Zápis ze zasedání zastupitelstva 18. 2. 2007

Program jednání:

  • Návrh a schválení programu jednání
  • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • Nákup nové pokladny pro prodejnu potravin
  • Oprava střechy budovy obecního úřadu
  • Hospodaření k 31.12.2006
  • Možnost žádosti o dotace z POV
  • Diskuse

Přítomní: p.Andrašovský, p.Burdová, p.Dvořáčková, p.Nosková, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová, p.Štoček, p.Hanousek, p.Bílek Omluveni: - - - Pracovník OÚ: Ing.Včelák Hosté: ----- Zapisovatel(ka): ing.Drahokoupilová Ověřovatelé: p.Hanušová, p.Burdová

Schůze zahájena v 19.00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský – jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní Drahokoupilová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Hanušová, p.Bílek. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - Úvodem poděkoval za práci v roce 2006 a za pomoc při realizace zahájené rekonstrukce budovy obecního úřadu. Informoval přítomné o žádosti, zda by obec nebyla ochotná zakoupit do svého obchodu jako vybavení novou registrační pokladnu. Původní pokladna, která byla koupena spolu s budovou prodejny potravin jako inventář je již ve velmi špatném technickém stavu a nevyhovuje požadavkům kladeným novými předpisy. Předběžně byla vyžádána nabídka od firmy Halberštát, Wonkova ulice. Tato firma pokladny prodává, ale také zabezpečuje jako záruční tak i pozáruční servis. Cena pokladny dle vyžádané nabídky v potřebné konfiguraci představuje cca 18 tis. Kč včetně DPH. Zastupitelstvo předloženou žádost posoudilo a s nákupem pokladny souhlasí, s tím, že pokladna bude majetkem obce, provozní náklady a údržbu si bude hradit provozovatelka obchodu sama. Nájemcem obchodu je p.Nosková, která je současně členem zastupitelstva. Členka zastupitelstva paní Nosková - se zdržela hlasování. Zastupitelstvo schválilo nákup 8 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva, 1 člen zastupitelstva se zdržel hlasování).

p.Andrašovský - seznámil členy zastupitelstva s žádostí p.Petra Chvojky o odkoupení části pozemkové parcely č. 79 v k.ú. Urbanice. Již v minulosti byla obec požádána o odkoupení tohoto pozemku, protože jsou zde uloženy veřejné sítě, které slouží pro potřeby několika čísel popisných, současně jsou také ve správě jiných subjektů mimo Obec Urbanice, jmenovitě VČE HK a VČP HK a Telefonica O2 nebyl prodej umožněn. Přichází v úvahu pouze pronájem nebo zřízení věcného břemen na část uvedeného parcelního čísla. Po vzájemné dohodě obou stran bylo toto řešení zřízením věcného břemene akceptováno. V podmínkách smlouvy budou specifikována práva a povinnosti uživatele a vlastníka pozemku. Projednána bude otázka úhrady geometrického zaměření a poplatku za zřízení věcného břemene vůči katastrálnímu úřadu v HK s p.Luďkem a Petrem Chvojkou čp. 94 a 95. Obec nebude trvat na označení průchodu na hřiště a na trvalém volném přístupů brankou v souladu se zápisem z 16.10.2006. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - v letošním roce lze žádat pouze na jeden dotační titul z POV prostřednictvím krajského úřadu. Obec požádá o dotaci na rekonstrukci budovy obecního úřadu. pokud obdrží nějaké prostředky, sníží se tím celkové náklady na tuto rekonstrukci. Lze získat dotaci cca ve výši 50 % nákladů. Žádosti se podávají nejdéle do 31.1.2007 prostřednictvím Magistrátu města Hradce Králové. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - v termínu 17.3.2007 bude SDH Urbanice pořádat ples a 18.3.2007 bude pořádána maškarní zábava pro děti. Obec byla požádána o příspěvek na pořízení věcných cen pro děti. Zastupitelstvo se rozhodlo uvolnit částku 3000 Kč na nákupy, obci budou předloženy účty ke kontrole, pokud bude vystavována faktura, tak bude adresována na Obec Urbanice. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - informoval zastupitelstvo obce o tom, že Obec Urbanice byla znovu požádána panem Ing.Malým z Praskačky o odkup pozemkových parcel, které obec vlastní v Obci Praskačka (bývalý písák). Závěrem rozhodnutí zastupitelstva je, že neuvažuje teď ani do budoucna o prodeje výše uvedených pozemků. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem, bylo schváleno 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo s termínem kdy bude dokončen auditu hospodaření za rok 2006 - druhé kolo bude proběhne dne 22.3.2007. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Schůze zakončena ve 19,50 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov