Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 14. 3. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 14.3.2002 (na Obecním úřadu).

Přítomní: p.Andrašovský, ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Nosková, p.Pechánek, p.Fejgl, p.Bílek
Omluveni: p.Hanousek, p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Bílek, p.Štoček, p.Pechánek

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo obce s postupem projednávání zpracované Urbanistické studie obce.

Referoval o stavu a znění jednotlivých vyjádření. Důraz je kladen na souhrnné vyjádření referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové.

Jednotlivé body vyplývající z vyjádření dotčených subjektů byly shrnuty do dokumentu pod názvem "Požadavky na úpravu Urbanistické studie Urbanice" vyplývající z projednání konceptu US a budou zapracovány do vznikající dokumentace beze změn.

Zastupitelstvo se zněním dokumentu bez výhrad souhlasí.

Znění jednotlivých bodů je zde uvedeno:

  1. Rozvody STL plynu uvést do souladu s proj. dokumentací, podle níž probíhá v obci plynofikace (Vč plynárenská).
  2. Uvést v průvodní zprávě požadavek OHS, CD a ŘSD ČR - neumísťovat obytné domy do ochranného pásma - tj. na pozemcích blíže k trati navrhovat zahrady apod., objekty pro bydlení situovat dále od dráhy.
  3. Provést v US úpravy dle připomínek RSD ČR - zejména převzít řešení dálnice D 11 podle dokumentace k územnímu rozhodnutí dálnice D11.
  4. Uvést v průvodní zprávě požadavek referátu životního prostředí Oku HK - lok. č. 4 zastavovat jako poslední. V příloze ZPF označit biokoridory a biocentra značkami shodnými se značkami použitými v příslušném generelu systému ekologické stability.
  5. Změnit termíny "pojízdné chodníky" a "likvidace odpadů" podle připomínek CD V Praha a Krajského úřadu KK HK.
  6. Zapracovat připomínky referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové a odboru dopravy Krajského úřadu Hradec Králové.

Ing.Včelák dále seznámil zastupitelstvo obce se zněním "Návrhu zadání" pro povýšení "Urbanistické studie obce Urbanice" na "Územní plán obce Urbanice".

Se zněním textu bylo zastupitelstvo seznámeno.

Jednotlivé body vyplývající z vyjádření dotčených subjektů a shrnutých do dokumentu "Požadavky na úpravu Urbanistické studie Urbanice" byly zapracovány do tohoto textu.

Zastupitelstvo se zněním dokumentu bez výhrad souhlasí.

Ing.Včelák dále informoval o účasti na zasedání sdružení obcí Mikroregionu Urbanické brázdy.

Byl zde projednáván návrh zástupce obce Krátonohy a pracovnice firmy SURPMO ing.Rejlové na vyžití objektu "zámečku" bývalých kanceláří JZD. Tento objekt má v majetku obec Krátonohy.

Bylo konstatováno, že sociální služky - pečovatelská služba a jejich dosažitelnost v našem uzemí chybí. Bylo navrženo vytvoření a zbudování prostor pro sociální služby starým a nemocným spoluobčanům v uvedeném objektu. Součástí této služby by bylo i vytvoření určitého počtu míst pro respitní péči. Pro tuto akci je nutno provést formou dotazníku a informačního dopisu průzkumovou akci, možných požadavků občanů v jednotlivých obcích. Pro tento účel vypracoval Ing.Včelák potřebné dokumenty, které budou rozneseny do jednotlivých čp., součástí je i ceník poskytovaných služeb.

Ing.Včelák informoval o odpovědi na informační dopis, který se týkal stavu oprav melioračního řad na návsi.

Podepsaní p.Horáček, Ing,Dvořák, p.S.Včelák vz. L.Včelákové. Jmenovaní dále trvají na pokračování prací.

Obec do této akce vložila již 24 tis. Kč, lze předpokládat další náklady budou minimálně ve stejné výši. V dohledné době budou prováděny pouze sondy na zjištění stavu. Trasa potrubí vede cca 2 metry od kmene lip u pomníku T.G.Masaryka.

Na potrubí byla již zhotovena jedna otevřená sonda. Pokud to bude nutné bude rozsah prací dodatečně upraven - rozšířen.

Problematika nefunkční drenážních tras a jejich poškození je starého data, ještě z doby výstavby vodovodu v obci a následných opakovaných poruch v jedné části trasy vodovodu. Celá meliorační síť vznikla v letech 1910 až 1930, kdy bylo v obci ustaveno vodohospodářské družstvo zabývající se touto výstavbou.

Souběžně s touto akcí probíhá čištění drenážního potrubí podcházejícího obchod a dále protínajícího plochu hřiště.

Na trase tohoto potrubí byla zřízena nová revizní šachta. Zjištěno bylo, že potrubí je s velkou pravděpodobností přerušeno pod vjezdem do sportovního areálu, poškození pravděpodobně vzniklo při stavbě vodovodní přípojky, někdy v letech 19879 - 80.

Starosta pan Andrašovský vnesl na pořad jednání problém neplatících spoluobčanů.

Bylo rozhodnuto, že všem bude zaslána upomínka s termínem nápravy - splatnosti pohledávky.

Zastupitelstvo toto řešení odsouhlasilo.

Starosta pan Andrašovský předložil k projednání skácení 1 ks břízy rostoucí nad trasou melioračního potrubí.

Bylo doloženo zasahování kořenového systému stromu do prostor uvnitř trubek. Kácení je odůvodněno vzniklou havarijní situací na meliorační trase jdoucí z pozemku S.Včeláka.

Zastupitelstvo skácení odsouhlasilo bez výhrad.

Obecní úřad obdržel smlouvu se Správou silnic Plačice, kde se uvádí zásah do krajnice komunikace v délce 30 m před čp. 26 a délka protlaků 116 bm skutečnost je ale jiná.

U čp.26 vede potrubí v zeleném v prostoru po odstraněné dešťové kanalizaci souběžně s vedením telefonu pod obrubníkem, který je majetkem obce.

Počet protlaků je 13 ks cca 7 m délky na protlak, to je 91 bm.

Zastupitelstvo rozhodlo, že smlouva bude uzavřena až po vyjasnění. Nutno konzultovat s Ing.Novotným - stavební dozor akce plynofikace.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo obce se stavem hospodaření obce v roce 2002. Stav účtu k 28.02.2002 je 802 tis.Kč.

p.Nosková požádala za Kulturní komisy o zaplacení faktury za dopravu autobusem do HD Karlín Praha na 6.4.2002, kdy je pořádán zájezd na divadelní představení "Někdo to rád horké".

Zastupitelstvo rozhodlo uvolnit potřebné finanční prostředky pro tuto akci. Vstupné si hradí každý účastník zájezdu sám.

Kominík. Problematika kontroly, revizí a čištění komínů byla projednána s tímto závěrem - bude uspořádána dotazníková akce - vypracovány dotazníky kde občané označí zda budou požadovat návštěvu kominického mistra ve svém RD. Úhradu si provede každý vlastník RD. Obecní úřad pouze shromáždí požadavky - počet a čísla popisná, tento doklad bude předán provádějící kominické firmě. Firma bude blíže specifikována později.

Popelové nádoby - popelnice. Na základě požadavku několika občanů naší obce o novou popelnici bylo rozhodnuto zjistit potřebný počet kusů formou dotazníku. Nákup bude potom realizován hromadně od výrobní firmy, doprava formou vytěžování. Náklady na jednu popelnici budou účtovány jednotlivým odběratelům takto ( cena včetně DPH + náklady na dopravu včetně DPH).

Neplacení poplatků a úhrad za poskytnuté služby - bylo rozhodnuto, že jednotlivým dlužníkům bude zaslána upomínka s rozúčtováním dlužné částky do jednotlivých položek.

Nová vyhláška. S ohledem na veřejný pořádek a bezpečnost v silničním provozu bylo rozhodnuto o zpracování místní vyhlášky o parkování na komunikacích, chodnících a přilehlých veřejných prostranstvích, včetně parkování nákladních automobilů a jiných strojů. Vyhláška bude připravena k projednání v zastupitelstvu do příštího zasedání.

Schůze zakončena v 21,30 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice