Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 21. 10. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 21.10.2004 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Hanušová, p.Nosková, p.Nunvářová
Omluveni: p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nunvářová, p.Nosková
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský

p.Andrašovský - informoval o přípravě nových vyhlášek týkajících se svozu komunálního odpadu a pořádku v obci.

Vyhláška o svozu komunálního odpadu pro rok 2005

Vyhláška byla přečtena a jednotlivé body týkající se výše úhrad byly komentovány s odkazem na platnou legislativu.

Do vyhlášky je zahrnut i svoz kom.odpadů od právnických či fyzických podnikajících osob, realizace je řešena smluvně.

Toto řešení bylo zvoleno proto, že realizace zvláštní svozovou linkou pro malý počet těchto subjektů v obci není reálný.

Výpočet pro rok 2002

PopisRok 2002
Náklady na kom.odpad v roce 2001 75 483,30
Počet fyz. osob v roce 2002 312
Objekty k rekreaci 2
Celkem obyvatel 314
Skutečné náklady na osobu/rok 240

Výpočet pro rok 2004

PopisRok 2004
Náklady na kom.odpad v roce 2003 122443,50
Počet fyz. osob v roce 2002 328
Objekty k rekreaci 2
Celkem obyvatel 330
Skutečné náklady na osobu/rok 371,00

Lze předpokládat, že náklady na odvoz komunálního odpadu v roce 2004 dosáhnou 140,5 tis. Kč.

Výpočet dílčí části poplatku je řešeno dle nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2003 na území naší obce, který činil 122 443,50 Kč.

Počet fyzických osob, které mají v obci Urbanice trvalý pobyt je 328.

Počet staveb sloužících k individuální rekreaci na území obce Urbanice, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba je 2.

Výpočet: 122 443,50 : 330 = 371 Kč/osobu

Skutečné náklady obce Urbanice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2003 jsou 371 Kč/osobu.

Částka stanovená na základě skutečných nákladů obce Urbanice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího roku (2003) činí 371 Kč na osobu (poplatníka) a objekt k individuální rekreaci, uvedenou v článku 2 obecně závazné vyhlášky obce Urbanice.

Zastupitelstvo obce Urbanice vyhlášku o místním poplatku č. 1/2004 v navrženém znění schválilo bez úprav.

Vyhláška o veřejném pořádku

Vyhláška byla přečtena s obsahem jednotlivých bodů byli přítomní seznámeni a význam byl objasěn.

Zastupitelstvo obce Urbanice vyhlášku o místním poplatku č.2/2004 v navrženém znění schválilo bez úprav.

Obě vyhlášky budou v následujících dnech vyvěšeny na místěch k tomu určených.

p.Andrašovský - informoval o vytištění směrnice o finanční kontrole, která byla probírána na minulém zastupitelstvu.

p.Andrašovský - systém GIS je zakoupen a nainstalován, bude doplněn ještě o některé přehledové tabulky. Aktuální data z katastru již máme.

ing.Včelák - Obecní úřad připravil smlouvy, které budou v nejbližší době podepsány pro zajištění stravování teplých obědů z vyvařovny v Praskačce pro manžele Machaňovi.

p.Andrašovský - obec podala žádost o dotaci na úroky z úvěru na rok 2005. Výše požadované dotace představuje částku 136 tis. Kč.

Zastupitelstvo nemá námitek, se žádostí o krytí úroků souhlasí a žádost schválilo.

ing.Včelák - obec se bude účastnit valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace HKa.s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, Hradec Králové (IČ:48172898) jejímž je akcionářem s majetkovou spoluúčastí. Majetkový podíl činí 1 150 ks kmenových akcií na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 1000 Kč.

Zastupitelstvo pověřuje a jmenuje jako zástupce obce ve věci jednání a hlasování na valných hromadách této společnosti, vykonávat veškerá práva náležející akcionáři (Obci Urbanice), zejména hlasovat na valné hromadě, požadovat a dostávat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, uplatňovat návrhy, protinávrhy, podávat protesty apod., to vše bez jakéhokoliv omezení starostu obce Urbanice p.Josefa Andrašovského.

Jmenovaný zástupce za obec je oprávněn jednat se státními orgány, fyzickými a právnickými osobami ve věcech ochrany zájmů a majetku obce Urbanice. Pan starosta je pověřen zastupováním ve věci nesouhlasu obce s prodejem provozní části společnosti zahraniční firmě či jinému subjektu, současně ho pověřuje ve věcech týkajících se změny podoby akcií a pověřuje ho povinnosti chránit majetek obce tak aby nedošlo k jeho zcizení.

Zastupitelstvo výše uvedené pověření a jmenování p.Josefa Andrašovského starosty Obce Urbanice schvaluje.

ing.Včelák - hospodaření obce k 30.09.2004 na b.ú.obce bylo k tomuto datu 1.430.341,54 Kč Zůstatek úvěru z roku 1995 je ve výši 189.999,80 Kč a čerpání nového úvěru z roku 2004, který obec uzavřela pro opravu komunikací je k tomuto datu uzavřeno a skutečný stav výše zůstatku úvěru je 3 680 000 Kč, kdy obec uhradila první splátku ve výši 20 tis. Kč. Druhý úvěr z roku 2004 na sumu 500 tis. Kč je dočerpán a do konce roku bude uhrazena jedna splátka. Obec doplatila stavební akci Rekonstrukce komunikace částkou 419 422 Kč a nemá další závazky plynoucí z této akce.

Zastupitelstvo je srozuměno se stavem financí a stav hospodaření k tomuto datu schvaluje.

ing.Včelák - v souvislosti s výdaji v letošním roce je nutno provést některé změny v rozpočtování příjmů a výdajů zahrnutých do hospodaření roku 2004.

Tyto změny budou provedeny dle podkladů uvedených v Rozpočtovém opatření č.1/2004.

Zastupitelstvo bylo seznámeno plánovanými přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu. Současně bylo rozhodnuto o posílení příjmové strany rozpočtu o finanční prostředky z minulých období v částce 161 192,00 Kč. Veškeré změny rozpočtu byly řádně objasněny a zdůvodněny, zastupitelstvo je srozuměno se stavem financí obce a stav hospodaření a rozpočtové změny schvaluje.

ing.Včelák - technické prohlídky hasičské techniky. V našem případě se jedná o technické prohlídky PP 12 PP 8. K přívěsům PP 8 není výrobní dokumentace. Postup bude následující - na stanici technické kontroly provedou prohlídku a vystaví protokol následně pak budou doklady zaslány na HZS HK, který bude vydávat technická osvědčení a pravděpodobně i značky.

ing.Včelák - znak a prapor obce, naše znaky byly schváleny Parlamentem ČR a v nejbližší době budeme vyzváni k převzetí dekretu o přidělení.

Následně pak bude vybrána firma, která uvedený znak a prapor obce vyrobí, současně bude i tento znak umístěn na našem webu www.urbanice.cz.

Schůze zakončena v 20:30 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice