Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 22. 9. 2005

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Nosková, p.Hanušová, p.Nunvářová
Omluveni: p.Tichý
Pracovník OÚ: Ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nosková, p.Hanušová
Občané: -
Hosté: -
Program jednání:
  • Návrh a schválení programu jednání
  • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • Kontrola úkolů plynoucích ze závěrečného účtu obce
  • Hospodaření k 22.09.2005 a stav financí v 08/2005
  • Stav úvěru z roku 2004
  • Situace s dotaci na úroky v roce 2005
  • Situace s dotaci na UPD obce v roce 2005
  • Stav výsadby nové zeleně
  • Diskuse

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Zápis: Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský - jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní ing.Drahokoupilová jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Nosková, p.Hanušová

Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva)

p.Andrašovský - byla provedena kontrola plnění závěrů opatření na základě zprávy z auditu z 21.04.2005 na obecním úřadě. Opatření přijatá na základě zprávy z auditu:

Zavedení evidenčního sešitu o vyvěšování dokumentů na úřední desku
Zajistí: starosta
Termín: ihned
Splněno: 22.04.2005
sestavení závěrečného účtu obce za rok 2004 a jeho projednání
Zajistí: starosta + účetní + zastupitelstvo
Termín: do 30.06.2004
Splněno: 26.04.2005
Dotace z POV na rekonstrukci komunikace - dořešit s poskytovatelem dotace podíl spolufinancování akce (% podíl) a podat informaci zastupitelstvu
Zajistí: účetní
Termín: do 31.05.2005
Splněno: Stanovisko k čerpání dotací z POV 2004, zn.: 44103/2005/RM z 20.05.2005. Byly splněny podmínky stanovené v Zásadách pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly 39 (strategické plánování) Královéhradeckého kraje - (tj. výše dotace dotační titul 4, činí 30% u akcí s celkovými náklady nad 200 tis. Kč) - nedošlo tudíž k porušení smlouvy.
Zajištění účtování - předpis předem známých příjmů na vrub účtu 315 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 215 dle vzoru
Zajistí: účetní
Termín: ihned
Splněno: 30.04.2005
U dotací pokladny v položkách výplaty, cestovní náhrady vést ke stávající evidenci i výdajové doklady
Zajistí: účetní
Termín: ihned
Splněno: 30.04.2005
Provést opravu u okruhů účtu 901 a 964 v návaznosti na chybně proúčtovanou tvorbu fondu majetku při pořízení investice z úvěru Zajistí: starosta Termín: ihned Splněno: 30.04.2005
Provést opravu zaúčtování antivirového software AVG 7.0 v hodnotě 3.355,70, který je veden na účtu 018 - další drobný nehmotný majetek (DDNM) na účet 999 - ostatní majetek, kde je veden evidenčně Zajistí: starosta Termín: ihned Splněno: 30.04.2005

Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí se splněním úkolů daných závěry auditu (přítomno 7 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 31.08.2005, kdy na běžném účtu bylo celkem 1 823 428,36 Kč. Úvěr na rekonstrukci komunikace - k 31.08.2005 bylo zaplacena na splátkách úvěru 289.200,00 Kč a na úrocích z úvěru 127.455,40 Kč, zůstatek úvěru je 3.860.800,00 Kč. (Skládá ze dvou částek 3.410.000,00 Kč a 450.800,00 Kč ) do konce roku bude ještě zaplaceno na splátkách úvěru 339.200,00 Kč a na úrocích z úvěru bude zaplaceno 62.500,00 Kč.

Ing.Včelák - provedl seznámení se stavem výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu - dosud bylo vybráno 110.450,00 Kč, zbývá vybrat pro letošní rok ještě 9.550,00 Kč.

Pohledávky z roku 2002 suma 1200,00 Kč, z roku 2003 suma 1800,00 Kč, z roku 2004 suma 1200,00 Kč, celkem za toto období má obec pohledávky u občanů ve výši 4.200,00 Kč. Dlužníkem je rodina Arnoštova celkem 3600,00 Kč a Zadrobílková Jitka částkou 600,00 Kč.

Ostatní vybírané platby jsou v tomto stavu k 22.09.2005: poplatek ze psa 2500,00 Kč, pronájem pozemků 3338,00 Kč, správní poplatky 300,00 Kč, stav.povolení 300,00 Kč, odvod za knížky 792,00 Kč.

Celkový roční náklad na realizaci odvozu komunálu bude představovat nákladovou položku ve výši 141 tis. Kč zastupitelstvo bere výše uvedenou informaci na vědomí.

Ing.Včelák - změna schváleného rozpočtu obce: změna rozpočtování pro ZŠ Praskačka - 5 žáků á 4.694,00 Kč: přesune se suma 23.470,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3113 5901 na účet 3113 5321. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva) úpravy rozpočtu.

p.Andrašovský - koncem roku 2004 obec podala žádost o poskytnutí dotace na dva dotační programy Dotace na krytí úroků z úvěru pro rok 2005. Žádost byla vyřízena kladně, v současné době budeme dokládat stav splacených úroků z úvěru k 30.09.2005 na základě potvrzení, které vystaví banka. Předkládat tyto údaje budeme Magistrátu města Hradce Králové na POV (program obnovy venkova), který tento typ dotace spravuje. Dotace na digitalizaci výstupů UPD naší obce - grant č. 200506. Žádost byla vyřízena kladně, byly podepsány smlouvy s poskytovatelem dotace, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. V současné době je zabezpečováno zpracování mapových podkladů k UPD a doplňky databáze získané z katastrálního úřadu, s tím že náklady budou hrazeny prostřednictvím grantu. Termín dokončení prací do 31.12.2005. Předpokládaná celkovou částka potřebná na dokončení těchto prací je ve výši maximálně 90 tis. Kč. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomi

p.Andrašovský - závěrečný účet DSO - Mikroregion urbanická brázda + zápis z auditu za rok 2004 bylo vyvěšeno v termínu od 12.05.2005 do 2.06.2005; závěrečný účet DSO - Plynofikace obcí urbanické brázdy + zápis z auditu za rok 2004 bylo vyvěšeno v termínu od 12.05.2005 do 2.06.2005 s údaji uvedenými v závěrečném účtu obou DSO bylo zastupitelstvo seznámeno. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomi a souhlasí.

p.Andrašovský - je zrealizována výsadba nové zeleně v I. etapě, postupuje se dle projektu který zpracovala firma Okrasné školky JAŠOVI Žiželice nad C. V současné době je prováděno mulčování ploch kolem vysázené zeleně. Celá výsadba je plánována na dvě etapy, vlastní obraz - vzhled se projeví až za několik let, kdy dřeviny dosáhnou určité velikosti. Náklady na ozelenění budou - I. etapa cca 95 tis. Kč skutečnost, II. etapa cca 50 tis. Kč. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomi

Schůze zakončena ve 20:10 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

PřílohaVelikost
a2b97b1faa8675620dbf597f2f929104-2005-rozpop2.pdf64.67 KB