Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva 23. 1. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 23. 1. 2003 (na Obecním úřadu)

Přítomní: p.Andrašovský, p.Tichý, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, p.Nosková, p.Hanousek, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová
Omluveni: -
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Hanousek
Občané: p.Sokol

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Na schůzi byl pozván p.Sokol Jiří a bylo rozhodnuto, že p.Sokol bude docházet do zastupitelstva naší obce jako zástupce SDH.

Pan Sokol přednesl zastupitelstvu požadavek na nákup materiálu v rozsahu 2 ks proudnice (soutěžní), 4 ks šroubení na savice, 1 ks hadice C.

Zastupitelstvo bylo požádáno o možnost využívání vývěsní plochy u Kulturního domu pro SDH v rozsahu 1/4 vývěsní skříně, kde budou zveřejňovat informace o činnosti.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánem činnosti SDH pro rok 2003 - údržba

budovy zbrojnice v rozsahu nátěry oken, nátěry vrat garáže, oprava střechy v okolí komínového tělesa a další potřebné údržbové zásahy.

Pan Sokol jménem SDH nabídl pomoc při opravě vodní nádrže u obecního úřadu.

Zastupitelstvo bylo informováno o založení kroužku mladých dobrovolných hasičů v počtu 11 členů, vlastní sbor SDH, jeho členská základna má celkem 52 členů.

Obec Urbanice byla požádána paní Legerskou o příspěvek na docházku dětí do MŠ pro své dvě děti - dvojčata. Žadatelka je v současné době bez zaměstnání, Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s příspěvkem 1200 Kč.

Zastupitelstvo dále projednávalo připomínku k parkování velkých nákladních vozidel v obci(vozidla typu tahač s návěsem včetně nákladu). Jedná se o vozidlo řízené panem Dvořákem a panem Borovcem. Vozidla působí škodu na komunikacích svou vahou při stání a vytvářejí překážku silničního provozu. Uvedená záležitost byla uzavřena s tím, že bude připraven a odeslán dopis majiteli firmy Autodoprava Boháč, kopie obdrží oba výše jmenovaní řidiči.

Byl projednán a odsouhlasen příspěvek ve výši 2000 Kč na dětský karneval, který pořádá AFK Urbanice v termínu 15.02.2003 v Sokolovně v Praskačce.

Zastupitelstvo obce na základě problémů které vznikly na konci roku 2002 se rozhodlo vydat upozornění a pokud to bude potřeba i nařídit zbývajícím nemovitostem, aby se připojily na splaškovou kanalizaci s termínem realizace do 30.10.2003. Zastupitelstvu si je vědomo, že některé objekty nelze ještě připojit, neboť leží v části, kde je napojení nereálné a tato povinnost se na ně nebude vztahovat.

Zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou odměnu ve výši 4000 Kč za práce spojené s opravami a zprovozněním ČOV v době vánočních svátků. K odstavování ČOV docházelo z důvodu nezodpovědného jednání občanů, kteří do systému splachovali dámské vložky a další předměty, což způsobilo celkem čtyřikrát přerušení chodu ČOV. Oprava si vyžádala práci v délce cca 5-6 hodin, než byl provoz obnoven. Se skutečnostmi vedoucími k odstávkám byli občané seznámeni rozhlasem a vyzváni k nápravě a odpovědnému jednání.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo s průběhem auditu, který proběhl 21.01.2003 na obecním úřadě. Audit prováděli pracovníci Krajského úřadu v Hradci Králové, za obec Urbanice se auditu účastnil Ing.Včelák - účetní obce a pan Bílek - zástupce starosty obce. Výsledek auditu - protokol bude k dispozici zastupitelstvu v průběhu 04/2003, dnes lze předběžně říci, že hospodaření obce je vedeno řádně a je dostatečně průkazné, bez závad.

Úhrada poplatku za popel pro rok 2003 zůstává ve stejné výši jako v roce 2002, tj. 300 Kč/os.

Paní Nosková - předsedkyně sociálního a kulturního výboru požádala zastupitelstvo obce o uvolnění prostředků na úhradu autobusu pro cestu do divadla v Pardubicích, zastupitelstvo tuto úhradu schválilo.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo se stavem hospodaření obce k 31.12.2002:

stav běžného účtu 1 150 756,65 Kč
zůstatek úvěru u ČS,a.s. HK 1 239 999,80 Kč
vybraná hotovost 106 170,00 Kč
vybraná hotovost z internetu 1 607,00 Kč
pohledávky u občanů 11 550,00 Kč (jedná se o nedoplatek za popel a podíl za realizaci příp.plynu)Byla předložena žádost AFK o příspěvek na realizovanou přípojku na splaškovou kanalizaci pro kabiny v částce odpovídající nákladům na materiál ve výši 7000,00 Kč. Příspěvek byl zastupitelstvem odsouhlasen.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice