Zápis ze zasedání zastupitelstva - 14. 12. 2006

Program jednání:

 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Vánoční nadílka ovoce
 • Rozpočtové změny
 • Hospodaření k 30.11.2006
 • Rozpočet roku 2007, jeho schválení
 • Jmenování inventarizační komise
 • Informace o situaci s územními plány v souvislosti s legislativou
 • Situace s dotaci na úroky a s dotaci na přestavbu úřadu
 • Stav výsadby nové zeleně
 • Pronájem obchodu
 • Pronájmy pozemků
 • Dokončení střechy
 • Plynofikace kulturáku, realizace podkroví pro knihovnu
 • Motor pro hasiče a motorová jednotka HONDA k sestavě VARI
 • Finanční výhled 2006 - 2013
 • Pořízení majetku
 • Vyřazení majetku
 • Odpuštění dluhu
 • Oprava mostu
 • Návštěva divadla
 • Audit hospodaření
 • Stížnost na pálení na soukromém pozemku
 • Diskuse

Přítomní: p.Andrašovský, p.Hanousek, p.Dvořáčková, p.Nosková, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová Omluveni: p.Bílek, p.Štoček, p.Burdová Pracovník OÚ: Ing.Včelák Hosté: -----

Schůze zahájena v 19.00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné

p.Andrašovský – jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní Drahokoupilová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Hanousek, p.Nosková. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - Úvodem poděkoval za práci v roce 2006. Všem přítomným popřál hodně zdraví a spokojenosti k nadcházejícím Vánočním svátkům a do Nového roku 2007. Podal informaci o připravované předvánoční nadílce tropického ovoce. Plánována je roznáška tropického ovoce jako jsou mandarinky, banány a kiwi apod. pro děti ve věku od 0 do 15 let, počet dětí je 60, nadílka proběhne 21.12.2006. Zastupitelstvo schvaluje tento bod 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - informoval o provedených rozpočtových změnách ve vazbě na průběžné výdaje vyplývající z realizace jednotlivých akcí v roce 2006, dokončení rekonstrukce veřejné zeleně, příspěvek na provoz DSO urbanická brázda, výdaje na školní děti, úroky z úvěru a volby v 06 a 11/2006. Jednotlivé rozpočtové změny jsou v samostatné příloze tohoto zápisu.

 1. změna rozpočtování pro ZŠ Osice – 1 žák á 4.673,00 Kč = přesune se suma 4.673,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3113 5901 na účet 3113 5321
 2. změna rozpočtování na docházku dětí do základních škol – ZŠ Habrmanova 6 x 2.013 Kč/žák a ZŠ Kukleny 15 x 4.258 Kč/žák = přesune se suma 75.948,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3113 5901 na účet 3113 5321.
 3. změna rozpočtování pro Dotaci na činnost Mikroregionu urbanická brázda ve výši 4.532,50 Kč = přesune se suma 4.532,50 Kč z rozpočtové rezervy na účtu 6171 5901 na účet 6171 5329
 4. změna rozpočtování pro Dotaci na veřejnou zeleň v rámci Mikroregionu urbanická brázda ve výši 23 944,00 Kč = přesune se suma 23.944,00 Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3633 5901 na účet 3745 5329
 5. změna rozpočtování pro Dotaci na inženýrskou činnost pro Sdružení obcí pro plynofikaci urbanické brázdy ve výši 5.500,00 Kč = přesune se suma 5.500,00 Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3633 5901 na účet 6171 6349
 6. změna rozpočtování pro ZŠ Praskačka – 3 x 6.142,00 Kč = přesune se suma 18.426,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3113 5901 na účet 3113 5321
 7. změna rozpočtování pro Volby 06/2006 na straně příjmů suma 17.306,00 Kč, doplatek bude činit 597,50 Kč, celkový náklad na volby pak činil 17.903.50 Kč
 8. změna rozpočtování pro Volby 11/2006 na straně příjmů suma 20.000,00 Kč, vratka bude činit 8.920,30 Kč, celkový náklad na volby pak činil 11.079,70 Kč
 9. změna rozpočtování pro Dotaci na úroky z úvěru na straně příjmů suma 99.304,- Kč
 10. změna rozpočtování pro ZŠ Chlumec nad Cidlinou – 1 x 3.880,00 Kč = přesune se suma 3.880,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3113 5901 na účet 3113 5321
 11. změna rozpočtování pro vratku části dotace = přesune se suma 6.063,- Kč z účtu 6171 5329 na rozpočtovou rezervu na účtu 3633 5901

Rozpočtové změny číslo 1 – 5 byly projednány a schváleny dne 5.10.2006. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy rozpočtové změny číslo 6 – 10 pro rok 2006 (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo obce s finanční situací obce a s plánovaným rozpočtem pro rok 2007.

 • zůstatek běžného účtu k 30.11.2006 činit 2 771 280,07 Kč
 • zůstatek úvěru z r. 04/1 bude k 30.11.2006 činit 2 710 000,00 Kč
 • zůstatek úvěru z r. 04/2 bude k 30.11.2006 činit 352 800,00 Kč
 • zůstatek úvěru z r. 04/1 bude k 31.12.2006 činit 2 560 000,00 Kč
 • zůstatek úvěru z r. 04/2 bude k 31.12.2006 činit 333 000,00 Kč

Rozpočet roku 2007

Příjmová strana rozpočtu

 • třídy 1 -1 607,00 tis. Kč
 • třídy 2 - 43,00 tis. Kč
 • třídy 3 - 0,00 tis. Kč
 • třídy 4 - 7,79 tis. Kč
 • Příjmy celkem 1 657,79 tis. Kč

Výdajová strana rozpočtu

 • třídy 5 - 1 838,42 tis. Kč
 • třídy 6 - 265,50 tis. Kč
 • mezisoučet - 2 103,92 tis. Kč
 • Financování - třídy 8 - 446,13 tis. Kč
 • Výdaje celkem 1 657,79 tis. Kč
 • Zapojení zůstatku roku 2006 - 1 074,53 tis. Kč
 • Splátka úvěru - 628,40 tis. Kč

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.

Financování docházky žáků do ZŠ je bráno jako předběžné, plánováno je s cca 125,00 tis. Kč. Tato částka bude upravena a doplněna dle konkrétních hodnot (za Praskačku, Hradec Králové, Osice a Chlumec nad Cidlinou), až budou známé přehledy dle jednotlivých škol. Jakékoliv změny vázaných položek budou řešeny rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy rozpočet roku 2007 (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - jmenoval inventarizační komise ve složení: starosta p.Andrašovský (předseda), členové ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Pechánková. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy složení inventarizační komise (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - informoval o nových podmínkách platnosti územních plánů. K 1.1.2007 s účinností nového stavebního č. 183/2006 Sb. přestane platit původní stavební zákon č. 50/1976 Sb.. V souvislosti s touto změnou je dle § 188 odst. 2 omezena platnost existujících územních plánů, a to těch, které byly schváleny po 01.07.1998, tyto lze nejdéle do 5 let po dni nabytí účinnosti nového zákona upravit, v rozsahu provedených úprav projednat a vydat, jinak by pozbyl účinnosti. Naše obec musí tedy nejdéle do konce roku 2011 územní plán doplnit získat v rozsahu podmínek daných novým stavebním zákonem patřičná vyjádření a do projednat. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - dotace na krytí úroků z úvěru pro rok 2006. Krajské zastupitelstvo vyhovělo našemu požadavku na sloučení dvou dotačních titulů, na které obec žádala o peníze a to je na úroky z úvěru a dotace na rekonstrukci budovy obecního úřadu.

 • na rekonstrukci budovy OÚ byla přidělena částka 61.936,00 Kč
 • na úroky z úvěru byla přidělena částka 37.367,00 Kč

Obec obdrží celkem částku 99.304,00 Kč ve 12/2006, která bude celá použita na úhradu nákladů spojených se splácením úroků z úvěru z roku 2004. Dotační částka by měla být připsána na náš účet v měsíci 12/2006. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - rekonstrukce zeleně byla dokončena koncem letošního roku. Výsadbu dokončila podle projektu firma Okrasné školky JAŠOVI Žiželice nad C. Mulčování ploch kolem zeleně je hotovo. Obec získala prostřednictvím Mikroregionu urbanická brázda dotaci na veřejnou zeleň ve výši 26 tis. Kč, z vlastních prostředků pak uhradila částku 22 tis. Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - pronájem obchodu - byl vznesen návrh na prodloužení pronájmu obchodu potravin. Na základě dosavadních dobrých zkušeností se současným nájemce budovy bylo navrženo prodloužit pronájem na dalších pět let. Členové obecního zastupitelstva uvedený návrh zvážili a navrhují prodloužit smlouvu o pronájmu do 31.12.2011. Členka zastupitelstva paní Nosková - se zdržela hlasování. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 5 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva, 1 člen zastupitelstva se zdržel hlasování).

p.Andrašovský - pronájmy pozemků – jsou připravovány nové smlouvy o pronájmu obecních pozemků, připraveny budou na leden 2007. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - dokončení rekonstrukčních prací na střešní konstrukci budovy obecního úřadu dne 15.12.2006 bude provedena instalace vazby na budovu obecního úřadu a následně potom v pondělí 18.12.2006 bude konstrukce pokryta střešní fólií, odlaťována a pokryta do konce týdne střešní krytinou BESK Praskačka včetně osazení 5 ks střešních oken. Celou zakázku zajišťuje na základě objednávky firma BESK, nabídková cena střešní konstrukce, laťování, dopravy materiálu, střešní krytiny a montáže představuje částku 151.579,00 Kč bez DPH po odpočtu slevy ve výši 17.189,00 Kč. V ceně nebylo 5 ks střešních oken, které budou do střechy zabudovány dle návrhu projektanta. Obec porovnávala cenové nároky několika firem prostřednictvím internetových prezentací a vybrala firmu BESK Praskačka na základě svých zkušeností z doby minulé, kdy byli dodavatelem střešní krytiny pro kulturní dům obce a na základě nabídnuté ceny.

V předstihu před touto stavební akci byly na budově vyměněna všechna okna a nahrazena novými plastovými okny od firmy Platová okna MACEK v úhrnné částce 66.300,00 Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - plynofikace kulturáku, realizace podkroví pro knihovnu. Dne 18.10.2006 požádala obec VČP HK o připojení k distribuční soustavě rozvodu ZP, souběžně s touto žádostí zadala obec Urbanice ke zpracování projekt rozvodu plynu a instalaci topení do objektu kulturáku s výhledem na plánovanou realizaci zateplení podkroví tohoto objektu. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - motor pro hasiče – v příštím roce 2007 bude nutno zakoupit pro SDH Urbanice nový motor k hasičské stříkačce PS 12. Motor k malotraktoru VARI – v příštím roce 2007 bude nutno zakoupit pro údržbu zeleně zakoupit nový motor k VARI, navrhuji zakoupeni čtyřtaktního motoru Honda. Cenovou náročnost budeme ověřovat v příštích měsících. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy plánované nákupy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo s aktualizací finančního výhledu obce na roky 2006 až 2012. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - zařazení majetku do evidence:

 • Technická pomoc - UPD Urbanice 9 300,00
 • Vozík za malotraktor 4 000,00
 • převedení dokumentace UPD do PC 3 094,00
 • nadstavba Katastr pro TOPOL 12 209,40
 • obrazovka LG 19" LCD 7 363,00
 • Notebook Lenovo 3000 C100 26 000,00
 • Brašna na notebook 899,00
 • Žebřík Al 5300 m 3 490,00
 • Rozhlasová ústředna Křižík 38 261,00
 • Sestava PC pro knihovnu 26 799,00

rozestavěné akce číslo kódu 042

 • Projektová dokumentace OÚ 20 000,00
 • STAVOSPOL – Zdící materiál 21 591,50
 • STAVOSPOL - Vápno provzd. 276,00
 • STAVOSPOL - Cement+fanka 770,00
 • STAVOSPOL - Vápno provzd. 276,00
 • STAVOSPOL - Cihly věncovky 5 619,50
 • STAVOSPOL - Doprava materiálu 1 018,50
 • STAVOSPOL - Doprava materiálu 411,50
 • STAVOSPOL - Ocel betonářská 1 922,00
 • Doprava betonu 297,50
 • Beton B20 2 m2 3 740,00

Součástí nedokončené investice budou také mzdy vyplacené za zednické práce a fakturace za realizaci konstrukce krovu, krytina včetně střešních oken. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - vyřazena bude z evidence rozhlasová ústředna, která byla nahrazena ústřednou Křižík na základě dodávky od firmy UMEP - Pavel Urban, Hradec Králové, současně s výměnou ústředny byla provedena údržba reproduktorové sítě. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - navrhl, aby byla odpuštěna p.Melišíkovi P., Urbanice čp. 53 platba dluhu za odvoz popela pro tři osoby za rok 2005 v částce 1.200,00 Kč jako ústupek za pomoc při stavebních úpravách budovy úřadu. Dále bylo navrženo zrušení platby poplatku za odvoz popele pro Arnošta Aleše nar. 02.06.1966 a Arnošta Karla nar. 27.10.1978, oba bytem v Urbanice čp. 21, za roky 2002 až 2006 a ustoupení od vymáhání poplatku z důvodu několikaleté nepřítomnosti v naší obci, s odkazem na vyhlášku obce o úhradě poplatku za odvoz komunálního odpadu. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - objednána byla oprava mostu začátkem listopadu, jedná se most přes meliorační svodnici, součástí bude jeho rozšíření včetně zábradlí. Objednávka byla učiněna u firmy Kovářství - Josef Pešek Urbanice. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Nosková - seznámila zastupitelstvo s realizací kulturní akce. Povedlo se zorganizovat a zrealizovat zájezd na divadelní představení do divadla HYBERNIA Praha. Jedná se o muzikál GOLEM. Obec provedla úhradu vstupenek a následně byla suma vybrána od účastníků zájezdu, finanční prostředky budou vráceny na účet obce, nepoužita zůstala jedna vstupenka v částce 499 Kč. Obec zajistila objednávku autobusu na termín 03.12.2006 ve 12,30 hod s následnou úhradou cesty z prostředků OÚ v rámci pořádání kulturních akcí pro občany obce. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo s informací - dne 06.12.2006 proběhl audit hospodaření obce. Kontroly se účastni účetní obce, pan starosta byl na jednání valné hromady VaK HK. Kontrolovány byly doklady za 11/2006, rozpočet, závěrečný účet obce, rozpočtová opatření, postupy účtování při fakturování, vyúčtování voleb v 11/2006 a mzdová agenda. Dokončení auditu hospodaření za rok 2006 - druhé kolo bude provedeno v příštím roce 22.03.2007. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním částečného protokolu z kontroly provedené pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – úřad navštívil dne 14.12.2006 p.Sokol Josef s informací o pálení, které probíhá na pozemku u čp. 32, pozemek patří rodině Jilémových. Pálení provádí p.Košek. Dle sdělení má pan Sokol k dispozici i nějaké fotografie inkriminovaného pálení na volné ploše za budovou čp. 32. Spalovány jsou dle této informace plasty a odpad z podnikatelské činnosti, kterou provozuje pan Košek, na provozovně v Předměřicích nad Labem. Bylo navrženo toto řešení: Na 21.12.2006 bude pozván zástupce rodiny Jilemů na obecní úřad Urbanice. Předložená stížnost s ním bude projednána, pokud nedojde k dohodě, nebo pokud nebude pálení ukončeno, bude celá záležitost postoupena na ČIŽP OI HK se žádosti o prošetření oddělením odpadů, jak plní firma pana Koška své povinnosti při nakládání s odpady ze své podnikatelské činnosti. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Schůze zakončena ve 21,20 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov