Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 20. 11. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 20.11.2003 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, p.Nosková, p.Hanousek, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová
Omluveni: p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nunvářová, p.Nosková
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Příští schůze byla naplánovaná na 18.12.2003 v 19,00 hod na Obecním úřadu.

p.Andrašovský navrhl uspořádání Vánoční nadílky pro děti ve věku od 0 do 15 let včetně. V obci je celkem 52 dětí výše uvedeného věku. Roznesení bude zorganizováno 17.12.2003. Ovoce bude odebráno od dodavatele Atlanta v rozsahu banány, mandarinky a kivi.

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo se stavem financí a hospodaření obce k 31.10.2003. Na běžném účtu byla k tomuto datu částka 1.323.966,98 Kč. Zůstatek úvěru k 31.10.2003 je ve výši 789.999,80 Kč.

Stav příjmové pokladny je 39 000,00 Kč. stále je plánováno do konce roku uhradit 10 % zádrže z dotace ve výši cca 258 tis. Kč. Do konce roku bude ještě zaplaceno 150 tis. Kč na splátkách úvěru.

Předběžně je projednán úvěr na nové stavební akce v souvislosti se žádostí o finanční dotace z obnovy venkova.

Žádáno bylo celkem na čtyři tituly, a to:

1. Oprava komunikací po výstavbě inženýrských sítí předpoklad nákladů ve výši cca 3,6 mil. Kč. Z toho žádost o dotaci ve výši cca 1,080 mil, Kč

2. Rekonstrukce půdního prostoru kulturáku předpoklad nákladů ve výši cca 400 tis. Kč. Z toho dotace ve výši cca 200 tis. Kč

3. Dokončení územně plánovací dokumentace předpoklad nákladů cca 70 tis. Kč. Z toho dotace cca 30 tis. Kč

4. Úhrada úroků z investičního úvěru předpoklad nákladů ve výši cca 28 tis. Kč. Z toho dotace cca 28 tis. Kč

Ing.Včelák - podal informaci k realizaci přípojek na veřejnou síť rozvodu ZP. V současné době je realizováno 30 povolení přípojky objektů na rozvody ZP. Upozornil zastupitelstvo, že je nutno apelovat na spoluobčany, aby se realizovali i přípojky tam kde se používá propanbutan na vaření.

p.Andrašovský - navrhl odměnit pracovníky p.Pechánka Ladislava a p.Sokola Jiřího odměnou ve výši 1000,00 Kč každému za obětavou práci pro obec splatnou za období 11/2003.

p.Andrašovský - navrhl realizovat bezdrátové připojení obecního úřadu na internet pro potřeby zastupitelstva a obce, možno využít i jako veřejné internetové stanice.

p.Andrašovský - bylo projednáno skácení vlašského ořešáku na návsi u zvonice. Zastupitelstvo návrh schválilo.

p.Andrašovský - Obecní úřad obdržel žádost manželů Kubíkových na výměnu pozemku v rámci změn vlastnických vztahu při prodeji parcely p.Čáslavského novému vlastníkovi. Žadatelé předložili doklad sepsaný 5.4.1979 č.j. 243/79 ještě za doby MNV Praskačka, ve kterém se uvádí:

Předmět dohody je

 1. a) převod části pozemku ku. 2. čp. 74, EL 255 LV 158 majitelé manželé Kubíkovi, do užívání MNV Praskačka k výstavbě chodníku při silnici III. tř. Praskačka - Libčany

 2. b) Náhradou za uvedenou část pozemku bude přidělen po provedení zaměření stavebních parcel v téže lokalitě pozemek náhradní na zarovnání výše uvedené parc.č. 74.

 3. Tento převod bude již proveden právní cestou.

  Zastupitelstvo přijalo toto rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že uvedená záležitost nebyla součástí předávacího protokolu a ani nebyla součástí dokumentace náležející k RD čp. 43 a byla uplatněna až 13 let po rozdělení obcí, navrhuje zastupitelstvo uvedený problém řešit odkoupením části předmětného pozemku pod stávajícím chodníkem za cenu maximálně do 20 Kč za m2.

  K této záležitosti je třeba doložit potřebné doklady o vlastnictví uvedené parcely, výměru pozemku, a pod.

  Členové zastupitelstva jsou si vědomi, že takovýchto žádostí obdobného charakteru, kdy soukromé pozemky leží za hranicí oplocení a sloužící veřejnosti je více, jsou na různých místech obce a jejich vznik se datuje třicátými roky minulého století.

  Obec v současné době ještě stále nemá dostatek finančních prostředků tuto situaci dořešit a všechny sporné lokality odkoupit. Rozhodně nepřichází v úvahu jakékoliv zasahování do současných vlastnických vztahu, nebo se účastnit jednání jako prostředník.

  Schůze zakončena v 20,00 hodin.

  Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice