Zápis ze zasedání zastupitelstva - 17. 1. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 17.1.2002 (na Obecním úřadu)

Přítomní: p.Andrašovský, ing.Drahokoupilová, p.Nosková, p.Pechánek, p.Bílek, p.Hanousek, p.Fejgl, p.Štoček
Omluveni: p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nosková, p.Fejgl

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Hlavní náplní dnešního jednání je seznámení se s novou vyhláškou obce Urbanice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vedená pod číslem 1/2002.

Celá vyhláška byla přečtena a o znění vyhlášky byla zahájena debata, kde byly postupně objasňovány jednotlivé body uvedené ve vyhlášce s podaným komentářem s odkazem na platnou legislativu. Vyhláška obsahuje i bod týkající se svozu kom.odpadů od právnických či fyzických podnikajících osob a jejich problematika je zde řešena. Realizace svozu je řešena samostatnými smlouvami s jednotlivými subjekty a individuelní cenou odvíjející se od základní sazby pro občana a jích násobků. Toto řešení bylo zvoleno proto, že těžko bude do obce zajíždět zvláštní svozová linka pro počet těchto subjektů v obci. Pokud bude vyhláška schválena její platnost dle zákonných lhůt bude od 01.02.2002. Zastupitelstvo obce Urbanice vyhlášku o místním poplatku č. 1/2002 v navrženém znění schválilo bez úprav.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo obce se stavem hospodaření obce.

Stav účtu k 31.12.2001 je 755 tis.Kč po zrušení-prodeji podílových listu SPOROINVEST a budoucími závazky obce pro rok 2002.

Podal informaci o proběhlém auditu z 11.12.2001 a o stavu majetku v návaznosti na proběhlou inventuru. Druhé kolo auditu bude v měsíci březnu 2002.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánovanými příjmy pro rok 2002 a se skutečností zůstatku na bežném účtu u ČS a.s. HK. Z dosavadního průběhu všech našich finančních aktivit je předpoklad, že dluh - úvěr z roku 1995 bude v roce 2004 splacen bezezbytku.

Pro konečné projednávání nového rozpočtu na rok 2002 se zastupitelstvo svolat chůzi na 31.01.2002.

Na pořad jednání byla p.Pechánkem vznesen návrh na odměnu pro účetního obce za příkladnou a zodpovědnou činnost při vedení agend obce a další práce které pro obec vykonává ve svém čase. Členové zastupitelstva navrhli a odsouhlasili částku 8 tis Kč jako odměnu po zdanění (tj. v čistém příjmu). Zastupitelstvo výši sumy schválilo k vyplacení.

Člen zastupitelstva p.Bílek požádal jménem AFK Urbanice o poskytnutí příspěvku na pořádání dětského maškarního plesu, kterého je AFK Urbanice pořadatelem. Zastupitelstvo výši sumy schválilo k vyplacení pro AFK Urbanice.

Schůze zakončena v 20,30 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov