Zápis ze zasedání zastupitelstva - 14. 3. 2007

Program jednání:

  • Návrh a schválení programu jednání
  • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • Seznámení s jednáním Mikroregionu Urbanická brázda
  • Situace s dotaci na úroky a s dotaci na přestavbu úřadu
  • Finance obce
  • Audit hospodaření
  • Diskuse
Přítomní: p.Andrašovský, p.Hanousek, p.Bílek, p.Nosková, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová, p.Štoček Omluveni: p.Burdová, p.Dvořáčková Pracovník OÚ: Ing.Včelák Hosté: p.Zadrobílek - zástupce SDH Urbanice Zapisovatel(ka): ing.Drahokoupilová Ověřovatelé: p.Hanousek, p.Nosková

Schůze zahájena v 19.00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné

p.Andrašovský – jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní Drahokoupilová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Hanousek, p.Nosková. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod 7 hlasy (přítomno 7 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - seznámil zastupitelstvo s jednáním, které proběhlo v pohostinství v Roudnici dne 1.3.2007. Jednání se zúčastnili tři budoucí členové - zástupci Mikroregionu Urbanická brázda, Mikroregionu Nechanicko a Obce památkové zóny 1866. Zúčastnění vyslechli přednášku p.Čepelky – systém venkovských regionu a organizaci tzv. MASKA. Obec má možnost se zúčastnit založení tohoto typu organizace. Pro zřízení a registraci je nutno, aby tento spolek ustavily tři mikroregiony a minimálně čtyři podnikající subjekty. V rámci členství se budou platit také členské poplatky, dle počtu občanů v obci. Ostatní pak podle typu subjektu: obce, fyzická podnikající osoba, právnická osoba, příspěvková organizace, nezisková organizace. Zastupitelstvo souhlasí se vstupem obce do tohoto uskupení a s využíváním svého správního území pro potřeby MAS a schvaluje 7 hlasy (přítomno 7 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo obce s finanční situací - k 28.02.2007 bylo na běžném účtu celkem 2.590.068,72 Kč. Splátka úvěrů z rok 2004 bude k 31.03.2007, současný stav odpovídá stavu k 31.12.2006 jak je uvedeno v inventuře roku 2006. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 7 hlasy (přítomno 7 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - pronájmy pozemků – jsou připraveny nové smlouvy o pronájmu obecních pozemků a postupně budou předkládány nájemcům k podpisu. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 7 hlasy (přítomno 7 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - obec obdržela dopis tzv. veřejnou vyhláškou k vyvěšení od Magistrátu města Hradce Králové ekonomický odbor na p.Zadrobílka Karla bytem Urbanice 22. Uvedený dokument byl vyvěšen do 30.3.2007 na úřední desku obce.

p.Andrašovský - p.Chvojka Petr opětovně požádal o řešení plochy před svým RD, jedná se o část pozemkové parcely č. 79 v katastru obce Urbanice. Zastupitelstvo znovu zvážilo celou záležitost a přijalo nový závěr. S panem Luďkem a Petrem Chvojkou bude uzavřena smlouva o užívání předmětné části pozemku. a na základě této smlouvy bude vyhotovena nová smlouva o věcném břemenu, kterým obec poskytne některé. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 6 hlasy plánované nákupy (přítomno 6 členů zastupitelstva).

Schůze zakončena ve 21,20 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov