Zápis ze zasedání zastupitelstva - 20. 3. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 20.3.2003 (v Kulturním domě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, p.Hanousek, p.Hanušová
Omluveni: Ing.Drahokoupilová, p.Nosková, p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: p.Nunvářová
Ověřovatelé: p.Hanousek, p.Štoček
Občané: dle prezence

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Ing.Včelák - seznámil shromážděné občany obce s finanční situací obce a plánovaným rozpočtem pro rok 2003. Zůstatek běžného účtu k 31.12.2002 činí 1 150 756,65 Kč a zůstatek úvěru k 31.12.2002 činí 1 239 999,80 Kč.

Rozpočet roku 2003

Příjmy (v tisících Kč)
Třída 1 Daňové příjmy 1 571,50
Třída 2 Přijaté dotace ze SR 51,30
Třída 3 Nedaňové příjmy 9,50
Třída 4 Kapitálové příjmy 3,70
Příjmy celkem 1 636,00Zapojení zůstatku (v tisících Kč)
Zapojení zůstatku roku 2002 192,50
Celkem zůstatek roku 2001 957,66Výdaje (v tisících Kč)
Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje 1 022,90
Třída 6 Kapitálové výdaje 205,60
Třída 8 Splátka úvěru 600,00
Výdaje celkem 1 828,50

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.

Financování docházky žáků do ZŠ je bráno jako předběžné, plánováno je s cca 92,6 tis. Kč. Tato částka bude upravena a doplněna dle konkrétních hodnot ( za Praskačku, Osice a Hradec Králové ). Předložený přehled financování žáků máme pouze od ZŠ Praskačka, a to 3 923,80 Kč/žák, přehled předložený od ZŠ Osice je v projednávání a dozná ještě změny. Do ZŠ Osice docházejí 2 děti, do ZŠ Praskačka dochází 7 dětí a do ZŠ Hradec Králové dochází 17 dětí.

Zůstatek běžného účtu k 28.02.2003 je 1 232 001,95 Kč

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 2003 při svém zasedání 27.02.2003.

p.Andrašovský - seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem auditu a přečetl zprávu. Auditu za obec Urbanice se zúčastnil Ing.Včelák a p.Bílek, audit proběhl 21.01.2003 na obecním úřadě. Závěrem auditu hospodaření obce za rok 2003 je, že hospodaření skončilo převahou výdajů nad příjmy, finanční hospodaření obce bylo uskutečňováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, údaje v účetnictví a účetní závěrka věrně zobrazuje stav majetku, závazků a finanční situaci obce, účetnictví je plně v souladu s § 7, odst.1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů vedeno úplně, přehledně, průkazným způsobem a správně.

Ověřovatelé doporučili předložit výkaz o hospodaření a roční účetní závěrku obce za rok 2002 ke schválení obecnímu zastupitelstvu.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodaření obce na svém zasedání 27.02.2003 na základě výkazu o hospodaření, roční účetní závěrce obce za rok 2002 a zápisu z Auditu roku 2002 výsledek hospodaření roku 2002 bez výhrad.

Ing.Včelák - Podal informaci o problémech s provozem ČOV II., souvisící s nezodpovědností některých obyvatel naší obce, kdy dochází k opakovanému odstavování čerpání v důsledku vhazování dámských vložek, hygienických utěrek (objevili se na trhu nedávno a jsou z houževnatého nerozpustného materiálu) a dalších předmětů, které způsobí ucpání oběžného kola čerpadla a následné zablokování.

Diskuze:

  • Občané byli upozorněni na potřebu a nutnost připojení pokud možno všech objektů v obci na splaškovou kanalizaci
  • Občané byli požádání aby pokud dnes vaří na PB aby si zrealizovali aspoň přípojku do RD na zemní plyn
  • Byla podána informace o plánu oprav komunikací koncem roku 2004 a v průběhu roku 2005
  • Obec má zpracován plán obnovy

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov