Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo Putování za dědictvím našich předků

Výměna kotlů na tuhá paliva

Výměna kotlů na tuhá paliva

Dnem 1. září 2022 začne platit v České republice zákon o ochraně ovzduší, který nařizuje vyměnit kotle na pevná paliva první a druhé emisní třídy, které znečišťují ovzduší podstatně hůř než pokročilejší typy. Nejhorší dopady na zdraví sousedů i širokého okolí mají kotle na hnědé uhlí. Uživatelům, kteří by po tomto datu kotel provozovali načerno, hrozí pokuta 50 000 korun. Jedná se o relativně blízký konec nejstarších kotlů, o kterém nejsou lidé dobře informování. Ještě méně je známé, že v poslední novele zákona o ovzduší přibylo právo obcí zakázat pálení uhlí či dalších pevných paliv v kotlích první a druhé emisní třídy i dřív, než nastane plošný zákaz v roce 2022. Obce to musí to oznámit rok předem a zakázat to mohou v podstatě již nyní.
Vzhledem k tomu, že tuto povinnost budou muset splňovat pouze spalovací zařízení připojená k systému ústředního vytápění, nebude se tedy tato povinnost týkat spalovacích zdrojů sálavých či jiných, kde dochází k přímému přechodu tepla do okolí (kamna, krby aj.).

 

Jak zjistit emisní třídu kotle
Emisní třída je kotli přiřazena na základě výsledků spalovacích a jiných zkoušek, které probíhají ještě před tím, než je dané zařízení uvedeno na trh. Nejlepší kotle jsou hodnoceny pátou třídou. Emisní třída bývá uváděna v technické dokumentaci. Stejně tak je možné ji nalézt i na štítku daného kotle.
K povinnosti provádět revize kotlů Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnosti provozovatele stacionárního zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

PřílohaVelikost
vymena_kotlu_na_tuha_paliva.pdf478.33 KB