsíc 26, 30, 35, 39
   říjen 2x za měsíc 42, 44
   listopad, prosinec každý týden 45-53
  2. Sběrný dvůr u kulturního domu - kontejnery na tříděný odpad:

   • plastové zvony 1100 l - barevné sklo - 1 ks
   • bílé sklo - 1 ks
   • kontejnery kovové 1100 l - plasty - 3 ks
   • papír - 1 ks
  3. Sběrný dvůr u obecního úřadu - kontejnery na tříděný odpad:

   • plastové zvony 1100 l - barevné sklo - 1 ks
   • bílé sklo - 1 ks
   • kontejnery kovové 1100 l - plasty - 2 ks
   • papír - 1 ks
  4. Sběrné středisko - objekt stodola u čp.22 - zde lze odložit tyto typy nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu:

   • Olověné akumulátory, vyřazené léky, výbojky a zářivky, monočlánky, staré nátěrové hmoty, zbytky rtuti, staré elektrospotřebiče, apod.
  5. kontejnery na monočlánky - jsou umístěny na kontejnerech na barevné sklo

 2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální ( právnické a fyzické osoby ) mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí.

Čl. 4 - Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude odvezen těmito původci na jejich vlastní náklady a jejich přičiněním na řízenou skládku Obce Praskačka nebo na plochu odkládacího dvora na Temešváru ve správě TSmHK.

Čl. 5 - Nakládání s odpadem z čištění komunikací a údržby veřejné zeleně

Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby do přepravních prostředků a poté ukládán na skládku.

Čl. 6 - Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému, pokud neprokáží, že odpad využily samy nebo zneškodnily v souladu se zákonem č.125/1997 Sb., o odpadech.

Fyzické osoby zneškodnění odpadu prokáží takto:

 1. Dokladem o zaplacení paušální úhrady jedenkrát ročně nebo ve třech stejných splátkách za odvoz komunálního odpadu.

 2. Dokladem o zakoupení poukázek (lístků) na svoz a nádobu o objemu 110 l na odvoz komunálního odpadu - nepoužitá poukázka je platná i v dalším období. Pro trvale bydlící vlastníky nemovitosti je minimální počet svozů 5 svozů/pololetí, pro majitelé rekreačních objektů, občas obývající své nemovitosti je minimální počet svozů 2 svozy/pololetí, v případě dlouhodobého pobytu či využívání objektů k rekreaci v délce větší jak 1 měsíc se vztahují stejné podmínky jako při trvalém pobytu.

 3. Dokladem a účtenkou o předání komunálního odpadu na řízenou skládku či překladiště, v množství nejméně 150 kg/osoba a rok x počet osob obývající čp. nebo RD (rodinný domek)

Čl. 7 - Povinnosti oprávněné osoby

 1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady.

 2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech a to takto: každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.

 3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.

 4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.

 5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne případně ve dni následujícím.

Čl. 8 - Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.

Čl. 9 - Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu

Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu s ustanovením § 1 odst.2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách a je stanovena takto:

 1. Paušální platba - zaplacení 1.200,- Kč/rok nebo ve třech splátkách á 400,- Kč za odvoz komunálního odpadu.

 2. Zakoupením poukázek -á 50,- Kč/svoz a nádobu /o objemu 110 l / na odvoz komunálního odpadu - nepoužitá poukázka je platná i v dalším období.

 3. Úhrada za odložení nebezpečných odpadů 10,- Kč/kg.

 4. Separovaný sběr skla, plastů a papíru je zdarma - v rámci již provedených plateb.

Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systému sběru a třídění komunálního odpadu stanovený obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí dle § 10 odst.2 zákona č. 125/1997., o odpadech.

Čl. 10 - Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí stavební komise Obecního úřadu v Urbanicích.

Čl. 11 - Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška číslo 3/93 ze dne: 25.3.1993

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov