Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 26. 2. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 26.2.2004 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová, p.Nosková
Omluveni: p.Hanousek, p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Nunvářová
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský. Popřál všem přítomným mnoho úspěchů v novém roce.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo obce s proběhlým auditem, který se konal 3.2.2004 na obecním úřadě, zpráva z auditu bude později, až bude zpracována auditory krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Ing.Včelák dále seznámil zastupitelstvo obce s finanční situací obce a s plánovaným rozpočtem pro rok 2004.

Zůstatek běžného účtu k 31.12.2003 činí 1 365 788,41 Kč a zůstatek úvěru k 31.12.2003 činí 639 999,80 Kč.

Rozpočet roku 2004

Příjmová strana rozpočtu

PříjmySchválená suma
třídy 1 1 599,80 tis. Kč
třídy 2 51,50 tis. Kč
třídy 3 1,90 tis. Kč
třídy 4 4,00 tis. Kč
Celkem1 657,20 tis. Kč

Zůstatek z roku 2003

Zapojení zůstatku roku 2003 322,00 tis.Kč
Zbytek zůstatku roku 2003 1 043,79 tis. Kč
Celkový zůstatek roku 2003 1 365,79 tis. Kč

Výdajová strana rozpočtu

třídy 5 1 061,20 tis. Kč
třídy 6 278,00 tis. Kč
Splátka úvěru 640,00 tis. Kč

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.

Financování docházky žáků do ZŠ je bráno jako předběžné, plánováno je s cca 25,93 tis. Kč. Tato částka bude upravena a doplněna dle konkrétních hodnot (za Praskačku, Osice a Hradec Králové). Předložený přehled financování žáků máme od ZŠ Praskačka - 3042,86 Kč/žák a od ZŠ Osice - 4630,00 Kč/žák. Do ZŠ Osice dochází 1 dítě, do ZŠ Praskačka dochází 7 dětí. V době sestavování rozpočtu částka na docházku dětí do ZŠ HK nebyla známa.

Jakékoliv změny vázaných položek budou řešeny rozpočtovým opatřením. Dnešním dnem se ruší rozpočtové provizórium schválené dne 18.12.2003.

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočet na rok 2004.

Ing.Včelák - Na rok letošní je naplánována oprava komunikace v ulici východní a ulici západní. Současně je plánováno vytvoření provozních prostor pro naši knihovnu v podkroví budovy Kulturního domu.

Z těchto důvodů obec uvažuje o úvěru a připravuje se na uzavření další smlouvy u České spořitelny Hradec Králové. Uvažuje se s úvěrem ve výši 3,6 až 4 mil. Kč. Předpokládá se splácení úvěru minimálně 6 - 10 let.

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje otevření úvěru u ČS, a.s. Hradec Králové ve výši jak bylo nastíněno.

Obec má požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova na několik akcí:

  • Obnova povrchu komunikací po výstavbě sítí - 1083 tis. Kč
  • Rekonstrukce podkroví budovy kulturáku - 200 tis. Kč
  • Územní dokumentace obce - 30 tis. Kč
  • Úroky ze stávajícího úvěru - 28 tis. Kč

Obdrželi jsme informaci, že z Programu obnovy venkova neobdržíme dotaci na dokončení územního plánu a máme si podle této informace požádat na krajském úřadu, což bylo učiněno.

Další informace týkající se dotací v době zasedání nejsou známy.

p.Andrašovský - navrhl přispět na dětský karneval, který se bude konat 14.03.2004 a je pořádaný AFK Urbanice částkou 2 tis. Kč. Zastupitelstvo tuto částku schvaluje bez výhrad.

Informace k plynofikaci

Přípojky na plyn - je nutné působit na obyvatele, tak aby ti kdo dnes vaří na PB si zrealizovali aspoň přípojku do RD na zemní plyn - je potřebné, aby stoupl počet realizovaných plynoměrů, počet přípojek je celkově vyšší než se původně plánovalo.

Výběrové řízení na opravu komunikací ulice Východní a ulice Západní. Byla ustavena komise pro výběrové řízení v této sestavě: Předseda komise Josef Andrašovský (starosta), členové Ladislav Štoček, Libuše Drahokoupilová, Ing., Milan Hanousek, Ivana Nosková, Bohuslava Nunvářová, Richard Bílek, Vladimír Včelák, Ing..

Vypsání výběrového řízení bylo stanoveno takto:

rozeslání výzev k podání nabídek 06.03.2004
termín pro podání nabídek 14 dnů
výběrové řízení - komise 25.03.2004
rozeslání vyrozumění 29.03.2004

Obeslání tří firem pracujících v oboru, které byly předběžně navrženy, seznam firem je přiložen k dokumentaci o výběrovém řízení.

Zastupitelstvo s vypsání výběrového řízení a uvedenými termíny souhlasí a schvaluje.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice