Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 22. 6. 2006

Program jednání:

 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Komunální volby 2006
 • Dětský den
 • Oprava střechy úřadu
 • Zrušení zástavního práva
 • Osobní asistence dítěti
 • Činnost při mimořádných událostech
 • Informace o stavu financi
 • Splácení dlužných částek
 • Docházka dětí do ZŠ HK
 • Nákup krycí fólie na nádrž
 • Dotace z programu obnovy
 • Výběr poplatku za komunální odpad
 • Výsadba nové zeleně
 • Diskuse

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Hanousek, p.Nunvářová, p.Nosková, ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Tichý Omluvení: p.Hanušová, Pracovník OÚ: Ing.Včelák Hosté: p.Kratochvíl Zapisovatel(ka): ing.Drahokoupilová Ověřovatelé: p.Nosková, p.Nunvářová

Schůze zahájena v 19.00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský – jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní ing.Drahokoupilová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Nosková, p.Nunvářová. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – poděkoval členům volební komise, kteří zabezpečovali volby ve dnech 02. a 03.06.2006, Jmenovitě Ing.Drahokoupilové, p.Hanušové, p.Nunvářové a Ing.Včelákovi. Současně upozornil na skutečnost, že v letošním roce budou na přelomu října a listopadu probíhat volby do zastupitelstva obce. Úkolem stávajícího zastupitelstva je stanovit počet členů nového zastupitelstva pro volební období 2006 až 2010. Vzhledem k tomu, že pro naší obec se ukazuje jako optimální počet 9 členů zastupitelstva, navrhl pro příští období 9 - ti členné zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo s navrženým počtem souhlasí a schvaluje ho jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva)

p.Andrašovský - Dětský den a loučení s prázdninami se bude konat 19.08.2006, za tímto účelem byla vyhledána firma která pro děti realizuje divadelní představení. Divadlo AG Rozmarýnek, které odehraje představení pro děti a zajistí soutěžní odpoledne. Obec zajistí pro děti sladkosti, párky, chléb, hořčici a oheň na opékání. Zastupitelstvo s tímto návrhem a řešením souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – v letošním roce je nutno provést opravu střechy obecního úřadu Urbanice, do objektu zatéká po zimě. Navržena byla nástavba na stávající konstrukci cca 4 řádky cihelných bloků a zhotovení vazby kryté taškami firmy Besk Praskačka. Za tímto účelem byla zpracována projektoví dokumentace která bude předána spolu se žádostí o stavební povolení na MěÚ HK. Celá rekonstrukce střešního pláště bude činit cca 360 tis. Kč. Zastupitelstvo s tímto řešení souhlasí a schvaluje ho jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - ke dni 02.06.2006 pod č.j.: Z-7344/2006-602/2 bylo provedeno zrušení zástavního práva na prodejnu potravin, kterou obec vlastní. Tímto krokem byla kompletně uzavřena etapa týkající se prvního úvěru, který obec měla na částku 5 mil. Kč u ČS a.s. Hradec Králové. Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - obec byla požádána o úhradu nákladů spojených s docházkou dítěte do mateřské školy, a užití institutu osobní asistence. Náklady za období 01. - 06.2006 činí dle faktury 1800,- Kč. Zastupitelstvo s úhradou faktury souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - činnost při mimořádných situacích - byla zpracována zpráva pro zajištění bezpečného provozu obce a jejích obyvatel. Tato dokumentace byla posouzena HZS Hradec Králové a předána ke schválení obci. Zastupitelé byli seznámení se zněním tohoto dokumentu a se zněním uvedeného dokumentu souhlasí a schvalují ho jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 31.05.2006, kdy na běžném účtu bylo celkem 2.396.062,93 Kč. Splácení úvěru je k 31.05.2006 v tomto stavu:

 • Zůstatek úvěru z roku 2004/I k 31.03.2006 3.010.000,00 Kč
 • Zůstatek úvěru z roku 2004/II 392.000,00 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - obec obdržela dopis k docházce dětí do ZŠ Hradec Králové, je to již druhé zpracování podkladů ze strany města. Původní náklady činily 116 tis. Kč za školy ZŠ Kukleny, ZŠ Habrmanova a ZŠ Sever. Po domluvě a nesouhlasu s vyúčtováním pomocí průměrné ceny došlo k radikálnímu snížení nákladů na částku 75,948 tis.Kč. Obec již tuto sumu uhradila. Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - obec byla požádáno o úhradu nákladů spojených s nákupem krycí fólie na brouzdaliště, které zřídilo AFK Urbanice na pozemku hřiště. Cena je 1.690,00 Kč. Zastupitelstvo s úhradou souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - do 15.6.2006 měla obec dát vědět zda si přeje přeskupit přidělené finanční částky na jednu ze dvou žádostí. Obec přesunula celo částku na dotaci Dt 5 – Dotace úroků z úvěru v celkovém nákladu 164 tis. Kč z toho dotace bude přibližně činit částku 99,4 tis. Kč. Požadavek byl podán prostřednictvím Magistrátu města Hradce Králové na POV (program obnovy venkova). Následně bude po schválení zastupitelstvem kraje uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo s přerozdělením dotace, uzavřením smlouvy s KÚ Královéhradeckého kraje a přijetím dotace na ZBU souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu bylo dosud vybráno 114.450,00 Kč, zbývá vybrat pro rok 2006 ještě 7.950,00 Kč. Z minulých let měla obec pohledávky u občanů v celkové výši 10.450,00 Kč, z toho je k dnešnímu dni již uhrazeno 5.050,00 Kč. Zastupitelstvo bere výše uvedenou informaci na vědomí a se způsobem řešení souhlasí (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - v letošním roce pokračuje dokončování výsadby nové zeleně ve zbývající části návsi. Realizaci této etapy bude mít na starosti firma Okrasné školky JAŠOVI Žiželice nad Cidlinou. Náklad bude cca 50 - 60 tis. Kč, na uvedenou záležitost obec požádala Mikroregion urbanická brázda o finanční dotaci. Zastupitelstvo schválilo jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

Schůze zakončena ve 19,30 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice