Zápis ze zasedání zastupitelstva - 24. 6. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 24.6.2004 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Hanušová, p.Nosková
Omluveni: p.Nunvářová, p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nosková, p.Hanousek
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský

p.Andrašovský informoval o průběhu realizace opravy komunikace v ulici Východní a Západní. Shrnul náročnost celé stavby a dle výkazu výměr byla upřesněna a zdůvodněna nutnost rozšíření smlouvy formou dodatku ke smlouvě o zakázce s firmou NOVOSTAV s.r.o. HK.

Podrobnosti

  • v průběhu stavby došlo k rozšíření plochy živičného krytu,
  • úprava rádiusu křižovatek a rozšíření komunikace ke Lhotě p/L (ul.Západní) na 5,5 m a současné zúžení komunikace Východní ze 6 m na 5,5 m z důvodu položených telefonních rozvodů,
  • oprava šachet na dešťové kanalizaci, které byly objeveny po odkrytí.
  • celkové opravy všech stávajících šachet, větší rozsah než se původně počítalo a jejich vybavení uzávěry.
  • doplnění jedné strany komunikace o vodící pas z důvodu odvodu dešťových vod.
  • oprava cca 80 bm dešťové stoky u čp. 82, 74 a 52, které bylo zvlněno a celkově zdevastováno bylo nahrazeno PVC potrubím.
  • realizace přípojky na veřejnou kanalizaci pro čp. 2 a 43 u křižovatky na místě zvaném "U Váhy"
  • vzhledem k tomu že stavební akce přešla do období po 01.05.2004 dochází u zbytku fakturace ke změně DPH z 5 % na 19%, tudíž k růstu celkových nákladů.
bez DPH DPH 5 % K úhradě
fakturace část I. 2 385 420,00 119 271,00 2 504 691,00
bez DPH DPH 19 % K úhradě
fakturace část II. 1 356 917,00 257 814,00 1 614 731,00
4 119 422,00

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou NOVOSTAV s.r.o. HK.

ing.Včelák - pro řešení celkové finanční situace, kterou předložil pan starosta a která byla předjednána s firmou NOVOSTAV s.r.o. HK je navrženo a předjednáno s ČS a.s. Hk doplnit stávající úvěr, který obec již vyčerpala o malý úvěr na částku 500 tis. Kč, z této sumy bude uhrazen rozdíl mezi původní výši úvěru a doplatkem na celkovou úhradu fakturace, který je ve výši 419 422,00 Kč a zbytek tohoto úvěru bude použít na úhradu části nákladů na pořízení sekacího traktůrku dle nabídky firmy ZD Všestary typ YardMan HJ 5220, který bude stát 126 tis. Kč souběžně s touto technikou bude odebráno příslušenství ??? zvedák v ceně 2.500,- Kč, olejový filtr a olejová náplň na první výměnu, součástí dodávky bude zametací kartáč MK 100 v ceně 36 000,- Kč a malá sekačka s pojezdem v ceně 13 000,- Kč. Sekací technika by měla být částečně kryte z dotace plynoucí přes sdružení obcí Mikroregión urbanická brázda.

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje nákup výše uvedené techniky v souhrnné ceně 175 tis. Kč.

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje uzavření nové smlouvy na doplňkový úvěr ve výši maximálně 500 tis. Kč.

ing.Včelák - územní plán obce se pozdržel, neboť čekáme na dokumentací o ochranných pásmech živočišné výroby ve vztahu k nové výstavbě RD. Agrodružstvo konečně obdrželo z KU HK zapsaný areál ŽV. a na základě toho bude dopracována dokumentace o ochranných pásmech. Až obdržíme tuto dokumentaci bude možno celou záležitost ukončit a předat k závěrečnému zhodnocení na krajský úřad Královéhradeckého kraje.

ing.Včelák - hospodaření obce k 31.05.2004 na b.ú.obce bylo k tomuto datu 1 326 183,08 Kč Zůstatek úvěru k tomuto datu je stále ve výši 439 999,80 Kč.

p.Andrašovský informoval, že obec obdržela žádost p.Malého z Praskačky na koupi pozemku po bývalém písníku, který obec vlastní v k.ú.Praskačka. jako důvod je uváděno že by tento pozemek použil k rozšíření cvičiště pro koně a osázel dřevinami. Jako cenu za koupi si představuje p.Malý cenu odhadní.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem uvedeného parcelního čísla, chce tento pozemek využívat i nadále pro potřeby obce jako úložiště přebytečného materiálu a materiálu pro další využití na terénní úpravy v obci a na místních nezpevněných komunikacích.

p.Andrašovský - dětský den - navržen na den 28.08.2004 na konci prázdnin. Občerstvení jako obvykle - limonády, chléb, párek, hořčice a sladkosti včetně táboráku na opékání. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje.

Schůze zakončena v 20:40 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov