Zápis ze zasedání zastupitelstva - 1. 11. 2001

(na Obecním úřadu)

Přítomní: p.Andrašovský, ing.Drahokoupilová, p.Nosková, p.Fejgl, p.Štoček, p.Tichý, p.Bílek, p.Pechánek a p.Hanousek
Omluveni: -
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nosková, p.Hanousek, p.Bílek

Schůze zahájena v 19,00 hod.

Schůzi zahájil pan starosta Andrašovský. Byli jsme od Ing.Včeláka seznámeni s hospodařením obce. Stav b.ú. k 31.10.2001 je 275 847,20 Kč, máme 500 000,00 Kč v podílových listech Sporoinvestu, byli zrušeny veškeré termínované vklady. Stav úvěru k 31.10.2001 je 1 989 999,80 Kč. Jsou zaplaceny 4 faktury na zaplacení plynu, celkem 1 453 712,30 Kč. Čekají ještě na zaplacení cca 2 faktury na menší částky. Žádné dluhy nemáme, záleží co obdržíme od FÚ na daňových příjmech. Dnes proběhla kolaudace čističky a kanalizace. Proběhla bez závad a dokumentaci dostaneme během 10 dnů.

Byli jsme seznámeni s dopisem OÚ Praskačka týkající se problematiky pořádání vítání občánků. Dopis byl formulován jako stížnost a žádost o pomoc, jelikož se posledního vítání nezúčastnili dvě pozvané rodiny z naší obce., bez jakékoliv omluvy. Jednalo se o čas strávený pracovníky OÚ Praskačka a nákladů spojených s realizací takovéto akce.

Členové obecního zastupitelstva souhlasí s tím, že rodiči musí dát písemný souhlas a žádost na OÚ pro realizaci vítání občánků.

Dostali jsme žádost od paní Noskové, provozovatelky místní prodejny potravin, o snížení nájmu z prodejny potravin v naší obci. Členové obecního zastupitelstva uvedenou žádost zvážili a navrhují snížení nájmu o 5 tis. Kč. Snížení výše nájemného bude realizováno již pro rok 2001.

Členové obecního zastupitelstva takto upravenou výši nájemného jednohlasně schválili. Paní Nosková-členka obecního zastupitelstva se zdržela hlasování.

Sbor dobrovolných hasičů Urbanice žádá finanční částku na koupi 4 ks hadic. Po upřesnění rozpočtu pro rok 2002 bude začátkem příštího roku u vedená záležitost znovu projednána. Obec Urbanice bude počítat s nákupem.

Členové obecního zastupitelstva s tímto nákupem předběžně souhlasí.

OÚ obdržel žádost o skácení jednoho kusu starší třešně rostoucí na obecním pozemku vedle vjezdu do čp. 36. Žádost podává pan Sokol. Uvedená situace je zastupitelstvu známa a s požadovaným zásahem souhlasí. Provedení bude v době vegetačního klidu.

OÚ obdržel žádost o vykácení zeleně podél komunikace k zastávce u Majáku. Žádost podává p.Síbr majitel objektu Majáku. Členům obecního zastupitelstva je znám stav zeleně v tomto prostoru a i to že leží na obecním pozemku a proto souhlasí pouze s částečným prosvětlením této zeleně podél komunikace jdoucí k autobusové zastávce ve směru na Hradec Králové. K celoplošnému kácení nebyl dán souhlas.

Obec Urbanice bude podrobena kontrole ze strany OSSZ HK. Tato kontrola proběhne dne 8.11.2001 na úřadě v HK. Za obec Urbanice se bude účastnit Ing.Včelák.

Dne 8.11.2001 bude realizována na OkÚ HK schůzka zástupců institucí za účelem projednání návrhu urbanistické studie obce Urbanice. Této akce se bude účastnit pan Andrašovský a Ing.Včelák.

Ze strany člena obecního zastupitelstva p.Pechánka byla podána připomínka k odstavení vozidla rodiny Hoškových. Toto vozidlo překáží v chůzi po chodníku. Členové obecního zastupitelstva rozhodli o zaslání dopisu vlastníkům uvedeného vozidla s požadavkem na odstranění překážky z tělesa chodníku.

Pan Andrašovský starosta obce informoval členy zastupitelstva o projednávané stížnosti, kterou podali-pan Horáček, čp. 7, ing.Dvořák, čp. 55 a pan Včelák Slavomír, Praha v zastoupení své sestry paní Včelákové, čp. 58.

Tato stížnost byla projednávána dne 22.10.2001 za účasti jmenovaných, zástupce OkÚ HK, zástupce meliorační správy. Za obec se účastnil pan starosta a ing.Včelák. Stížnost se týkala nedostatečné funkce hlavníku procházejícího pozemky občanů a pokračujících po pozemcích obce (náves).

V inkriminovaném prostoru došlo k několikerému poškození vodovodního řadu a není jisté co se v zemi mohlo vlastně stát. Obec Urbanice přišla s návrhem řešení, které obdržel každý účastník jednání. Realizace bude prováděna postupně podle finančních možností obce a stavu terénu. OkÚ HK referát životního prostředí s navrženým řešením souhlasí, což potvrdil samostatným dopisem jednotlivým účastníkům stížnosti.

Dne 11.12.2001 proběhne audit hospodaření obce v budově obecního úřadu v Urbanicích, jedná se o 1.část každoroční kontroly.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov