Zápis ze zasedání zastupitelstva - 23. 8. 2007

Program jednání:

 • Návrh a schválení programu jednání
 • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola hospodaření obce - finance obce k 31. 7. 2007
 • Informace o splácení úvěru (z roku 2004)
 • Rozpočtové změny
 • Situace s dotaci na přestavbu úřadu Dt-1
 • Audit hospodaření
 • Žádost pana ing.Malého Praskačka
 • Dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen - komunální odpad
 • Všeobecná informace k nakládání s vodami
 • Stížnost ing.Lebišové na zemědělskou činnost v obci
 • Stížnost paní Hanouskové na hnojení pozemků za humny – neoficielně
 • Od orávání okraje komunikace - Za Humny
 • Údržba vysázené zeleně
 • Plynofikace kulturáku
 • Finanční výhled 2006 – 2013
 • Oprava nářadí Narex – bruska a sekací kladivo
 • AFK Urbanice-dotace na provoz
 • Stížnost na parkování Kvasničkovi
 • Zadání prací na rekonstrukci budovy OÚ
 • Diskuse
Přítomní: p.Andrašovský, p.Hanousek, p.Bílek, p.Nosková, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová, p.Štoček, p.Burdová, p.Dvořáčková Omluveni: - - - Pracovník OÚ: Ing.Včelák Hosté: - - - Zapisovatel(ka): ing.Drahokoupilová Ověřovatelé: p.Hanousek, p.Nosková

Schůze zahájena v 19.00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský - jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní Drahokoupilová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Hanousek, p.Nosková. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – seznámil všechny přítomné se stavem financí obce k 31.07.2007, kdy na běžném účtu bylo celkem 2.590.068,72 Kč. Obec do dnešního dne neobdržela žádnou dotaci mimo globální dotace na přenesený výkon státní správy.

Stav splácení úvěru:

K datu 31.07.2007 je obec povinná ještě uhradit za letošní rok dvě splátky bankovnímu ústavu ČS a.s. Hradec Králové

 

 • Úvěru z roku 2004/I 300.000,00 Kč
 • Úvěru z roku 2004/II 38.800,00 Kč

Stav zůstatku úvěru k 31.07.2007 je:

 • Úvěr z roku 2004/I 2.310.000,00 Kč
 • Úvěr z roku 2004/II 294.000,00 Kč

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje tento bod 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - informoval o provedených rozpočtových změnách ve vazbě na průběžné výdaje vyplývající z potřeby výdajů v roce 2007, na provoz DSO Urbanická brázda, výdaje na školní děti, úroky z úvěru. Jednotlivé rozpočtové změny jsou v samostatné příloze tohoto zápisu.

 1. změna rozpočtování pro Dotaci na činnost Mikroregionu urbanická brázda ve výši 3.410,00 Kč = přesune se suma 3.410,00 Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3633 5901 na účet 6171 5329
 2. změna rozpočtování pro Dotaci na nákup zahradní techniky prostřednictvím Mikroregionu urbanická brázda ve výši 27.090,00 Kč = přesune se suma 27.090,00 Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3633 5901 na účet 6171 5329
 3. změna rozpočtování na docházku dětí do základních škol – ZŠ Habrmanova 6 x 2.200 Kč/žák a ZŠ Kukleny 13 x 3.030 Kč/žák = přesune se suma 52.590,- Kč z rozpočtové rezervy na účtu 3113 5901 na účet 3113 5321

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 9 hlasy rozpočtové změny číslo 1 – 4 pro rok 2007 (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - v letošním roce obec žádala pouze na jeden dotační titul z POV, program Dt-1 prostřednictvím krajského úřadu. V první i druhém kole vyhodnocování žádostí o dotaci nezískala obec žádné finanční prostředky. Dne 29.06.2007 jsme obdrželi mailem informaci o možnosti znovu požádat formou dopisu se zdůvodněním, proč by měla obec předmětnou dotaci obdržet. Uvedená forma žádosti – dopis je připraven a zastupitelstvo bylo seznámeno s jeho zněním. Tuto žádost je nutno podat v rozmezí 1.7. – 31.8.2007 přímo na adresu krajského úřadu. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo obce s informaci o rozpisu kontrol hospodaření obcí na rok 2007. Dle tohoto rozpisu má obec stanoven termín dílčí kontroly hospodaření na den 06.09.2007 a závěrečná kontrola hospodaření má stanoven termín na den 24.01.2007. Zastupitelstvo bere na vědomí tuto informaci a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský – informoval o žádosti ing.Jaroslava Malého, bytem Praskačka 32 o koupi pozemkové parcely ve vlastnictví obce. Konkrétně se jedná část pozemkové parcely č. 497, nyní plocha vjezdu do těžebního prostoru pískovny, se který obec souhlasila a užívá ho firma STAVOKA s.r.o. Kosice. Jako důvod uvádí žadatel, že v tomto prostoru jsou uloženy energie pro jeho pozemky (voda a elektřina). Dle naší evidence zde ale tyto energie uloženy nejsou a ani být nemohou, protože jsme jako vlastník nikdy nebyli účastníky žádného řízení ke stavbě těchto sítí. Pokud by snad tak bylo, jednalo by se o nepovolenou stavbu na soukromém pozemku. Obec se již v minulosti k obdobným žádostem ing.Jaroslava Malého vyjadřovala nesouhlasně, s tím, že ani v budoucnu neuvažuje s jejich prodejem. Názor na prodej uvedeného pozemku se ani nyní nezměnil. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem uvedeného parcelního čísla ani jeho části, chce tento pozemek využívat i nadále pro potřeby obce, případně jako úložiště přebytečného materiálu a materiálu pro další využití na terénní úpravy v obci a na místních nezpevněných komunikacích. Zastupitelstvo neuvažuje s prodejem majetku obce ani v budoucnu a schvaluje tento závěr 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - proběhlo jednání s firmou která provádí svoz komunálního odpadu a nebezpečných odpadů v naší obci. Jedná se o firmu Marius Pedersen – Hradecké služby a.s.. V dodatku na letošní rok byly zjištěny nedostatky které byly nyní napraveny a uvedeny do souladu se skutečnosti. Uvedená smlouva je připravena k podpisu. Ve smlouvě došlo k úpravě počtu svozů v roce 2007 ze 42 na 37 svozů za rok. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje podpis dodatku smlouvy 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - nakládání s vodami – studny a kanalizační přípojky - informace. Obec do dnešního dne neobdržela ani zahájení ani rozhodnutí k žádostem na dvě studny ve svém vlastnictví. Pokud je nám známo, tak doposud nebyly vyřízeny ani jiné žádosti pocházející z naší obce. Mimo to obec má již od roku 2002 podánu žádost o povolení vypouštění odpadních vod z obecního systému splaškové kanalizace, ale do dnešního dne nebyla tato žádost ukončena rozhodnutím, přestože byla podána ještě za trvání Okresního úřadu.

p.Andrašovský - údržba veřejné zeleně – je nutno sehnat pracovníka na pletí a čištění veřejných ploch. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - obec obdržela mailem stížnost občana naší obce – ing.Lebišové, bytem Urbanice 20 na odpadlé zbytky hnoje ze zemědělské techniky před svým domem. Bohužel není známa firma, vozidlo, případně osoba, která tyto nečistoty vytrousila a neprovedla jejich úklid. Touto problematikou se zabývá místní veřejná vyhláška č. 02/2004. Řešením bude, že do čtrnácti dnů bude výše uvedená vyhláška namnožena a rozeslána nám známým firmám, které v našem katastru provozují zemědělskou činnost, lze předpokládat, že by se situace měla zlepšit. Ing.Lebišové bude předána tato informace. Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s řešením 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - předběžně informuji o stížnosti která byla telefonicky ohlášena ČIŽP OI Hradec Králové na hnojení pozemků za humny. Předběžně lze říci že soukromý zemědělec postupoval dle technologických postupů, které jsou standardně používány a v souladu s platnou legislativou. Jiným problémem je neustálé od orávání kraje příkopu a pozemku komunikace, což má negativní vliv na ochranu přilehlých pozemků a nemovitostí proti přívalové vodě. Řešení v tomto okamžiku bude doporučeným dopisem upozornit vlastníka a nájemce na uvedené skutečnosti s požadavkem ukončí a neopakování takovéto činnosti. Následně by bylo nutno vytyčit hranice pozemků s definicí, kde leží komunikace, kde příkop a hranice po kterou je možno pozemky obdělávat. Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s řešením 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - byla ukončena plynofikace objektu Místní knihovna Urbanice. Instalován byl turbo kotel od firmy Protherm o výkonu 24 kW s vývodem spalin stěnou objektu a přisáváním spalovacího vzduchu. Instalováno bylo pět otopných tělesa. Akce je ukončena předána dodavatelskou firmou a stála cca 93 tis. Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s řešením 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo s aktualizací finančního výhledu obce na roky 2007 až 2012. aktualizace údajů byla provedena dle skutečnosti hospodaření v roce 2006. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák - obec vlastní elektrické ruční nářadí firmy Narex, toto nářadí je v majetku obce od roku 1994. Proto bylo nutno provést jeho opravu a revizi tak, aby ho bylo možno bez poruch i nadále užívat. Z opravy se již vrátila úhlová bruska EBU 23E2 v.č. 208952, sekací kladivo je dosud v servisu. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - informoval o žádosti o finanční podporu činností spojených se sportovními aktivitami dětí a mládeže ze strany místního fotbalového klubu. Zastupitelstvo žádost projednalo a požaduje doložení dokladů o finanční situaci klubu včetně výnosů z nájemních smluv na majetek klubu za rok 2006 a 2007. Předběžně byla navržena částka 25 tis. Kč, která by měla sloužit na úhradu nákladů na elektrickou energii. Finanční podpora bude po předložení potřebných dokladů a vypracování jednoduché žádosti po prostudování a schválení finančním a kontrolním výborem poukázána na účet klubu. O použití finanční podpory bude vedena evidence. Finanční podpora bude poskytnuta jednorázově na rok 2007 a příjemce vyúčtuje její čerpání a použití Obci Urbanice do 31.12.2007. Částka nevyčerpaná v roce 2007 bude vrácena na účet poskytovatele nejpozději do konce roku 2007. Pokud nebude předloženo vyúčtování včas, ztrácí tak příjemce nárok na tuto podporu a je povinen celou částku vrátit na účet poskytovatele. Pro uvedenou transakci spojenou s poskytnutím finanční podpory bude vypracována a podepsána smlouva. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - informoval o stížnosti na parkování vozidel rodiny Kvasničkových před čp. 51 Dle stížnosti zde parkuje trvale odstavené vozidlo které je poškozené a brání volnému průjezdu vozidel speciálně technice zemědělských firem. Písemně budou upozorněni na nutnost odstraněni vozidla, komunikace není určená k trvalému parkování, tak mohou učit pouze na svém pozemku. Pokud tak nebude učiněno bude objednána odtahová služba a vozidlo umístěno do úschovy na náklady majitele. Zastupitelstvo souhlasí s řešením a schvaluje 9 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - informoval o potřebě zadání betonáže podlahové vrstvy v podkroví obecního úřadu, protože obec na to vlastními silami nestačí. Zakoupen byl vyrovnávací materiál (podlahový polystyrén), PVC folie a betonářská kary síť. Práce doposud provedené bylo možno provádět vlastními (vybourání podlahy, vybetonování základu pod schodiště, zhotovení podkladní betonové mazaniny pod podlahu, vyvedení PVC kanalizačního potrubí pro připojení WC a odtoku umyvadla, přesuny materiálu apod. Blíží se podzim a je nutno budovu uzavřít, aby nevlhla a bylo možno provádět ostatní dokončovací práce. Je nutno objednat firmu na provedení tepelných izolací v podkroví, tato firma by měla dodat i nášlapnou vrstvu podlahy (PVC podlahu či plovoucí podlahu apod.). Nové rozvody elektřiny dodá firma Štoček a měření, která pro obec provádí i jiné instalace. Člen zastupitelstva pan Štoček - se zdržel hlasování. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 8 hlasy (přítomno 9 členů zastupitelstva, 1 člen zastupitelstva se zdržel hlasování).

Schůze zakončena ve 21,20 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

PřílohaVelikost
80400a9d94075f46a852ac2dc592d96c-rozpop082007.pdf53.76 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov