Zápis ze zasedání zastupitelstva - 25. 3. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 25.3.2004 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Nosková
Omluveni: p.Hanušová, p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Nunvářová, p.Hanousek
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Na dnešním mimořádném zasedání se budeme zabývat určením budoucího dodavatele stavby - rekonstrukce komunikací v ulici Východní a ulici Západní. Na základě jmenování, které proběhlo na schůzi zastupitelstva 26.02.2004 byla ustavena výběrová komise v sestavě: Předseda komise Josef Andrašovský (starosta), členové Ladislav Štoček, Libuše Drahokoupilová, Ing., Milan Hanousek, Ivana Nosková, Bohuslava Nunvářová, Richard Bílek, Vladimír Včelák, Ing..

p.Andrašovský - dne 12.03.2004 se zúčastnil na zasedání se zástupci ostatních obcí a města Hradec Králové, kde informoval primátor města Ing.Vlasák o plánu získání strategického partnera do firmy VAK a.s. Hradec Králové. Tato nabídka nebyla obcemi přijata kladně. Valná hromada akciové společnosti bude 10.06.2004.

p.Andrašovský - dalším úkolem je schválení delegáta na zasedání valné hromady VAK a.s. Hradec Králové.

Zastupitelstvo se jednoznačně shodlo na osobě starosty - pana Josefa Andrašovského, kterého tímto pověřuje zastupováním na valné hromadě společnosti VAK a.s. Hradec Králové, pořádané dne 10.06.2004 v Hradci Králové.

p.Andrašovský - informoval o účasti naší obce na celostátní soutěži Zlatý Erb 2004. Do této soutěže byly přihlášeny naše webové stránky (stránky naší obce www.urbanice.cz). Přihlášku prováděl webmaster obce P.Včelák. Pro doplnění uvádíme že této soutěže se naše obec účastní již po čtvrté. V roce minulém byly naše stránky nominovány do celostátního kola, ale do finále se nedostaly. Naše stránka Místní knihovny v loňském roce získala třetí místo v soutěži Biblioweb 2003 mezi knihovnami obcí o počtu obyvatel do 20 tis. obyvatel. Naše knihovní prezentace byla jedinou zúčastněnou malou knihovnou.

V roce letošním byla pořádána krajská kola, ze kterých vzešli finalisté, kteří se zúčastní v celostátním kole soutěže Zlatý Erb 2004.

Naše stránky získaly 1. cenu za obce v kole pořádaném pod záštitou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Zpracovávání prezentace a podkladů se účastní p.Petr Včelák, p.Jiří Včelák a Vladimír Včelák,Ing. Všichni jmenovaní byli přítomni na předávacím ceremoniálu dne 09.02.2004 na Krajském úřadě, kde cenu předával osobně Ing.Pavel Bradík hejtman Královéhradeckého kraje.

Zástupci naší obce obdrželi jako cenu CD/RW mechaniku od firmy CSc Hradec Králové spol.s r.o. a poukaz na zboží v hodnotě do 10 tis. Kč dle vlastního výběru od firmy PVT, a.s. Praha.

Pan starosta navrhl, aby získané ocenění bylo přenecháno k dalšímu využívání účastníkům soutěže, to jest výše jmenovaným, jako dík za zastupování a prezentaci naší obce. Tvorba a správa této prezentace byla doposud prováděna zdarma bez nároku na odměnu.

p.Andrašovský - Obecní úřad Urbanice oslovil tři potencionální zájemce o tuto stavbu. Byly to:

  1. firma Stavoka Hradec Králové
  2. firma Avant Hradec Králové
  3. firma Novostav Hradec Králové

Všechny firmy obdrželi propozice soutěže s průvodním dopisem a disketou.

Celkem byly do soutěže předloženy 2 nabídky, které podmínky soutěže splnily.

Zájemce číslo 1) od veřejné soutěže odstoupil ke dni 16.03.2004, ve svém sdělení uvádí, že z důvodu naplněnosti v současné době by nedodržel podmínky uvedené v propozicích, čímž nesplnil podmínky soutěže.

Obálky byly zalepeny a opatřeny informačními texty.

Nabídka firmy NOVOSTAV s.r.o., Na Brně 362, Hradec Králové:

Celkem 3 557 546,- Kč včetně DPH 5%
ulice Východní 2 377 839,- Kč včetně DPH 5%
ulice Západní 1 179 707,- Kč včetně DPH 5%
doba výstavby celkem 1 měsíc
záruční lhůta 36 měsíců
poskytnutí jistiny ano
smlouva o dílo přiložena

Nabídka firmy AVANT komunikace s.r.o., Víta Nejedlého 893 Hradec Králové 3:

Celkem 3 914 329,- Kč včetně DPH 5%
ulice Východní 2 575 331,- Kč včetně DPH 5%
ulice Západní 1 338 898,- Kč včetně DPH 5%
doba výstavby celkem neuvedeno
záruční lhůta 36 měsíců
poskytnutí jistiny není
smlouva o dílo není

Komise se shodla na následujícím pořadí firem zúčastněných ve veřejné obchodní soutěži:

  1. Novostav s.r.o Hradec Králové
  2. Avant komunikace s.r.o, Hradec Králové
  3. Stavoka a.s Hradec Králové - v průběhu odstoupila

Komise ukládá a zmocňuje předsedu výběrové komise informovat zúčastněné firmy o výsledku soutěže.

Ing.Včelák - Dle investičního plánu je na letošní rok naplánována oprava komunikace v ulici Východní a ulici Západní. Současně je plánováno vytvoření provozních prostor pro naši knihovnu v podkroví budovy Kulturního domu.

V pátek budou zahájena jednání o uzavření smlouvy na investiční úvěr od ČS a.s. Hradec Králové. Plánován je úvěr ve výši minimálně 3,6 mil. Kč, maximálně 4,0 mil. Kč, splatnost úvěru maximálně do 10 let.

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje uzavření smlouvy o úvěru u ČS, a.s. Hradec Králové ve výši jak bylo nastíněno.

Schůze zakončena v 20,40 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov