Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Zápis ze zasedání zastupitelstva 23. 1. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 23. 1. 2003 (na Obecním úřadu)

Přítomní: p.Andrašovský, p.Tichý, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, p.Nosková, p.Hanousek, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová
Omluveni: -
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Hanousek
Občané: p.Sokol

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Na schůzi byl pozván p.Sokol Jiří a bylo rozhodnuto, že p.Sokol bude docházet do zastupitelstva naší obce jako zástupce SDH.

Pan Sokol přednesl zastupitelstvu požadavek na nákup materiálu v rozsahu 2 ks proudnice (soutěžní), 4 ks šroubení na savice, 1 ks hadice C.

Zastupitelstvo bylo požádáno o možnost využívání vývěsní plochy u Kulturního domu pro SDH v rozsahu 1/4 vývěsní skříně, kde budou zveřejňovat informace o činnosti.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánem činnosti SDH pro rok 2003 - údržba

budovy zbrojnice v rozsahu nátěry oken, nátěry vrat garáže, oprava střechy v okolí komínového tělesa a další potřebné údržbové zásahy.

Pan Sokol jménem SDH nabídl pomoc při opravě vodní nádrže u obecního úřadu.

Zastupitelstvo bylo informováno o založení kroužku mladých dobrovolných hasičů v počtu 11 členů, vlastní sbor SDH, jeho členská základna má celkem 52 členů.

Obec Urbanice byla požádána paní Legerskou o příspěvek na docházku dětí do MŠ pro své dvě děti - dvojčata. Žadatelka je v současné době bez zaměstnání, Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s příspěvkem 1200 Kč.

Zastupitelstvo dále projednávalo připomínku k parkování velkých nákladních vozidel v obci(vozidla typu tahač s návěsem včetně nákladu). Jedná se o vozidlo řízené panem Dvořákem a panem Borovcem. Vozidla působí škodu na komunikacích svou vahou při stání a vytvářejí překážku silničního provozu. Uvedená záležitost byla uzavřena s tím, že bude připraven a odeslán dopis majiteli firmy Autodoprava Boháč, kopie obdrží oba výše jmenovaní řidiči.

Byl projednán a odsouhlasen příspěvek ve výši 2000 Kč na dětský karneval, který pořádá AFK Urbanice v termínu 15.02.2003 v Sokolovně v Praskačce.

Zastupitelstvo obce na základě problémů které vznikly na konci roku 2002 se rozhodlo vydat upozornění a pokud to bude potřeba i nařídit zbývajícím nemovitostem, aby se připojily na splaškovou kanalizaci s termínem realizace do 30.10.2003. Zastupitelstvu si je vědomo, že některé objekty nelze ještě připojit, neboť leží v části, kde je napojení nereálné a tato povinnost se na ně nebude vztahovat.

Zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou odměnu ve výši 4000 Kč za práce spojené s opravami a zprovozněním ČOV v době vánočních svátků. K odstavování ČOV docházelo z důvodu nezodpovědného jednání občanů, kteří do systému splachovali dámské vložky a další předměty, což způsobilo celkem čtyřikrát přerušení chodu ČOV. Oprava si vyžádala práci v délce cca 5-6 hodin, než byl provoz obnoven. Se skutečnostmi vedoucími k odstávkám byli občané seznámeni rozhlasem a vyzváni k nápravě a odpovědnému jednání.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo s průběhem auditu, který proběhl 21.01.2003 na obecním úřadě. Audit prováděli pracovníci Krajského úřadu v Hradci Králové, za obec Urbanice se auditu účastnil Ing.Včelák - účetní obce a pan Bílek - zástupce starosty obce. Výsledek auditu - protokol bude k dispozici zastupitelstvu v průběhu 04/2003, dnes lze předběžně říci, že hospodaření obce je vedeno řádně a je dostatečně průkazné, bez závad.

Úhrada poplatku za popel pro rok 2003 zůstává ve stejné výši jako v roce 2002, tj. 300 Kč/os.

Paní Nosková - předsedkyně sociálního a kulturního výboru požádala zastupitelstvo obce o uvolnění prostředků na úhradu autobusu pro cestu do divadla v Pardubicích, zastupitelstvo tuto úhradu schválilo.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo se stavem hospodaření obce k 31.12.2002:

stav běžného účtu 1 150 756,65 Kč
zůstatek úvěru u ČS,a.s. HK 1 239 999,80 Kč
vybraná hotovost 106 170,00 Kč
vybraná hotovost z internetu 1 607,00 Kč
pohledávky u občanů 11 550,00 Kč (jedná se o nedoplatek za popel a podíl za realizaci příp.plynu)Byla předložena žádost AFK o příspěvek na realizovanou přípojku na splaškovou kanalizaci pro kabiny v částce odpovídající nákladům na materiál ve výši 7000,00 Kč. Příspěvek byl zastupitelstvem odsouhlasen.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice