Zápis ze zasedání zastupitelstva - 15. 12. 2005

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 15.12.2005 (na Obecním úřadu).

 

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Štoček, p.Nosková, p.Hanušová
Omluveni: p.Nunvářová, p.Tichý, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek
Pracovník OÚ: Ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Hanušová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Nosková
Občané: -
Hosté: -
Program jednání:
 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Vánoční nadílka ovoce
 • Hospodaření k 30.11.2005
 • Rozpočet roku 2006, jeho schválení
 • Jmenování inventarizační komise
 • Situace kolem UPD obce
 • Situace s dotaci na úroky v roce 2005
 • Situace s dotaci na UPD obce v roce 2005
 • Stav výsadby nové zeleně
 • Stavba vysílače OSKAR - pronájem pozemku
 • Příspěvek dětskému domovu mládeže Nechanice
 • Příspěvek AFK Urbanice
 • Spalovna odpadů Opatovice
 • Měsíční odměny zastupitelů, starosta a zástupce starosty
 • Odměna účetního pracovníka
 • Finanční výhled 2005 - 2012
 • Vyřazení majetku
 • Diskuse

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Zápis: Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský - jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní ing.Hanušová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Štoček, p.Nosková. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - Úvodem poděkoval za práci v roce 2005. Všem přítomným popřál hodně zdraví a spokojenosti k nadcházejícím Vánočním svátkům a do Nového roku 2006. Podal informaci o připravované předvánoční nadílce tropického ovoce. Plánována je roznáška tropického ovoce jako jsou mandarinky, banány a kiwi apod. pro děti ve věku od 0 do 15 let, počet dětí je 56.

Ing.Včelák - informoval o provedených rozpočtových změnách ve vazbě na průběžné výdaje vyplývající z realizace jednotlivých akcí v roce 2005, realizace rekonstrukce veřejné zeleně, příspěvek na provoz DSO urbanická brázda, výdaje na školní děti, UPD obce a úroky z úvěru. Jednotlivé rozpočtové změny jsou v samostatné příloze tohoto zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje jednohlasně výše uvedené rozpočtové změny pro rok 2005 (přítomno 5 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo obce s finanční situací obce a s plánovaným rozpočtem pro rok 2006.

 • zůstatek běžného účtu k 30.11.2005 činit 2 023 941,10 Kč
 • zůstatek úvěru z r. 04/1 bude k 31.12.2005 činit 3 110 000,00 Kč
 • zůstatek úvěru z r. 04/2 bude k 31.12.2005 činit 411 000,00 Kč

Rozpočet roku 2006

Příjmová strana rozpočtu

Schválená SUMA [tis. Kč]
Příjmy třídy 1 1 623,40
Příjmy třídy 2 43,00
Příjmy třídy 3 0,00
Příjmy třídy 4 4,90
Příjmy celkem 1 671,30

Výdajová strana rozpočtu

Výdaje třídy 5 1 582,10
Výdaje třídy 6 20,00
mezisoučet 1 602,10
Financování třídy 8 69,20
Výdaje celkem 1 671,30

Zapojení zůstatku roku 2005: 559,30 tis. Kč, Splátka úvěru 628,40 tis. Kč. Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.

Financování docházky žáků do ZŠ je bráno jako předběžné, plánováno je s cca 125,00 tis. Kč. Tato částka bude upravena a doplněna dle konkrétních hodnot (za Praskačku a Hradec Králové), až budou známé přehledy dle jednotlivých škol. Jakékoliv změny vázaných položek budou řešeny rozpočtovým opatřením.

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje jednohlasně rozpočet roku 2006 (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - jmenoval inventarizační komise ve složení: Předseda komise starosta p.Andrašovský, členové inventarizační komise: ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Pechánková. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje složení inventarizační komise (přítomno 5 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák -informoval o stavu zpracování územního plánu. ÚPD je dopracován dle připomínek a požadavků státní správy za metodické pomoci útvaru hlavního architekta města Hradce Králové. Dne 07.12.2005 byla tato dokumentace předána na krajský úřad. Dne 15.12.2005 obec obdržela souhlasné stanovisko č.j.:26164/RR/2005/Du ze dne 12.12.2005 ve kterém je uvedeno: "Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný nadřízený orgán územního plánování, na základě výsledku posouzení sděluje, že s ohledem na uplatnění zájmů přesahujících území obce, koordinaci využívání navazujících území a z hlediska souladu obsahu návrhu a postupu při jeho projednám se stavebním zákonem a ostatními právními předpisy, včetně prověření souladu územního plánu obce Urbanice s územním plánem velkého územního celku, nebyly shledány takové nedostatky, které by neumožňovaly předložit návrh územního plánu obce Urbanice ke schválení Zastupitelstvu obce Urbanice." Zastupitelstvo obce se s dokumentem seznámilo a se závěry územního plánu obce souhlasí a schvaluje ho. Současně zastupitelstvo rozhodlo o vydání obecně závazné vyhlášky obce k územnímu plánu a přílohou - Závazná část územního plánu obce Urbanice. Zastupitelstvo bere na vědomí a jednohlasně schvaluje územní plán obce Urbanice (přítomno 5 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - Dotace na krytí úroků z úvěru pro rok 2005. Obec obdrží částku 130 tis. Kč ve 12/2005 - Dotace na digitalizaci výstupů UPD naší obce - grant č. 200506. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou schváleny podklady UPD které je nutno zapracovat do mapové databáze, z přidělené dotace se zatím nečerpalo. Termín dokončení prací k 31.12.2005 se nestihne. Obec požádá o převedení celé dotační částky, která činí 45 tis. Kč na rok 2006, kdy se zřejmě podaří celou záležitost dokončit. Plánovaná suma na dokončení prací je ve výši maximálně 130 tis. Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje aby se požádalo o převedení finanční částky na rok 2006 (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - je zrealizována výsadba celé I. etapy, postupuje se dle projektu, který zpracovala firma Okrasné školky JAŠOVI Žiželice nad C. Mulčování ploch kolem zeleně je hotovo. Etapa II. bude realizována v roce 2006 nákladem cca 50 tis. Kč. V letošním roce obdržela obec prostřednictvím Mikroregiónu urbanická brázda dotaci na veřejnou zeleň ve výši 52 tis. Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - informoval zastupitele o zájmu realizovat na poz.parcele č. 229/30 o výměře 3625 m2 firmou OSKAR vysilač mobilního signálu. Jedná se o vyslovení souhlasu s realizací stavby a pronájmu potřebné části uvedené pozemkové parcely. Zastupitelstvo uvedenou záležitost projednalo s tímto závěrem - se stavbou a pronájmem souhlasí (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - Z jednání sdružení obcí Mikroregionu urbanická brázda a Dětského domovu mládeže Nechanice vzešel požadavek - žádost o finanční příspěvek jednotlivých obcí na pořízení osobního automobilu pro potřeby domova. Jako příspěvek za Obec Urbanice byla navržena suma 5 tis. Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje příspěvek v této výši jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - Obec Urbanice byla požádána o finanční příspěvek na činnost AFK Urbanice. Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo o uvolnění sumy 10 tis. Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje jednohlasně příspěvek ve výši 10 tis. Kč (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - informoval o dopisu z Magistrátu města Hradce Králové k plánované realizaci výstavby spalovny komunálních odpadů v areálu elektrárny Opatrovice. Bylo rozhodnuto, že se uvedená problematika dostane na pořad jednání, jakmile bude známo dostatek údajů k uvažované stavbě a problematice emisi. Příští termín jednání zastupitelstva byl určena na 2 nebo 3 týden v lednu 2006. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje zvýšení v této výši jednohlasně (přítomno 5 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - na pořad jednání byl předložen návrh podle kterého by měla být odměněna práce účetního na hladkém chodu hospodaření obce a zajištění veškerých písemností pro ÚPD obce a dalších činnosti. Členové zastupitelstva navrhli částku 10 tis. Kč jako odměnu po zdanění ( tj. v čistém příjmu ). Zastupitelstvo výši sumy schválilo a rozhodlo o jejím vyplacení v příštím výplatním termínu.

Ing.Včelák - od roku 2001 nedošlo k navýšení vyplácené odměny starosty a zástupce starosty, jejich výše nedosahuje hranice stanovené nař.vlády č. 37/2003 Sb., proto navrhuji zvýšit u obou zástupců obce tuto měsíční odměnu od 01/2006 o 2 tis. Kč po zdanění (tj. v čistém příjmu). Zastupitelstvo zvýšení schválilo jednohlasně a rozhodlo o jejím vyplacení poprvé za 01/2006 ve výplatním termínu.

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo s aktualizací finančního výhledu obce na roky 2005 až 2012. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje (přítomno 5 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - vyřazení zařízení LEVEL GSM050 Pager z majetkové evidence, uvedená zařízení byla nahrazena moderními tipy LEVEL GSM060 301A v technickém provedení. Cena zařízení je á 8700 Kč, tato cena byla snížena o odpočet za vrácení GSM050 Pager v částce á 2500 Kč, výsledná cena GSM060 310A pro zavedení do majetku je á 6100 Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje (přítomno 5 členů zastupitelstva).

Schůze zakončena ve 20:15 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov