Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Dotační tituly

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 10. 3. 2005

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 10.3.2005 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Nosková, p.Hanušová
Omluveni: p.Tichý
Pracovník OÚ: Ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nunvářová, p.Nosková, p.Hanušová
Občané: -
Hosté: -
Program jednání:
 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o úvěru z roku 1995
 • Kontrola OSSZ HK 23.02.2005
 • Změna schváleného rozpočtu
 • Žádost o dotaci na UPD obce v roce 2005
 • Žádost o odprodej části veřejné plochy před čp. 94 a 95
 • Zakoupení nového PC pro úřadovnu obce
 • Informace o účasti na soutěží Zlatý erb
 • Příprava na realizaci výběru stočného
 • Výsadba nové zeleně
 • Elektronický podpis
 • Diskuse

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský - jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní ing.Drahokoupilová jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Nunvářová, p.Nosková, p.Hanušová Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - k 31.12.2004 byl splacen úvěr z roku 1995 na částku 5 mil. Kč, všechny závazky plynoucí z této úvěrové smlouvy byly splněny bezezbytku. dne 27.01.2005 se ohlásila Okresní správa sociálního zabezpečení s kontrolou plnění povinností malé organizace. Kontrola proběhla 23.02.2005, z kontroly byl pořízen zápis se závěrem bez závad, připomínek a nápravného opatření. Kontroly se za Obec Urbanice účastnil Ing.Včelák. Zastupitelstvo bere výše uvedené informace na vědomí.

Ing.Včelák - změna schváleného rozpočtu obce. Změna rozpočtování pro ZŠ Osice - 1 žák: přesune se suma 4.500,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3113 5901 na účet 3113 5321. Změna rozpočtování pro akci Plynofikace urbanické brázdy přesune se suma 100.000,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3633 5901 na účet 3633 6349. Změna rozpočtování pro financování činnosti Sdružení urbanické brázdy - bude řešeno průběžně dle skutečných nákladů, proto se přesune suma 50.000,- Kč z účtu 6171 6349 na rozpočtovou rezervu účet 6171 5901 (úpravy rozpočtu uvedeny v příloze). Zůstatek na běžném účtu obce k 28.02.2005 činí 1715395,82 Kč. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva) úpravy rozpočtu.

p.Andrašovský - připravujeme se na podání žádosti o dotaci na dokončení UPD naší obce prostřednictvím grantu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, termín podání je do 11.04.2005. Předpokládáme celkovou částku na potřebnou na dokončení ve výši maximálně 90 tis. Kč. Žádost zpracovává Ing.Včelák. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - Obecní úřad obdržel žádost rodiny Chvojkových z čp. 94 a 95 o odkoupení části pozemkové parcely která je před jejích RD. Žádost byla doručena dne 03.02.2005. Zastupitelstvo projednalo žádost s tímto závěrem:

 • při přípravě stavby obou RD byli stavebníci upozornění na podmínku volné přístupnosti uvedené části pozemku a zachování volného průchodu do sportovního areálu AFK Urbanice,
 • byl vydán souhlas se zadlážděním části uvedeného prostoru na náklady žadatele-uživatele, v souvislosti s tím byl vydán i souhlas k vyjmutí z evidence orné půdy.
 • díky tomuto souhlasu s využíváním uvedeného prostoru mohli stavebníci situovat stavbu na pozemku tak jak je dnes a mít oddělený vjezd (veřejně přístupná komunikace) do objektů RD
 • V uvedené části pozemku jsou uloženy tyto inženýrské sítě: splašková kanalizace pro RD čp. 70, meliorační svodnice s revizní šachtou, přípojka NN pro RD čp. 94 a 95 včetně měření, přípojka plynu pro RD č. 70, 94 a 95 včetně měření, samostatné kabelové vedení pro objekt AFK Urbanice, sběrné potrubí dešťové kanalizace.

Závěr:

Zastupitelstvo jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva) rozhodlo zvýše uvedených důvodů veřejného zájmu a zabezpečení volné přístupnosti všech realizovaných instalací neprodat uvedenou část pozemkové parcely č.79. Ta to plocha patří do souboru veřejných prostranství, a vztahuje se na ní stejný režim jako u ostatních veřejných ploch. Žádost o odprodej byla zamítnuta.

p.Andrašovský - byl podán návrh na zakoupení nového PC pro úřadovnu obce, stávající PC stanice je pomalá, výkon procesoru je 300 MHz a pro software, zejména pro systém GIS je již nevyhovující. Bylo navrženo finační rozmezí v rozsahu cca do 35 tis. Kč.

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva) potřebnou výši finančních prostředků včetně změny rozpočtu na tuto položku a přeskupení finanční částky z rezervy.

Informoval o účasti naší obce na celostátní soutěži Zlatý Erb 2004. Do této soutěže byly přihlášeny naše webové stránky (stránky naší obce www.urbanice.cz). Přihlášku provedl webmaster obce P.Včelák. Pro doplnění uvádíme, že této soutěže se naše obec účastní již po páté. Výsledky krajského kola budou známé ve druhé polovině měsíce března. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomi.

p.Andrašovský - byl podán návrh na zvážení a zpracování podkladů pro účtování stočného za provoz splaškové kanalizace. Členové zastupitelstva mají za úkol si promyslet řešení a finanční částky. Podklady k tomu zpracuje Ing.Včelák. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomi.

p.Andrašovský - obec urbanice se již v loňském roce připravovala na nové vysazování veřejné zeleně uvnitř obce a na nových plochách kolem opravené komunikace, proto bylo zadáno zpracování projektu rekonstrukce zeleně firmě Okrasné školky JAŠOVI Žiželice nad C. Cena projektu je 8 tis. Kč. Z koncepce zeleně, tak jak byla zadána vyplývá výsadba různých druhů dřevin, o různém vzrůstu a barevném členění, do plochy bylo zakomponováno několik míst s lavičkami. Celá výsadba je plánována na dvě etapy, vlastní obraz - vzhled se projeví až za několik let, kdy dřeviny dosáhnou určité velikosti. Náklady na ozelenění budou - I.etapa cca 95 tis. Kč a II.etapa cca 50 tis. Kč

Zastupitelstvo schválilo jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva) zálohovou platbu na materiál potřebný pro výsadbu v částce cca 20 tis. Kč.

Elektronický podpis - pracovníkem pověřeným prací s elektronickou podatelnou a osobou na kterou bude vázán elektronický podpis je ing.Včelák Vladimír.

Zastupitelstvo Obce Urbanice pověřuje ing.Včeláka zajištěním registrace přes portál veřejné správy a následné vyzvednutí certifikátu dne 4.4.2005 na ISSS v Hradci Králové - schváleno jednohlasně - přítomno 8 členů zastupitelstva.

Schůze zakončena v 20:40 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice