Zápis ze zasedání zastupitelstva - 18. 12. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 18.12.2003 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček,p.Nosková, p.Hanousek, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová
Omluveni: p.Tichý, p.Nunvářová
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Bílek, p.Nosková
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

p.Andrašovský - Úvodem poděkoval za práci v uplynulém roce. Všem přítomným popřál hodně zdraví a spokojenosti k nadcházejícím Vánočním svátkům a do Nového roku. Podal informaci o realizované předvánoční nadílce tropického ovoce, letos byly mandarinky, banány a kiwi pro děti ve věku od 0 do 15 let včetně v celkovém počtu 54 dětí.

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo se stavem hospodaření obce a stavem financí před koncem roku, stav finančních prostředků na bú k 18.12.2003 je 1 306 359,11 Kč. Dále informoval o změnách rozpočtu, které je nutné zahrnou do účetnictví a projednat je. Zastupitelstvo seznámil s jednotlivými položkami ve kterých dochází ke změnám v souvislosti s poskytnutými příspěvky do:

Mikroregionu urbanická brázda na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 12 160,80 Kč

SU AU PAR POL MD Dal Text
231 20 2219 5329 0,00 12160,80 Příspěvek do sdružení
231 20 3635 5166 0,00 - 12 160,80 Oprava ve výdajích

Sdružení pro plynofikaci urbanické brázdy na úhradu investičních nákladů ve výši 20 500,00 Kč

SU AU PAR POL MD Dal Text
231 30 6171 6349 0,00 20 500,00 Příspěvek do sdružení
231 30 3635 5166 0,00 -20 500,00 Oprava ve výdajích

Na docházku dětí do ZŠ HK na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 11 950,00Kč.

SU AU PAR POL MD Dal Text
231 30 3113 5321 0,00 11950,00 Příspěvek do ZŠ
231 30 3635 5166 0,00 - 11950,00 Oprava ve výdajích

Seznámil zastupitelstvo se změnou rozpočtu v souvislosti s poskytnutou dotací na školení členů SDH Urbanice ve výši 4 800,00 Kč.

Úpravu rozpočtu - navýšení na straně příjmů:

SU AU PAR POL MD Dal Text
231 20 0000 4122 4 800,00 0,00 Dotace KÚ HK

Úpravu rozpočtu - navýšení na straně výdajů:

SU AU PAR POL MD Dal Text
231 30 5512 5167 0,00 3 720,00 Dotace ve výdajích - fa školení
231 30 5512 5139 0,00 1 080,00 Dotace ve výdajích - podíl na fa

a se změnou rozpočtu v souvislosti s poskytnutou dotací na realizaci referenda 2003 ve výši 10237,60 Kč.

Úpravu rozpočtu - navýšení na straně příjmů: UZ: 98290

SU AU PAR POL MD Dal Text
231 20 0000 4111 10 327,60 0,00 Dotace KÚ HK

Úpravu rozpočtu - navýšení na straně výdajů: UZ: 98290

SU AU PAR POL MD Dal Text
231 30 6114 5021 0,00 6 150,00 Dotace ve výdajích
231 30 6114 5139 0,00 2 869,60 Dotace ve výdajích
231 30 6114 5169 0,00 10,00 Dotace ve výdajích
SU AU PAR POL MD Dal Text
231 30 6114 5173 0,00 512,00 Dotace ve výdajích
231 30 6114 5175 0,00 696,00 Dotace ve výdajích

Zastupitelstvo změny rozpočtu vzalo na vědomí a schvaluje je.

p.Andrašovský - informoval o tom že byl předán plán svozu komunálního odpadu na rok 2004 firmě TSm HK a současně byla předána objednávka firmě Agrodružstvo Lhota pod Libčany na údržbu komunikaci v době zimy.

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo s úmyslem zakoupit pro úřadovnu novou tiskárnu k PC pro zajištění tisků dokumentů. Uvažuje se s nákupem inkoustové nebo laserová tiskárny. Dále bude rozšířen PC na OÚ o nový HD a bude zakoupena nová CD mechanika. Zastupitelstvo s nákupem souhlasí a schvaluje ho.

Dále byla podána informace o zajištění dat z katastrálního úřadu ve tvaru rastrových dat pro katastr obce ve tvaru, který umožní zpracování mapových podkladů na PC. Za tímto účelem byl zakoupen software Topol, zatím modul pro DOS a bude v dohledné době rozšířen o modul pro zpracování pod Windows.

Zastupitelstvo se záměrem souhlasí a schvaluje ho.

p.Andrašovský jmenoval inventarizační komise ve složení předseda p.Andrašovský (starosta) a členové inventarizační komise ing.Drahokoupilová, p.Štoček,p.Pechánková.

p.Andrašovský - navrhl vyškrtnout ze seznamu neplatičů p.Jiřího Semence - vyškrtnutí je odůvodněno tím, že se již déle jak dva roky na adrese Urbanice čp. 63 nezdržuje a tudíž systému svozu komunálního odpadu nevyužívá. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje.

Ing.Včelák - informoval o stavu zpracování územního plánu, v současné době se čeká na dokument ochranných pásem kolem chovu hospodářských zvířat, který bude předkládat Agrodružstvo Lhota pod Libčany, tento dokument je před dokončením.

Ing.Včelák - navrhl projednat pro období začátku roku 2004 až do schválení nového rozpočtu roku 2004 financování pomocí rozpočtového provizória. Rozpočtové provizorium je navrženo v rozsahu stávajícího rozpočtu platného pro rok 2003. Dnem schválení nového rozpočtu se ruší rozpočtové provizorium . Rozpočet je plánován jako vyrovnaný. Jakékoliv změny vázaných položek budou řešeny rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2004.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov