Zápis ze zasedání zastupitelstva - 26. 1. 2006 na obecním úřadu

Program jednání:

  • Návrh a schválení programu jednání
  • Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • Informace o úvěru z roku 2004
  • Změna dodavatele odvozu komunálního odpadu
  • Žádosti o dotaci Dt 1 a Dt2 v roce 2006
  • Pokračování na výsadbě nové zeleně
  • Diskuse

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Nosková, p.Hanušová Omluvení: p.Tichý Pracovník OÚ: Ing.Včelák Zapisovatel(ka): ing.Drahokoupilová Ověřovatelé: p.Hanousek, p.Nosková Schůze zahájena v 19.00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský a přivítal všechny přítomné.

p.Andrašovský – jako zapisovatel dnešního jednání je navržena paní ing.Drahokoupilová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi p.Hanousek, p.Nosková. Hlasovaní k návrhu programu jednání OZ a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo schvaluje tento bod jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

Ing.Včelák – obec Urbanice čerpala v roce 2004 úvěr od České spořitelny, a.s. Hradec Králové a k 31.12.2005 bylo splaceno celkem 628,4 tis.Kč a na úrocích bylo zaplaceno celkem 186,5885 tis.Kč, všechny závazky plynoucí z této úvěrové smlouvy jsou splněny bezezbytku. Zůstatek úvěru k 31.12.2005 je 3 621,6 tis.Kč. Zastupitelstvo bere výše uvedené informace na vědomí a schvaluje je jednohlasně.

p.Andrašovský – vzhledem k ukončení činnosti firmy Technické služby Hradec Králové je připravována změna dodavatele této služby. Obec obdržela nabídku od firmy Márius Pedersen. Nabízená částka za odvoz komunálního odpadu je včetně odvozu plastů a skla, představuje cca 140 tis.Kč.

Ing.Včelák – obec se připravuje na podání žádosti o dotaci na titul Dt 1 Obnova a údržba venkovské zástavby, občanské vybavenosti a infrastruktury, v našem případě oprava střech a výměna oken na OÚ, pokud by situace byla dostatečně příznivá provedly by se i vnější tepelná izolace objektu a Dt 5 Dotace úroků z úvěru z programu obnovy venkova při Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, termín podání je do 31.01.2006. Žádosti zpracovává Ing.Včelák. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje jednohlasně podání žádosti na titul Dt 1 a Dt 2 (přítomno 8 členů zastupitelstva).

p.Andrašovský - obec Urbanice v roce 2005 realizovala výsadbu veřejné zeleně uvnitř obce a na nových plochách kolem opravené komunikace. V roce 2006 proběhne dokončení celé akce. Dodavateli jsou Okrasné školky JAŠOVI Žiželice nad C. Předpokládané náklady budou cca 50 tis.Kč. Zastupitelstvo schválilo pokračování výše uvedené výsadby jednohlasně (přítomno 8 členů zastupitelstva).

Schůze zakončena ve 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov